Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8

IČO : 67985921
DIČ : CZ67985921

Dále jen „prodávající“

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu http://www.mua.cas.cz je:

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00 Praha 8

IČO : 67985921
DIČ : CZ67985921

II. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.mua.cas.cz/ jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo další objednávky tohoto nakupujícího odmítnout .

Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

Osobní odběr: zboží je možné vyzvednout po dohodě (telefonicky nebo e-mailem) na adrese:

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i.
Gabčíkova 10
Praha 8
budova B, č. B -112
(tel. 286 010 545, e-mail: dedeciusova@mua.cas.cz)
.

Zaslání na dobírku: zboží bude zasláno Českou poštou. Poštovné a balné hradí příjemce a činí částku 105 Kč + cena knihy.

Platba bankovním převodem: zboží je možné uhradit předem na bankovní účet č. 69527011/0710. Poté bude zboží zasláno Českou poštou. Poštovné a balné činí 65 Kč.

Kupující je povinen bezprostředně při přebírání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Objednané zboží obdrží kupující zpravidla do pěti pracovních dnů. Pokud prodávající z mimořádných důvodů nebude moci dodací lhůty dodržet, neprodleně to oznámí kupujícímu a vyžádá si jeho souhlas se změnou dodací lhůty.

IV. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem dle zákona č. 367/2000 a předpisy platnými v České republice při uzavření smlouvy.

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Kupující má právo podle odst. 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží bylo vyprodáno a není na skladě.
V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího a dohodne s ním další postup. Pokud kupující již zaplatil částečnou nebo plnou kupní cenu, bude mu tato vrácena zpět.

VII. Závěrečná ustanovení

Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.


Informace o zpracování osobních údajů zákazníků