Oddělení edičně-badatelské

Vedoucí: Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D.
  • +420 286 010 549

Oddělení se zaměřuje na výzkum moderní české společnosti a českých zemí v kontextu dějin středoevropského regionu 19. a 20. století. Mezi hlavní výzkumné směry patří: dílo a činnost T. G. Masaryka a Edvarda Beneše (jejichž pozůstalosti jsou v péči MÚA); dějiny politické kultury, stranictví a parlamentarismu; sociální a politické transformace; kulturní a paměťová studia. Tato bádání probíhají v interdisciplinárních souvislostech historických, sociálních, kulturních a literárních věd, židovských dějin, politické filozofie, politologie a genderových studií. Důležitou oblastí činnosti oddělení, která prolíná všemi výzkumnými směry, je ediční zpřístupňování základních pramenů osobní i institucionální provenience. Spolu s naplňováním rozsáhlých edičních projektů (Spisy T. G. Masaryka, Korespondence TGM či již ukončený projekt Edvard Beneš, Němci a Německo) i jednotlivých knižních edic (například v rámci ediční řady EGO vydávané společně s Nakladatelstvím Lidové noviny) je rovněž rozvíjena ediční teorie a metodologie. Mezi dlouhodobější týmové úkoly oddělení patří Encyklopedie života a díla TGM a Bibliografie díla TGM; Dějiny Republiky československé a Databáze poslanců 1920–1939. V oddělení probíhá koordinace Společné česko-rakouské knihy o dějinách na české straně. Částečně ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními výzkumnými pracovišti a s podporou Grantové agentury ČR probíhá výzkum těchto témat: Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918–1938 (FWF Österreich – GA ČR), Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v Čechách v letech 18681945; Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století; Českoněmecké vztahy v předvečer I. světové války. Edice dokumentů; Náboženský život průmyslového dělnictva českých zemí (1918–1939): instituce, religiozita a sociální otázka; Éra nuncia Pietra Ciriaciho: Československo-vatikánské vztahy 1928–1934. Mezi další aktuální profilující témata patří: migrace Židů z venkova v druhé polovině 19. století; uprchlické tábory ve středovýchodní Evropě v roce 1938; sociální politika a nacionalismus v Protektorátu Čechy a Morava; literární prostředkování a kulturní překlad aj.

Přihlásit se k odběru RSS - Oddělení edičně-badatelské