Konference: Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918

Datum konání: 
21. 10. 2021, 9:45 to 17:00

Místo konání: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 108

Online přenos: YouTube AV ČR, Facebook AV ČR

Organizují: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

 

Závěrečná konference k projektu Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918 (poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury, identifikační číslo DG18P02OVV026)

 

Program

 

9.45 Úvodní slovo zástupce ředitele Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., PhDr. Martin Klečacký, Ph.D.

 

I.  10.00–12.00

  • 10.00 PhDr. Jana Malínská, Ph.D. (MÚA AV ČR, v. v. i.): Od autografu k edici korespondence

Příspěvek je věnován praktickému procesu zpracování vědecké edice korespondence T. G. Masaryka se zahraničními německojazyčnými partnery v letech 1877–1918, konkrétně kritériím výběru archivů, získávání jednotlivých autografů a jejich editorskému zpracování.

  • 10.30 prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. (MÚA AV ČR, v. v. i.): T. G. Masaryk a předválečné Německo

Příspěvek s využitím shromážděné editované korespondence mezi TGM a zahraničními německojazyčnými partnery naznačí a zhodnotí základní linie kulturních, odborných či politických témat, která vázala Masarykovu pozornost k Německu a vytvářela vztah tohoto česko-rakouského filozofa a politika k sousednímu státu, jenž v očích českých elit tradičně představoval specifický faktor inspirace i rivality.

  • 11.00 Dr. Johannes Gleixner (Collegium Carolinum e. V.): Masarykův korespondenční profil v analýze

Prezentace je věnována výsledkům projektu, zvláště německým korespondenčním partnerům TGM. Existují indicie, že TGM měl překvapivě málo kontaktů v nejbližším akademickém prostředí, zato měl velmi dobré vazby na vědeckou publicistiku. Z toho vyplývají další související otázky: S kým Masaryk nekorespondoval, ačkoli by se to dalo na základě společných zájmů očekávat? A kdo z jeho korespondenčních partnerů navázal podobné kontakty jako on? V ideálním případě může vzniknout kvantitativně podložený korespondenční profil TGM s jeho současníky v Německé říši do roku 1918, který pomůže nahlédnout za strukturu sítě prvních korespondenčních partnerů.

 

II.  13.00–14.30

  • 13.00 PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D., Mgr. Iva Lelková, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.): Možnosti srovnávání raně novověkých korespondenčních souborů v databázi HIKO pomocí vizualizací

Příspěvek je věnován srovnání raně novověkých učeneckých korespondenčních souborů Jana Amose Komenského, Amanda Polana z Polansdorfu, Philippa Jacoba Sachse von Lewenheimb, Jana Marka Marci a pobělohorských učenců. Četnost dochovaných dopisů, ale i způsob zpracování se u jednotlivých souborů liší, přesto lze na nich demonstrovat perspektivy a meze uplatnění nástrojů digital humanities. Pomocí nástrojů digitální vizualizace lze demonstrovat specifika jednotlivých korespondenčních souborů, jejich případné styčné body a překryvy a možnosti pro formulaci nových badatelských otázek.

  • 13.30 Ing. Martin Lhoták (Knihovna AV ČR, v. v. i.): HIKO – vývoj softwaru pro historickou korespondenci a možnosti jeho využití

Příspěvek představí software pro historickou korespondenci HIKO vyvíjený Knihovnou AV ČR ve spolupráci s MÚA AV ČR a FLÚ AV ČR. Tento software, který vzniká jako open source za podpory dotačního programu MK ČR NAKI, slouží k provozování databází historické korespondence na portálu Historická korespondence online https://historicka-korespondence.cz. Zájemci o vytváření takové databáze mohou tento software využít jako partneři uvedeného portálu nebo jako samostatně provozovanou aplikaci.

 

III.  15.00–17.00

  • 15.00 PhDr. Helena Kokešová, Ph.D. (MÚA AV ČR, v. v. i.): Korespondence T. G. Masaryk a J. S. Machar: zkušenosti z přípravy edice

Příspěvek shrne zkušenosti z přípravy nejrozsáhlejší edice korespondence TGM s jedním adresátem, spisovatelem a politikem J. S. Macharem. Jejich korespondence zahrnuje dlouhé časové období 1893–1932, během něhož si vyměnili 800 dopisů. Jejich obsah osobitě přibližuje dobové události kulturní, politické a společenské ve středoevropském kontextu. Soubor poskytuje jedinečnou možnost zblízka nahlédnout významné období vývoje českých zemí, a to očima mužů, kteří se aktivně podíleli na formování společnosti.

  • 15.30 PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jitka Jindřišková, Mgr. Soňa Martinovská, Ph.D., Mgr. Richard Vašek, Ph.D. (MÚA AV ČR, v. v. i.): Možnosti digital humanities na příkladu Masarykovy korespondence s Velkou Británií a USA

V rámci řešeného projektu byla shromážděna v podstatě kompletní dostupná korespondence TGM s korespondenty z Velké Británie a reprezentativní vzorek s partnery v USA. Metoda digital humanities umožňuje nahlédnout na Masarykovo budování kontaktů v anglosaských zemích a výsledky porovnat s dosavadní interpretací jeho vazeb. Díky této metodě můžeme upřesnit ohlasy Masarykem artikulovaných témat v jednotlivých zemích i v socioprofesních komunitách. Jako samostatný problém lze sledovat vztahy TGM s krajanskými spolky a jejich roli při prosazování vzniku samostatného československého státu.

  • 16.00 PhDr. Bc. Tomáš Gecko, Ph.D. (MÚA AV ČR, v. v. i.): Představení korespondenčních sítí TGM digitálnímu světu: možnosti a perspektivy výzkumu

Cílem příspěvku je prezentovat vybrané digitální nástroje a pracovní postupy využitelné pro síťovou analýzu a prostorovou vizualizaci mezinárodních korespondenčních sítí, a to na příkladu korespondence T. G. Masaryka. Příspěvek bude hledat vazby mezi obsahovým rozměrem korespondenčních jednotek a možnostmi jejich databázového zpracování ústícího ve vytvoření standardizovaných sociologických hesel (klíčových slov) kompatibilních s kvantitativním výzkumem v intencích digital humanities. Pozornost se zaměří například na profesní zázemí korespondenčních partnerů T. G. Masaryka, jejich národnost, generační zasazení či genderová specifika, včetně dílčích příkladů prostorové vizualizace.

 

Konferenci moderuje doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

 

Tisk (PDF)