Střed | Centre. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století

 

Pokyny pro autory

Redakce přijímá původní vědecké stati v rozsahu 15–45 normostran, polemické diskusní stati nepřekračující 25 normostran, recenzní stati nepřesahující 25 normostran, recenze na jednotlivé tituly v rozsahu 4–10 normostran, a to vždy včetně poznámkového aparátu, který musí být zpracován podle citačního úzu uvedeného níže. Dále redakce přijímá zprávy o literatuře v rozsahu 1–2 normostrany a krátké anotace literatury v rozsahu 900–1800 znaků.

Původní vědecké stati, diskusní stati a recenzní stati musí být doprovázeny anglickým abstraktem (cca 1–2 odstavce), summary (cca 1 strana), klíčovými slovy v angličtině a překladem titulu příspěvku rovněž v angličtině.

Texty je redakci možno zasílat ve formátu Microsoft Word (*.doc, *.rtf) na emailovou adresu stred@mua.cas.cz

Recenzní řízení: Vědecké statě, o jejichž publikaci redakce uvažuje, prochází zcela anonymním a nezávislým recenzním řízením. Redakční rada si vyhrazuje právo na základě dvou takto vypracovaných recenzních posudků rozhodnout o přijetí či odmítnutí jednotlivých textů. U ostatních textů rozhoduje o jejich konečném otištění rovněž redakční rada.

 

Citační úzus

JAN KŘEN, Konfliktní společenství Češi a Němci 1780–1918, Praha 1990, s. 20.

NATALIE ZEMON DAVIS, History’s Two Bodies, American Historical Review 94/1989, s. 1–10.

Ženský poslanec českého sněmu, Čas 14. 6. 1912, s. 1–2.

JEAN-PIERRE AZÉMA, FRANÇOIS BÉDARIDA (edd.), La France des années noires, Paris 1993.

T. G. Masaryk B. Hlaváčovi 15. 2. 1899, in: Korespondence T. G. Masaryk – Bedřich Hlaváč, edd. V. Doubek, M. Kučera, Praha 2001, s. 15.

HELMUT RUMPLER, PETER URBANITSCH, ADAM WANDRUSZKA (edd.), Habsburgermonarchie 1848–1918, díl VII: Verfassung und Parlamentarismus, sv. 1: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, zentrale Repräsentativkörperschaften, sv. 2: Die regionalen Repräsentativkörperschaften, Wien 2000.

HENRY LYON, Marc Bloch, in: The Annales School – Critical Assessments, díl IV, ed. Stuart Clark, London – New York 1999, s. 163.

  • Při citaci archivního materiálu je třeba nejprve uvést název a místo archivu, poté název fondu a bližší určení pramene.
  • Při opakování citací stačí uvést pouze iniciálu křestního jména autorů a vydavatelů a zkrácený název již výše citované knihy nebo studie.
  • Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky a čísla časopisů a sborníků se uvádějí arabskými číslicemi, díly vícesvazkových zpracování a edic se uvádějí římskou číslicí. Pokud jsou dokumenty edic číslovány, je třeba uvádět vedle stran i číslo dokumentu.
  • Výpustky v citacích se značí trojtečkou v hranatých závorkách.