Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820–1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu

koruna_1929.jpg?itok=ANzrHIKn standardní projekt podpořený Grantovou agenturou ČR, identifikační číslo GA15-17092S

příjemce: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.; další účastník: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

doba řešení: 2015-2017

 

Projekt zachycuje vztah katolíků i celé společnosti českých zemí k Římu a papeži v perspektivě moderní éry. Analyzuje ideové zdroje ultramontánního myšlení, klade otázky po zemských a národních specifikách recepce ultramontanismu, včetně paralel k vývoji v okolních zemích. Zmapuje pronikání autority papeže, ultramontánního myšlení a politického katolicismu do kapitul, teologických fakult a vnitřního světa kléru. Zabývá se recepcí ultramontanismu v liberálním, konzervativně-aristokratickém a socialistickém prostředí, mj. v podobě proměn diskursu o papežství a jeho autoritě, o vztahu římské církve k moderně, demokracii, nacionalismu nebo k sociální otázce, o roli ultramontanismu v místní podobě tzv. kulturního boje. Projekt nabídne periodizaci jeho vývoje, který mezi Čechy a českými Němci probíhal asynchronně. Formulována bude širší definice ultramontanismu v jeho časově podmíněných, místně specifických a ideologicky příznakových variacích a instrumentalizacích.

 

Výsledky projektu za MÚA AV ČR: zde.