Pokyny pro autory a recenzenty


POKYNY PRO AUTORY

Redakce Studií o rukopisech (StR) prosí autory při odevzdávání příspěvků o dodržování těchto zásad:

 • Texty odevzdávejte v elektronické podobě ve standardních elektronických formátech (doc, rtf). Nebude-li dohodnuto s redakcí jinak, neměl by rozsah článku překročit 30 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer).
 • Obrazové přílohy se přijímají v digitální formě s dostatečným rozlišením (min. 300 dpi) v některém z běžných formátů (tif, jpg apod.) v samostatných souborech. Způsob dodání těchto materiálů doporučujeme konzultovat s redakcí individuálně. Autoři odpovídají za zajištění autorských a reprodukčních práv dodaných obrazových příloh.
 • K článkům je třeba poskytnout anglický abstrakt, jehož délka nesmí přesáhnout cca 800 znaků, klíčová slova a cizojazyčné resumé v němčině či francouzštině (cca jedna normostrana). Podklady pro abstrakt a resumé je možné zaslat i v češtině.
 • Autoři mají právo na autorskou korekturu; podstatné změny v  textu jsou v korekturách bez souhlasu redakce nepřípustné.
 • Autoři jsou plně odpovědni za obsahovou správnost a jazykovou úroveň rukopisu. Redakce si vyhrazuje právo provádět se souhlasem autora redakční úpravy.
 • Příspěvky do StR nejsou honorovány. Autor obdrží jeden výtisk StR a separát (pdf).
 • Nepoužívejte automatické úpravy textu (dělení slov, živá záhlaví, styly, vkládání obrázků apod.). Styl: základní text či normální; vlastní text: písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5;  poznámky pod čarou: písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování 1.
 • Nerozdělujte slova a text nezarovnávejte. Poznámky pod čarou vkládejte pomocí Vložit/ Poznámka pod čarou. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci.
 • Rozlišujte prosím dlouhou pomlčku (–) a spojovník (-). Udáváme-li rozsah, odpovídá slůvku až dlouhá pomlčka bez mezer: říjen−duben, 9−16; strana 16−24; v letech 1841−1904 a při víceslovných názvech s mezerami: Praha 1 − Malá Strana.  Spojovník používáme u složenin vyjadřujících podvojnost nebo vzájemnost (Frýdek-Místek, česko-německý slovník, Anna Císařová-Kolářová).
 • Ročníky a svazky periodik se uvádějí arabskou číslicí, díly vícesvazkových zpracování a edic římskými číslicemi. Pokud jsou dokumenty v edicích či katalozích číslovány, je třeba uvádět vedle stran i číslo.
 • Při odkazování užívejte zkratku „srov.“, pro stranu zkratku „s.“, pro poznámku „pozn.“
 • Všechna čísla StR obsahují seznam použitých zkratek. Názvy časopisů, edičních řad a institucí (archivů, knihoven apod.) uvádějte pod běžně užívanými zkratkami. Autory prosíme, aby ke svému příspěvku připojili soupis užitých zkratek

Doporučení pro úpravy hlavního textu

 • Názvy knih, časopisů, studií apod. v hlavním textu pište kurzívou. Stejné pravidlo platí pro citaci latinských výrazů nebo citací latinského textu. Citace je v tomto případě bez uvozovek!
 • Citace z jiného než latinského textu uvádějte v uvozovkách bez kurzivy. Jednoduché uvozovky (,‘) užívejte jen u citace vložené do citace v „normálních“ uvozovkách („“).
 • Nedokončenost nebo vypuštění části textu se vyznačuje trojtečkou (zkratka Alt+0133) v hranaté závorce […].
 • U osobních jmen citovaných v hlavním textu uvádíme při prvním výskytu všechna křestní jména, při dalších výskytech píšeme křestní jména pomocí iniciál. U názvu institucí při prvním výskytu plné znění a do závorky zkratku, pokud se znovu vyskytuje v dalším textu.
 • Slova zvýrazněná autorem tučně.

Bibliografické citace

Monografie

 • Pavel Spunar, Kultura českého středověku, Praha 1985, s. 192–195.
 • Pavel Spunar, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans,  II, Warszawa – Praga, 1995.
  • Při opakované citaci: P. Spunar, Kultura českého středověku, s. 19.
  • Při opakování v následné citaci: Tamtéž, s. 15.
 • Pavel Brodský Marta Hradilová Stanislav Petr Marie Tošnerová, Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice, Praha 2001.
  • Při opakované citaci: P. Brodský M. Hradilová S. Petr M. Tošnerová, Rukopisné fondy muzeí a galerií, s. 20–31.

