Veškerá publikační činnost pracovníků MÚA je evidována v databázi ASEP:
MÚA AV ČR (od r. 2006), Archiv AV ČR (do r. 2005), Masarykův ústav AV ČR (do r . 2005).


Pokyny pro autory publikací MÚA AV ČR: zde

Pokyny pro autory v ediční řadě Ego. Paměti, deníky, korespondence: zde (PDF)


Ediční plán MÚA AV ČR (verze 2022)

Publikace na skladě


Střed | Centre

Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století je recenzované periodikum zaměřené na studium společnosti, kultury a politiky ve střední Evropě 19. a 20. století. Časopis je ekumenický ve zvolených metodologických a oborových přístupech a snaží se poskytovat prostor odborníkům ze širokého spektra společenských věd, kteří se zabývají studiem daného období a geografického prostoru. Střed si klade za úkol spojovat rozsáhlé, ale zároveň značně fragmentované pole výzkumu věnujícího se středoevropskému prostoru z různých oborových perspektiv. Proto publikuje původní studie z jednotlivých disciplín, zejména ale studie, které mají ambici překročit hranice určené oborovým rozdělením a spojit více oborů v produktivním dialogu.


Střed | Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries is a peer-reviewed journal focused on studies of the society, culture and politics in Central Europe of the 19th and 20th centuries. The journal is ecumenical in its selected methodological and disciplinary approaches and strives to give space to scholars working on the broad field of humanities, who are involved in studies of the given period and geographical area. Stred | Centre aims at interconnecting the extensive and simultaneously rather fragmented field of research dedicated to Central Europe from the viewpoint of various disciplines. Therefore it publishes original studies from individual fields as well as studies with the ambition to step over the border defined by disciplinary divisions and to connect more disciplines in a productive dialogue.

Přehled všech publikací

Stránky