Název Autoři Rokseřadit sestupně
Mezi Vídní a Cařihradem 1. Utváření balkánských národů Jan Rychlík a kol. 2009

Rychlík, Jan ; Pelikán, J. ; Danova, N. ; Mančev, K. Mezi Vídní a Cařihradem 1. Utváření balkánských národů. Praha : Vyšehrad, 2009. 400 s. (Historica). ISBN 978-80-7021-957-7.

Korespondence T. G. Masaryk – staročeši Jan Bílek – Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová (eds.) 2009

Pátý svazek ediční řady Korespondence T. G. Masaryka Korespondence T. G. Masaryk – staročeši vypovídá o vztahu Tomáše G. Masaryka s reprezentanty a sympatizanty Národní strany v Čechách. Práce vznikla jako součást projektu Grantové agentury České republiky č. 409/07/0239. Obsahuje úvodní studii Heleny Kokešové a Jana Bílka Vztahy T. G. Masaryka s představiteli a stoupenci Národní strany v Čechách v zrcadle jejich vzájemné korespondence, která se zabývá českými elitami a jejich proměnami, Národní stranou (staročeskou), Masarykovými prvními kontakty s českým prostředím a jeho příchodem na českou univerzitu v Praze, dále pak rukopisnými boji.

Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte. Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg Natali Stegmann (ed.) 2009

Stegmann, Natali. Die Weltkriege als symbolische Bezugspunkte: Polen, die Tschechoslowakei und Deutschland nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. 1. Ausg. Prag: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2009. 295 s. ISBN 978-80-86495-53-8.

Viktor Dyk a T. G. Masaryk. Dvojí reflexe češství Josef Tomeš 2009

Monografie charakterizuje vztah Viktora Dyka a T. G. Masaryka během první třetiny dvacátého století v kontextu procesů a proměn, jimiž tehdy procházela česká národní společnost. Po většinu tohoto času to byl vztah konfliktní, ale nechyběly v něm ani momenty souznění a období spolupráce.

Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty (1991–2008) Jiří Brabec 2009

Brabec, Jiří. Panství ideologie a moc literatury (1991-2008). Praha : Filip Tomáš - Akropolis, 2009. 316 s. ISBN 978-80-87310-02-1.

Masarykův sborník XIV Jan Gebhart – Jan Kuklík – Josef Tomeš (eds.) 2009

Vydal: Ústav T. G. Masaryka a Masarykův ústav AV ČR, 2009, 1. vydání, 572 stran, pevná vazba, ISBN:80-86495-55-2 (MÚA AV ČR, v. v. i.), 80-86142-34-0 ( ÚTGM, o. p. s. )

Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích Alena Míšková – Martin Franc – Antonín Kostlán (eds.) 2010
Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526–1620 Marie Tošnerová 2010

Monographia, svazek XV, Autor: Marie Tošnerová, Vydal: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v. v. i, 2010, 295 stran, Formát: 15 x 21 cm, brožovaná

Ivan Málek a vědní politika 1952–1989 aneb Jediný opravdový komunista? Martin Franc 2010

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 20

Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea – fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně Irena Zachová, Stanislav Petr ve spolupráci s Annou Kernbach-Smékalovou 2010

Zachová, Irena a Petr, Stanislav. Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea - fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně. Vyd. 1. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2010. lxxx, 687 s. Studie o rukopisech. Monographia, sv. 14. ISBN 978-80-86495-66-8.

Истрория на Чехия Jan Rychlík – Vladimir Penčev 2010

Rychlík, Jan ; Penčev, V. Istorija na Čechija. Sofija : Paradigma, 2010. 1055 s. ISBN 978-954-326-128-4.

1918. Model komplexního transformačního procesu? Lucie Kostrbová – Jana Malínská a kol. 2010

KOSTRBOVÁ, Lucie a Jana MALÍNSKÁ. 1918: model komplexního transformačního procesu?. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. ISBN 978-80-86495-57-6.

Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století Richar Vašek – Jan Rychlík (eds.) 2010

Vašek, Richard, ed. a Rychlík, Jan, ed. Formování moderních národů ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha: Masarykův ústav, 2010. 283 s. ISBN 978-80-86495-63-7.

Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století Marie Bahenská – Dana Musilová – Libuše Heczková 2010

Bahenská, Marie, Heczková, Libuše a Musilová, Dana. Ženy na stráž!: české feministické myšlení 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, 2010. 335 s. ISBN 978-80-86495-70-5.

Hoffmann, F. : Výbor kodikologických rozprav a studií František Hoffmann 2010

HOFFMANN, František. Výbor kodikologických rozprav a studií = Studia codicologica selecta. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. Studie o rukopisech. Monographia. ISBN 978-80-86495-75-0.

Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století Marie Bahenská – Libuše Heczková – Dana Musilová 2011

Bahenská, Marie; Musilová, Dana; Heczková, Libuše. Iluze spásy: české feministické myšlení 19. a 20. století. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2011. 282 s. ISBN 978-80-86829-79-1.

Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek Jan Bílek – Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová (eds.) 2011

MASARYK, Tomáš Garrigue, Jan BÍLEK, Helena KOKEŠOVÁ a Vlasta QUAGLIATOVÁ. Korespondence T.G. Masaryk - Antonín Rezek: TGM - AR. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. ISBN 978-80-86495-69-9.

Hledání centra. Vědecké vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.) 2011

Rámcové téma knihy vyplývá z jejího podtitulu: největší koncentraci německých vzdělávacích institucí měla ve sledovaném období samozřejmě Praha, byť se stále více stávala centrem „nesamozřejmým“ a zpochybňovaným, především po roce 1918.

Politika vědou a uměním 1911–1914 T. G. Masaryk; Jana Malínská (ed.) 2011

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 28

Články, stati a studie z let 1911–1914 publikované v českých a německých odborných časopisech a v českých a německých denících. Tématicky jsou Masarykovy texty zaměřeny na vnitřní a zahraniční politiku, ekonomické problémy předválečného období a na otázky spjaté se smyslem českých dějin. Politické a filozofické texty doplňují přehledy anotované odborné a umělecké literatury, jež pravidelně vydával v měsíčníku Naše doba. Masarykovy články, stati a studie doplňuje rozsáhlá ediční poznámka.

Ota Konrád, Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1938 Ota Konrád 2011

Kniha představuje poprvé v ucelené podobě vývoj nejvýznamnějších humanitních oborů na Německé univerzitě v Praze v období první republiky a za německé okupace. Na základě archivních materiálů, odborné literatury a interpretace dobových textů historiků, germanistů a slavistů působících na univerzitě zkoumá autor dějiny těchto oborů v kontextu vědeckého, politického a kulturního vývoje českých zemí v první polovině dvacátého století i v rámci vývoje této vrcholné vědecké a kulturní instituce Němců v českých zemích.

Stránky