Střed | Centre. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století

 

Pokyny pro autory

 

Typy publikovaných textů

Časopis Střed | Centre publikuje (1) původní vědecké stati v rozsahu 6.000–10.000 slov, (2) polemické diskusní stati v rozsahu 2.500–5.000 slov, (3) recenzní stati v rozsahu do 2.500–5.000 slov, (4) recenze na jednotlivé tituly nové odborné literatury v rozsahu 1.300–2.500 slov, a to vždy včetně poznámkového aparátu zpracovaného podle citačního úzu uvedeného níže. Dále redakce přijímá (5) zprávy o literatuře v rozsahu okolo 500 slov a (6) krátké anotace literatury v rozsahu do 300 slov.

Původní vědecké stati, diskusní stati a recenzní stati musí být doprovázeny anglickým abstraktem v rozsahu 100–150 slov, klíčovými slovy v angličtině (3 až 5) a překladem názvu příspěvku do angličtiny. Dále je třeba u autorů uvést jejich identifikační číslo ORCID, pokud je známo.

Texty je redakci možné zasílat ve formátu Microsoft Word (*.docx, *.rtf) na emailovou adresu stred@mua.cas.cz

 

Autorská práva k publikovaným textům

Autoři si ponechávají autorská práva a udělují časopisu Střed/Centre právo prvního zveřejnění nevýhradní licenční smlouvou podle českého autorského zákona č. 121/2000 Sb. Dílo je zároveň licencováno pod licencí Creative Commons „Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Nezpracovávejte dílo“ (CC BY-NC-ND 4.0 International). Tato licence umožňuje ostatním nekomerčně sdílet nezměněné dílo s uvedením autorství a informací o prvním zveřejnění díla v časopise Střed/Centre. Autoři mohou uzavřít další smluvní ujednání o šíření textu po prvním zveřejnění v časopise Střed/Centre (např. pro umístění do institucionálního repozitáře).

 

Citační úzus

  • JAN KŘEN, Konfliktní společenství Češi a Němci 1780–1918, Praha 1990, s. 20.
  • NATALIE ZEMON DAVIS, History’s Two Bodies, American Historical Review 1/1988, s. 1–10.
  • Ženský poslanec českého sněmu, Čas 14. 6. 1912, s. 1–2.
  • JEAN-PIERRE AZÉMA, FRANÇOIS BÉDARIDA (eds.), La France des années noires, Paris 1993.
  • T. G. Masaryk B. Hlaváčovi 15. 2. 1899, in: Korespondence T. G. Masaryk – Bedřich Hlaváč, eds. V. Doubek, M. Kučera, Praha 2001, s. 15.
  • HELMUT RUMPLER, PETER URBANITSCH, ADAM WANDRUSZKA (eds.), Habsburgermonarchie 1848–1918, díl VII: Verfassung und Parlamentarismus, sv. I: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, zentrale Repräsentativkörperschaften, díl 2: Die regionalen Repräsentativkörperschaften, Wien 2000.
  • HENRY LYON, Marc Bloch, in: The Annales School – Critical Assessments, díl IV, ed. Stuart Clark, London – New York 1999, s. 163.

Při citaci archivního materiálu je třeba nejprve uvést název a místo archivu, poté název fondu a bližší určení pramene.

Při opakování citací stačí uvést pouze iniciálu křestního jména autorů a vydavatelů a zkrácený název již výše citované knihy nebo studie.

Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky a čísla časopisů a sborníků se uvádějí arabskými číslicemi, díly vícesvazkových zpracování a edic se uvádějí římskou číslicí. Pokud jsou dokumenty edic číslovány, je třeba uvádět vedle stran i číslo dokumentu.

Výpustky v citacích se značí trojtečkou v hranatých závorkách.