Workshop: Pro les nevidíme stromy?

Datum konání: 
15. 10. 2020, 0:00 to 16. 10. 2020, 0:00

Míst konání:

15. 10. 2020 workshop: Vila Lanna, V sadech 1, Praha 6

16. 10. 2020 exkurze: CHKO Křivoklátsko

Workshop organizují:

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

fantova-2.jpeg?itok=Mn0YrfPI Debata o významu a funkci stromů jako neodmyslitelné součásti lesů stále více přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti. Tato vysoce aktuální tematika má i širší historické a další souvislosti volající po mezioborovém propojení přírodovědných a humanitních oborů. Současný stav našich lesů je totiž výslednicí dlouhého vývoje, na kterém se vedle přírodních faktorů významně podílela lidská exploatační i kultivační činnost a vztah ke stromům. Ambicí workshopu je tedy diskutovat historické proměny lesních ekosystémů, minulost a současnost výzkumu dějin lesů a lesnictví a zejména problematiku tzv. starých, památných či veteránských stromů v lesích i mimo ně, stejně jako nastínit badatelské výhledy do budoucnosti.

Zveme k účasti odborníky s různorodým pohledem na tuto problematiku, a to jak z perspektivy přírodovědné, tak humanitních a sociálních věd. V centru pozornosti budou především otázky aktuálně rezonující ve vědeckém výzkumu i společenském prostředí (třeba tzv. kůrovcové kalamity v českých lesích, sucho, lesní požáry, ochrana a dokumentace starých a památných stromů). Pořadatelé by uvítali, kdyby se nad provokativními otázkami spojenými s minulostí, současností a budoucností zacházení a nahlížení na stromy a lesy společně zamysleli zástupci různých vědních disciplín. Workshop si v tomto smyslu klade ambice stát se výchozí platformou pro další dialog a výměnu poznatků a kombinaci metodologických přístupů mezi odborníky, kteří se spolu obvykle nesetkají. Uvítáme proto i příspěvky navrhující praktické uspořádání mezioborové koordinace (např. společné semináře, publikační aktivity, projekty základního i aplikovaného výzkumu apod.).

 

Program

 

9:00–9:30

Prezence účastníků workshopu

9:30–9:45

Zahájení workshopu

 

I. Blok Stromy

10:00 – 10:20

PhDr. Lucie Rychnová, Ph.D. (VŠCHT): Strom v odborných příručkách, traktátech a myšlení člověka raného novověku 

10:20–10:40

RNDr. Jaroslav Michálek (Muzeum Sokolov): Staré stromy v novém lese aneb svědecké stromy zaniklých sídel v západním pohraničí  

 

10:40–11:00 Diskuse

11:00–11:30 Přestávka na kávu

 

11:30–11:50

Mgr. Jindřich Prach (Centrum pro teoretická studia UK, Katedra botaniky PřF UK, AOPK ČR): Nejmohutnější stromy středních Čech – proč nejsou chráněné jako památné?

 

11:50–12:10

RNDr. Pavel Šebek, Ph.D. (Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR) a Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR): Ořezávané stromy – zapomenuté dědictví

 

12:10–12:30 Diskuse

12:30–14:00 Oběd

 

II. Blok Stromy

14:00–14:20

Ing. Aleš Rudl (Národní památkový ústav):  Dřeviny zámeckých parků a zahrad jako indikátory změny klimatu 

14:20–14:40

PhDr. Jana Stachová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR) a PhDr. Daniel Čermák, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR): Bydlí tu s námi stromy? Postoje české veřejnosti ke stromům v době klimatické krize 

 

14:40–15:00 Diskuse

15:00–15:30 Přestávka na kávu

 

III. Blok Les

15:30–15:50

Dr. Pavla Šimková (Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov): Srovnání péče o lesy na Šumavě a v Bavorském lese 

 15:50–16:10

Mgr. Péter Szabó, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR): „Solchen Orkanen gleich denen des Jahres 1868 widersteht Nichts.“ Velké vichřice v 19. století a jejich vliv na lesy a lesnictví

16:10–16:30

doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. (Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Křtiny): Dilema tzv. přestárlých porostů aneb ostrovní biogeografie v lesnické praxi 

 

16:30–17:00 Diskuse

17:15–17:45

Hudební vystoupení

Antonín Dvořák, Klid lesa, koncert pro violoncello (violoncello a klavír)

 

Závěrečná diskuse a neformální pokračování workshopu

 

Vstup na workshop je vzhledem k aktuální epidemiologické situaci možný pouze s pozvánkou. Registrace na emailu: kaucka@mua.cas.cz.

 

Program (PDF)

Call for papers (PDF)

Add to My Calendar