Zpracování archivního fondu T. G. Masaryk

Součástí projektu Zpřístupnění Knihovny T. G. Masaryka je také nové, podrobné zpracování archivního fondu T. G. Masaryka uloženého v oddělení Archiv Ústavu T. G. Masaryka.

Fond má v současné době téměř 100 běžných metrů, je uložen v 793 kartonech, jeho součástí jsou též úřední knihy a podací protokoly a rozsáhlý fotoarchiv, který je průběžně digitalizován. Fotografie jsou zároveň evidovány v digitálním fotoarchivu, kde jsou zpřístupněny veřejnosti. Ke konci února 2019 bylo uloženo 4400 záznamů.

Archivní fond T. G. Masaryka byl za plného provozu archivu základním způsobem zpracován již v devadesátých letech 20. století. Tehdy byly vydány čtyři prozatímní inventární seznamy a sedm dílčích inventářů. Tyto stručné inventární pomůcky zdaleka nepostačují potřebám badatelů ani zaměstnancům ústavu a archivu. Vzhledem k tomu, že fond nebylo možno přepořádat, mj. proto, že byl ve stávající podobě citován v řadě odborných publikací (monografií, studií, edic korespondence a spisů TGM) a nové uspořádání by tento způsob zcela narušilo, přikročilo se k podrobnému katalogizačnímu zpracování fondu ve stávající podobě.

Při katalogizaci je respektován již zavedený systém, kdy byly evidenční jednotky (kartony), které měly různá dílčí číslování, opatřeny jednotnou řadou čísel od 1 do 793. Nově jsou popsány dosud nezpracované přírůstky.

 

Fond je rozčleněn do 6 tematických oddílů:

  • P – Předválečný (vědecká, literární a politická činnost do roku 1914), kartony 1–260;
  • V – Válka (1914–1918), kartony 261–329;
  • R – Republika (působení TGM jako prezidenta 1918–1935), knihy č. 330–348, kartony 349–530;
  • O – Osobní, kartony 531–559;
  • L – Literární (literární činnost po roce 1918), kartony 560–686;
  • Korespondence I–III, kartony 687–754;
  • Fotografie, kartony 755–793 a několik krabic.

 

V současné době je dokončena katalogizace oddílu TGM – Válka, kterou provedly Miroslava Květová a Soňa Martinovská. Díky vládní dotaci bylo možno zaměstnat další tři pracovníky, kteří se podílejí na zpracování oddílu TGM – RepublikaTGM – Literární a  TGM – Osobní.

 

TGM – Válka

K části fondu T. G. Masaryka s názvem Válka byl již roku 1995 zpracován stručný dílčí inventář. Narychlo vytvořený soupis, který čítal pouhých 18 stran a popisoval 355 složek, byl proto nahrazen podrobným katalogem (702 stran). Část fondu Válka nyní obsahuje 5885 katalogizačních jednotek uložených v 69 kartonech (kart. č. 261–329). Písemnosti jsou uspořádány podle věcného hlediska s přihlédnutím k místu pobytu T. G. Masaryka za první světové války. Nový katalog podchycuje všechny dokumenty, včetně korespondence, která dosud nebyla prozkoumána a systematicky zpracována. Součástí katalogu připraveného Miroslavou Květovou a Soňou Martinovskou je i podrobný úvod k pomůcce. Katalog byl počátkem října 2019 zpřístupněn na webových stránkách ústavu. Fulltextové vyhledávání umožňuje požadované materiály snáze nalézt a zároveň zpřístupnit široké badatelské veřejnosti.