Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století | Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries

Střed | Centre je recenzovaný časopis zaměřený na studium společnosti, kultury a politiky ve střední Evropě 19. a 20. století. Časopis je ekumenický ve zvolených metodologických a oborových přístupech a snaží se poskytovat prostor odborníkům ze širokého spektra společenských věd, kteří se zabývají studiem daného období a geografického prostoru. Střed si klade za úkol spojovat rozsáhlé, ale zároveň značně fragmentované pole výzkumu věnujícího se středoevropskému prostoru z různých oborových perspektiv. Proto publikuje původní studie z jednotlivých disciplín, zejména ale studie, které mají ambici překročit hranice určené oborovým rozdělením a spojit více oborů v produktivním dialogu. Střed | Centre byl jako recenzovaný časopis založen 1. 1. 2009 a vychází dvakrát ročně. Orientuje se na vydávání čísel s monotematicky propojenými původními vědeckými statěmi. Témata jednotlivých čísel jsou v předstihu zveřejňována na internetových stránkách časopisu.

Střed | Centre vychází dvakrát ročně, vždy v červnu a v listopadu a je zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Vědecké studie nabídnuté časopisu procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením ("double blind"), kdy je každá publikovaná studie před svým otištěním posouzena alespoň dvěma na sobě i na autorovi nezávislými odborníky.

 

Od čísla 1/2014 je časopis indexován v databázi Scopus.

Od roku 2015 je časopis indexován v databázi ERIH Plus (zde)

Časopis je fulltextově dostupný v databázi Central and Eastern European Online Library (zde)

Abstrakty vědeckých statí jsou excerpovány v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (zde)

 

Registrace evid. č.: MK ČR E 18942

ISSN: 1803-9243

stred@mua.cas.cz

Vydaná čísla

2020-2

Střed | Centre, 2020/2

Experti a moc. Technokracie mezi politikou a podnikáním 1918-1989 | Experts and Power. Technocracy between Politics and Business 1918-1989

2020-1

Střed | Centre, 2020/1

Deviance and Society. Perspectives on Crime in Central Europe 1800–1968

2019-2

Střed | Centre, 2019/2

Odchody a útěky. Migrace v moderní střední Evropě | Departures and Escapes. Migration in Modern Central Europe

2019-1

Střed | Centre, 2019/1

Živé dějiny. Minulost v politické praxi 1918-2018 | Living History. Past in Political Practice 1918-2018

2018-2

Střed | Centre, 2018/2

Šedá zóna demokracie. Středoevropské volby mezi legalitou a legitimitou | The Gray Zone of Democracy. Central European Elections Between Legality and Legitimacy

2018-1

Střed | Centre, 2018/1

Rozluka i soužití. Hledání religiozity v moderních a postmoderních společnostech 20. a 21. století | Separation and Cohabitation. Searching for Religiosity in Modern and Postmodern Societies of the 20th and 21st Centuries

2017-2

Střed | Centre, 2017/2

Pohled zvenčí. České národní hnutí 19. století v mezinárodní reflexi | Looking in from the Outside. The Czech 19th Century National Movement in International Thought

2017-1

Střed | Centre, 2017/1

Community and Exclusion: State Authorities, Local Agencies, and Collective Violence in Interwar Central Europe

2016-2

Střed | Centre, 2016/2

Drama v přelomu. Rok 1945 v individuálních i kolektivních osudech | Dramas of Rupture: 1945 in Personal and Collective Fates

2016-1

Střed | Centre, 2016/1

Právo na stát. Státní právo a státoprávní diskuze 1848–1938 | The Right to a State. State Rights and State-Right Discussions 1848–1938

2015-2

Střed | Centre, 2015/2

Chléb a hry. Oslavy a svátky v Československu 1918–1938 | Bread and Circuses. Celebrations and Holidays in Czechoslovakia 1918–1938

2015-1

Střed | Centre, 2015/1

Důvěra na prodej. Korupce a klientelismus | Trust for Sale. Corruption and Clientelism

2014-2

Střed | Centre, 2014/2

Boj o půdu. Agrární hnutí a politika 1880–1948

2014-1

Střed | Centre, 2014/1

Od důvěrníků k sekretariátům. Politické stranictví 1860–2010

2013-2

Střed | Centre, 2013/2

Umění přesvědčit. Agitace a propaganda v Českých zemích 1890–1938

 

2012-2

Střed | Centre, 2012/2

Národ, gender, bída. Sociální hnutí a sociální stát 1870–1938

2012-1

Střed | Centre, 2012/1

Paměť a její místa ve střední Evropě 1900-2000

2011-2

Střed | Centre, 2011/2

Za naše i vaše práva! Útlak a emancipace 1890–2000

2011-1

Střed | Centre, 2011/1

Ve znamení kříže. Náboženství a církev ve společnosti, kultuře a politice 1890-2000

2010-2

Střed | Centre, 2010/2

1918–1968–1989. Společenské elity v době politických zlomů 20. století.

2010-1

Střed | Centre, 2010/1

Čas moderny. Literatura a kultura období fin de siècle

2009-2

Střed | Centre, 2009/2

Pro národní stát a pokrok! Podoby českého pokrokářství 1890–1920

2009-1

Střed | Centre, 2009/1

K urnám! Volby a volební právo 1848-2008