Název Autoři Rokseřadit sestupně
Dějiny Chorvatska Jan Rychlík – Milan Perenčević 2011

Rychlík, Jan a Perenćević, Milan. Dějiny Chorvatska. 2. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 578 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7106-885-3.

Michal Pehr, Zápas o nové Československo 1939–1946 Michal Pehr 2011

Druhá světová válka nebyla jen časem těžkých bojů, utrpení a ztrát a obětí, ale také dobou nadějí, plánů a koncepcí vztahujících se k poválečné budoucnosti. Také v českém prostředí, ve vlasti i v exilu, především pak v kruzích domácího a zahraničního odboje, se rozvíjely nejrůznější představy o podobě a charakteru obnoveného československého státu, zrozeného z války a postupně vstupujícího do mírového života.

Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera Dagmar Hájková (ed.) 2011
Z Československé akademie věd do exilu. S vědci o vědě Milena Josefovičová (ed.) 2011

Z Československé akademie věd do exilu, S vědci o vědě, Editor: Milena Josefovičová, Vydal: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2011, 180 stran, brožovaná, ISBN: 978-80-86495-88-0.

Praha - Vídeň - Lancaster. Stopami makrosociologického pohledu na dějiny i přítomnost Jaroslav Krejčí; Josef Tomeš (ed.) 2011

Publikace, vydaná k významnému životnímu jubileu profesora Jaroslava Krejčího, přináší výbor z jeho prací, dokumentující více než půlstoleté vědecké úsilí na líše makrosociologicky uchopených srovnávacích djin civilizací. Na konkrétních textech, z části dosud nevydaných, z části obsažených v kolektivních sbornících, ukazuje, jak postupně tuto problematiku rozkrýval, jak se s ní metodologicky a terminologicky potýkal i jak se vyvíjel jeho literární styl.

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně II. (1942) Jan Němeček a kol. (eds.) 2011

Editor: Jan Němeček - Ivan Šťovíček - Helena Nováčková - Jan Kuklík – Jan Bílek , Vydal: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2011, 1. vydání, 850 stran, 24x16 cm, česky, slovensky, anglicky aj., pevná vazba, ISBN: 978-80-86495-71-2

Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika. Josef Pfitzner (1901–1945) | Quellen zu Leben und Werk des Sudetendeutschen Historikers und Politikers. Josef Pfitzner (1901–1945) Alena Míšková 2011

Práce z Archivu Akademie věd, řada D, sv. 3

Politika vědou a uměním 1911–1914 T. G. Masaryk; Jana Malínská (ed.) 2011

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 28

Články, stati a studie z let 1911–1914 publikované v českých a německých odborných časopisech a v českých a německých denících. Tématicky jsou Masarykovy texty zaměřeny na vnitřní a zahraniční politiku, ekonomické problémy předválečného období a na otázky spjaté se smyslem českých dějin. Politické a filozofické texty doplňují přehledy anotované odborné a umělecké literatury, jež pravidelně vydával v měsíčníku Naše doba. Masarykovy články, stati a studie doplňuje rozsáhlá ediční poznámka.

Ve znamení „bdělosti a ostražitosti“. Zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953–1971) Jan Hálek (ed.) 2011

HÁLEK, Jan. Ve znamení "bdělosti a ostražitosti": zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953-1971). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. Práce z Archivu Akademie věd. Řada B. ISBN 978-80-86495-84-2.

Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic Marie Tošnerová (ed.) 2011

Tošnerová, Marie, ed. Guide to manuscript collections in the Czech Republic = Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Prague: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2011. 638 s. Studie o rukopisech. Monographia, 17. ISBN 978-80-86495-81-1.Editor: Marie Tošnerová

Mezi Prahou a Vídní. Česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století Lucie Kostrbová 2011

Merhautová, Lucie. Mezi Prahou a Vídní: česká a vídeňská literární moderna na konci 19. století. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 490 s. Historie. ISBN 978-80-200-1966-0.

Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová 2011

Bahenská, Marie; Musilová, Dana; Heczková, Libuše. Iluze spásy: české feministické myšlení 19. a 20. století. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2011. 282 s. ISBN 978-80-86829-79-1.

Hledání centra. Vědecké vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.) 2011

Rámcové téma knihy vyplývá z jejího podtitulu: největší koncentraci německých vzdělávacích institucí měla ve sledovaném období samozřejmě Praha, byť se stále více stávala centrem „nesamozřejmým“ a zpochybňovaným, především po roce 1918.

Institucionální vývoj ČSAV v letech 1960–1969 očima jednoho z přímých aktérů Miroslav Šmidák 2011

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 21

Ideály humanitní a texty z let 1901–1903 T. G. Masaryk; Michal Kosák (ed.) 2011

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 25

Dvacátý pátý svazek Spisů TGM přináší vedle Ideálů humanitních i další samostatně vydané Masarykovy knihy z let 1901–1903: Naše politická situace, Los von Rom, Dezorganizace mladočeské strany a Organizujme se ku práci.

Ota Konrád, Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1938 Ota Konrád 2011

Kniha představuje poprvé v ucelené podobě vývoj nejvýznamnějších humanitních oborů na Německé univerzitě v Praze v období první republiky a za německé okupace. Na základě archivních materiálů, odborné literatury a interpretace dobových textů historiků, germanistů a slavistů působících na univerzitě zkoumá autor dějiny těchto oborů v kontextu vědeckého, politického a kulturního vývoje českých zemí v první polovině dvacátého století i v rámci vývoje této vrcholné vědecké a kulturní instituce Němců v českých zemích.

Muži října 1918. Osudy aktérů vzniku Republiky československé Rudolf Kučera (ed.) 2011

Střed. Supplementum 1 (2011)

Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek Jan Bílek – Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová (eds.) 2011

MASARYK, Tomáš Garrigue, Jan BÍLEK, Helena KOKEŠOVÁ a Vlasta QUAGLIATOVÁ. Korespondence T.G. Masaryk - Antonín Rezek: TGM - AR. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. ISBN 978-80-86495-69-9.

„Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. I. díl (1921–1935) Daniela Brádlerová – Jan Hálek (eds.) 2011

BRÁDLEROVÁ, Daniela a Jan HÁLEK. Drahý pane kancléři..: vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. I. díl, (1921-1935). Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., 2011. ISBN 978-80-86495-85-9.

Německé bylo srdce monarchie... Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské historiografii mezi válkami Ota Konrád 2011

Po rozpadu Habsburské monarchie muselo německojazyčné dějepisectví v Rakousku znovu promyslit a reinterpretovat původní koncepce rakouských i německých dějin. Právě proto představuje historiografie v Rakousku v meziválečném období zajímavé a důležité téma výzkumu: Neodkryjí se při něm zřetelně přístupy, koncepty i strategie při tvorbě dějepisu? Nebude snad možné sledovat vznik historického narativu takříkajíc ve stavu zrodu, a to právě proto, že tehdejší rakouští historikové museli nejenom popsat historický vývoj svého národa a státu, ale teprve vůbec tento subjekt dějinného vyprávění konstituovat?

Stránky