Database of manuscripts and bibliography of codicological literature

Databáze obsahuje popisy rukopisů neúřední povahy uložených na území ČR a rukopisných bohemik v zahraničí. Je provázána s databází kodikologické literatury. Záznamy jsou průběžně doplňovány, rozšiřovány a aktualizovány. Do databáze jsou jednotlivé záznamy přidávány postupně a prozatím nejsou zpřístupněny všechny její funkce. V případě, že vyhledáváte v databázi bibliografie, přepněte si vyhledaný katalogizační lístek ze zobrazovacího formátu "Rukopisný" na "Základní" (příkazy jsou umístěny nad katalogizačním lístkem).


Vstup do on-line katalogu

Seznam vložených katalogů

Seznam institucí spravujících rukopisy