Název Autoři Rokseřadit sestupně
Druhý sjezd československých historiků (5.–11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935–1948 Antonín Kostlán 1993

Práce z dějin České akademie věd. Studia historiae Academiae scientiarum Bohemicae

Juvenilie. Studie a stati 1876–1881 T. G. Masaryk; Stanislav Polák (ed.) 1993

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 16

Svazek přibližuje v unikátním souboru studie a články z počátků Masarykovy literární činnosti v letech 1876–1881. Dokládají proces názorového zrání mladého Masaryka.

Studies of Czechoslovak historians for the 19th International Congress of the History of Science 1993

Práce z dějin České akademie věd, řada C, sv. 2

Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin Jaroslav Opat – Josef Tichý (eds.) 1993

Opat, Jaroslav, ed. a Tichý, Josef, ed. Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin: [sborník příspěvků z konference konané ve dnech 24. a 25. září 1992 v aule Obchodní akademie v Hodoníně. 1. vyd. Praha: Ústav Tomáše Garrigua Masaryka, 1993. 183 s. ISBN 80-901478-1-X.

Cesta demokracie III. Projevy, články, rozhovory 1924–1928 T. G. Masaryk; Vojtěch Fejlek (ed.) 1994

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 35

Soubor Masarykových článků, rozhovorů, ale i veřejných projevů a poselství z období jeho prezidentského působení v letech 1924–1928 publikovaných časopisecky.

Masarykiana a jiné studie 1980–1994 Jaroslav Opat 1994

Opat, Jaroslav. Masarykiana a jiné studie (1980-1994). 1. vyd. Praha: Ústav Tomáše Garrigua Masaryka, 1994. 170 s. ISBN 80-901478-5-2.

Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919. II Zdeněk Šolle 1994

Práce z dějin České akademie věd, řada B, sv. 6

Vojta Náprstek a jeho doba Zdeněk Šolle 1994

Šolle, Zdeněk. Vojta Náprstek a jeho doba. Praha: Felis, 1994. 255 s. ; [32] s. obr. příl. ISBN 80-901766-0-7.

Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd v Praze) | Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (Deutsche Akademie der Wissenschaften in Prag) Alena Míšková – Michael Neumüller 1994

Práce z dějin Akademie věd, řada B, sv. 7

Masarykovi rodiče a antisemitský mýtus Stanislav Polák 1995
Karel Kautsky a Československo Zdeněk Šolle 1995

Práce z dějin České akademie věd, řada B, sv. 8

Rusko a Evropa I T. G. Masaryk; Jiří Franěk a kol. (eds.) 1995

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 11

Studie o duchovních proudech v Rusku.

První rakouský vyslanec v Praze Ferdinand Marek. Jeho osudy v letech 1938–1947 | Der erster österreichische Gesandte in Prag Ferdinand Marek. Sein Schicksal in den Jahren 1938–1947 Herbert Steiner 1995

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 10

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl I. Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven Marie Tošnerová a kol. 1995

Tošnerová, Marie ; Petr, Stanislav. Průvodce po rukopisných fondech v České republice 1. Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven. Praha : Archiv Akademie věd ČR, 1995. 208 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 1).

R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Documents 1906–1951 Jan Rychlík – Thomas D. Marzik – Miroslav Bielik (eds.) 1995, 1996

Seton-Watson, R. W. et al. R.W. Seton-Watson and his relations with the Czechs and Slovaks: documents 1906-1951 = R.W. Seton-Watson a jeho vztahy k Čechům a Slovákům = R.W. Seton-Watson a jeho vzťahy k Čechom a Slovákom: dokumenty 1906-1951. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1995-1996. 2 sv. ISBN 80-901971-2-4.

Rusko a Evropa II T. G. Masaryk; Jan Pochman, Vladimír Svatoň (eds.) 1996

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 12

Studie o duchovních proudech v Rusku.

Karel Havlíček T. G. Masaryk; Jana Svobodová (ed.) 1996

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 7

Editor: Jana Svobodová, Vydal: Ústav T. G. Masaryka, 1996, 4. vydání, 382 stran, ISBN: 80-86142-00-0

Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích Antonín Kostlán 1996

Práce z Archivu Akademie věd, řada B, sv. 11

Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a první polovině 20. století Petr Svobodný – Jan Havránek (eds.) 1996
Rusko a Evropa III T. G. Masaryk; Vratislav Doubek, František Kautman (eds.) 1996

Spisy T. G. Masaryka. Sv. 13

Studie o duchovní proudech v Rusku

Stránky