Studie ve sborníku

 • (odkaz na vydavatele pod zkratkou ed./edd. uvedenou v závorce za jménem)
 • Stanislav Petr, Rukopis Historie české Eneáše Silvia Piccolominiho v knihovně Casanatense v Římě, in: Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata, Anežka Baďurová – Kamil Boldan – Andrea Jelínková – Marta Vaculínová (edd.), Praha 2014, s. 165–181.
  • Při opakované citaci: S. Petr, Rukopis Historie české, s. 166.
 • V případě odkazu na další článek z již citovaného sborníku:
  • Irena Zachová, „Sententiae“ v rukopise A 84 Mitrovského knihovny v Archivu města Brna, in:  Humanismus v rozmanitosti pohledů, s. 203–209.

Studie v periodiku

 • Ivan Hlaváček, Z každodennosti Karla IV. a jeho dvora, ČČH 90, 1992, č. 1, s. 33–42.
 • Kateřina Kubínová, Osudy rukopisu Svatovítské apokalypsy (a Pražských zlomků hlaholských), StR 50, 2020, č. 2, s. 107–126.
  • Při opakované citaci: I. Hlaváček, Z každodennosti Karla IV., s. 35.

Edice

 • Magistri Iohannis Hus questiones, Magistri Iohannis Hus Opera Omnia XIXa, Jiří Kejř (ed.), Turnhout 2004. 
 • Staročeská bible drážďanská a olomoucká: kritické vydání nejstaršího českého překladu Bible ze 14. století, III, Genesis – Esdráš, Vladimír Kyas (ed.), Praha 1988.
 • Bartoškova kronika, Petr Zemek (ed.), Uherské Hradiště 2004.
 • Při opakované citaci:
  • Staročeská bible drážďanská a olomoucká, s. 100.
  • Bartoškova kronika, s. 11.

Prameny

Při citacích archivního či rukopisného materiálu je třeba uvést název a místo sídla uložení, název fondu nebo sbírky a dále signaturu či inventární číslo pramene. Při prvním výskytu uvádíme celý název sídla uložení i fondu, při dalším výskytu název zkracujeme.

 • Národní knihovna ČR, Praha (dále NK Praha), sign. XIV B 15.
 • Národní archiv v Praze (dále NA Praha), Benediktini Břevnov, sign. I 7, inv. č. 54.

Odkazy na stránky rukopisů

 • fol. 150r, fol 12v; ff. 150r–152v

Elektronické informační zdroje

Při citaci z online knih, časopisů uvádějte: Autora, název [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa.

 • Karel Čapek, Válka s mloky [online]. Praha: Československý spisovatel, 1981. [cit. 5. 8. 2015]. Dostupné z: http: <web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/66/valka_s_mloky.pdf> 
 • Ikaros: Elektronický časopis o informační společnosti [online]. [cit. 27. 6. 2011]. ISSN 1212‑5075. Dostupné z: https:<www.ikaros.cz>
 • Vokabulář webový: webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. [cit. 20. 6. 2020]. Dostupné z: <https://vokabular.ujc.cas.cz>

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte prosím Martu Hradilovou: hradilova@mua.cas.cz


POKYNY PRO RECENZENTY

 • Recenzní řízení je oboustranně anonymní.
 • Všechny příspěvky zařazené do rubriky Články, Drobné články, Materiály a Zahraniční bohemika jsou anonymně posuzovány dvěma recenzenty. Na základě jejich vyjádření je rukopis přijat k publikování, vrácen autorovi k přepracování či zcela odmítnut. V případě zásadního přepracování textu následuje další kolo recenzního řízení. Konečné rozhodnutí o publikování textu je v kompetenci redakční rady časopisu.
 • Recenzent vyplňuje svůj posudek do recenzního formuláře – části B a C (část A slouží pouze pro evidenční účely redakce). Do části B vyplňuje hodnocení příspěvku určené redakci. V tabulce je třeba zřetelně označit hodnocení příspěvku:
  • a) Doporučeno publikovat v předložené podobě
  • b) Doporučeno publikovat po zohlednění připomínek
  • c) Doporučeno zásadně přepracovat a znovu předložit k recenzi
  • d) Doporučeno nabídnout článek jinému časopisu
  • e) Nedoporučeno publikovat
 •  Do části C zapisuje případné připomínky určené autorovi příspěvku. Část C obdrží po skončení recenzního řízení autor.

Recenzní formulář (PDF)


S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu.