Pokyny pro autory a informace o průběhu recenzního řízení

 

Časopis Práce z dějin Akademie věd publikuje vědecké studie a články, které vycházejí ze zevrubného studia archivních pramenů a literatury, mají strukturovaný obsah (nejčastěji úvod, kritické zhodnocení pramenů a literatury, metody, vlastní sdělení, závěr) a přinášejí nové poznatky. Všechny tyto příspěvky jsou posuzovány dvěma nezávislými recenzenty, kteří nejsou pracovníky stejného pracoviště jako autor. Posuzovatelé příspěvky doporučují k přijetí, přepracování nebo k odmítnutí. O přijetí příspěvku k publikování rozhoduje redakční rada (na svém řádném zasedání nebo korespondenční formou) na základě posudků a s přihlédnutím k vyjádření redakce, která posudky archivuje. Redakce si vyhrazuje právo v příspěvcích sjednotit platnou pravopisnou normu, dodržování předepsaných citačních pokynů pro autory a provést drobné stylistické úpravy. Autoři jsou zavázáni provést autorskou korekturu, a to standardními korekturními znaménky (ČSN 88 0410).

Texty zasílejte výhradně v elektronické podobě jako přílohu e-mailu k rukám výkonné redaktorky (smidrkalova@mua.cas.cz), nejlépe v editoru Word. Užívejte písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5 (pro poznámky pod čarou písmo Times New Roman 10, řádkování 1). Doporučený rozsah textu je 15–20 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Text neformátujte; připravte jej bez zarovnaného pravého okraje, odsazování odstavců, dělení slov. Klávesu Enter užívejte jen k oddělování odstavců. V textu používejte přednostně kulaté závorky. Vynechané pasáže v citacích nahraďte hranatou závorkou a třemi tečkami [...]. Mezi slovy a za interpunkcí dělejte jednoúhozové mezery. Citace vždy pište kurzívou a ohraničujte uvozovkami. Pro autorské zdůraznění v textu užívejte tučné písmo. Poznámkový aparát propojujte s textem pomocí polí (v programu MS Word – poznámka pod čarou). Připojujte stručné resumé v českém jazyce a v kvalitním překladu do angličtiny (max. rozsah 1 normostrana), abstrakt (2–3 věty) a klíčová slova (3–5), rovněž v angličtině. Uveďte plné jméno autora (autorů) příspěvku, jeho vědecké hodnosti, adresu zaměstnavatele, e-mailové spojení a příp. další kontaktní adresu.

 

Obrazová příloha

Vhodné fotografie, podle rozsahu článku, nejlépe kvalitně naskenované ve formátu TIFF nebo JPEG (alespoň 300 dpi), zašlete buď přes elektronickou úschovnu, nebo vypálené na CD. Nezapomeňte zaslat rovněž popisky k obrázkům (popis fotografie/obrazu/dokumentu a do závorky uveďte zdroj: archiv, fond, karton, inventární číslo, signaturu atd.).

Vzor: Eduard Albert, fotografie z osmdesátých let 19. století (AÚTGM, fond ÚTGM, sign. 2468)

 

Příprava edice

Při editování písemností vycházejte z příručky: ŠŤOVÍČEK, Ivan a kol. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.–20. století pro potřeby historiografie. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 2002. ISBN 80-86466-00-0.

Edice korespondence a dokumentů má odlišný poznámkový aparát od ostatních studií. V úvodní části použijte pro poznámkový aparát formu poznámek pod čarou, u části ediční vkládejte číslo poznámky formou horního indexu ke slovu či větě, ke které se váží a poznámku přidejte přímo za text dopisu/dokumentu. Každý dopis/dokument, má své vlastní číslování od 1. Dopisy/dokumenty jsou průběžně číslovány, každý má úvodní část s označením, o jaký typ dokumentu se jedná, kdo je původce a příjemce a kdy byl dopis odeslán. Pak následuje text dopisu. Čísla stránek dopisu uvádějte v závorkách /1/, pokud navazuje stránka uprostřed slova, pak bez mezer Ká/1/hira. Text zarovnejte doleva, ale dataci, místo, přípisky či podpis ponechte v místě, kam jej uvedl autor (používejte tabulátor, ne mezerník). Na konec dopisu/dokumentu uveďte stručný popis.

 

Vzor edice:

1                                                                                                        1925, 19. listopadu, Káhira

Pohlednice Jaroslava Černého Františku Lexovi

 

/1/ Kairo 19. 11. 25

 

Vážený pane profesore,

Po dlouhých toulkách dostal jsem se šťastně do Egypta, kde se mně velmi líbí. Toť se ví, hned druhý den jsem musil vidět pyramidy a třetí den (včera) hned až k nim, a málem bych byl na ně lezl. Mám stále takový divný pocit, člověk se dívá na věci, které jsou mu známé – neznámé, o kterých 18 let jen slyšel a četl, nemohu si stále uvědomit, že jsem v Egyptě a vše je skutečnost. Do musea půjdu až zítra, bojím se, že tam uváznu, v Institutu1 jsme byli včera, avšak Foucart2 je dosud nepřítomen, přijede až v sobotu. Podám Vám s příští poštou obsáhlou zprávu o Turíně, Bologni a Kairu (až do doby odeslání dopisu). Poroučejte mě Vážené rodině a přijměte ode mne můj srdečný pozdrav.

                        Váš oddaný

                        JarČerný

 

Originál, černobílá pohlednice (obr.: Gíza, velká sfinga a Chafreova pyramida), rukopis.

 

1 Institut Francais d’Archéologie Orientale, Francouzský ústav orientální archeologie se sídlem v Káhiře, vznikl v průběhu 80. a 90. let 19. století; instituce pracuje úspěšně dodnes, viz www.ifao.egnet.net

2 Georges Foucart (1865–1943) – francouzský egyptolog, původním školením znalec klasické antiky, jeho specialitou byla témata z dějin náboženství, ředitel Francouzského ústavu orientální archeologie (IFAO). BIERBRIER, Morris L. (ed.). Who Was Who in Egyptology. 4. vydání. Londýn: Egypt Exploration Society, 2012, s. 196 (dále: BIERBRIER, M. L. (ed.). Who Was Who.).

 

 

Citujte podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

(Tučně zvýrazněné údaje jsou povinné.)

 

Monografie

PŘÍJMENÍ, Jméno, PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla. Podnázev. /Další původci – editoři, překladatelé, autoři fotografií apod./ Vydání. /Píše se kromě 1. vyd./ Místo vydání: Nakladatel, rok vydání, /stránkový rozsah/. /Edice./ /Poznámky./

KUTNAR, František, MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. 2. přepracované a doplněné vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.

 

Části nebo příspěvky z monogr. publikací

1. Kapitola. Oproti údaji o monografii je navíc označení kapitoly se stránkováním: Kapitola, s. xx–xx.

POKORNÁ, Magdaléna. Milován a sledován. Český spisovatel Prokop Chocholoušek 1819–1864. Praha: PRÁH – Archiv Akademie věd České republiky, 2001. Kapitola Český Walter Scott?, s. 97–142.

2. Díl vícesvazkové publikace. PŘÍJMENÍ, Jméno. Název díla. Podnázev. Vydání. Číslo části. /Další původce./ Místo vydání: Nakladatel, rok vydání.

Dějiny Univerzity Karlovy. III. Red. Jan Havránek. Praha: Karolinum, 1997.

 

Příspěvek do monografie

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In PŘÍJMENÍ, Jméno /(ed.)… et al., aj., a kol…./. Název zdrojového dokumentu. Podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání, s. XX–XX.

HLAVAČKA, Milan. Fenomén času ve zrychlené době. In BLÜMLOVÁ, Dagmar, RAUCHOVÁ, Jitka a kol., Čas rychlých kol a křídel aneb mezi Laurinem a Kašparem. České Budějovice: Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (ed. Historia culturae XIV, Studia 9) – Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2008, s. 7–19.

 

Články aj. příspěvky v seriálových publikacích

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. Název periodika, rok, roč. /sv., Vol…/, s. XX–XX.

BENEŠ, Zdeněk. Pojmy jako předmět historiografického studia (Příklad: Gollova historická škola a její zakladatel). Český časopis historický, 1995, roč. 93, s. 359–397.

 

Edice

PEKAŘ, Josef. Kniha o Kosti. Ed. Marie RYANTOVÁ. 5. doplněné vyd. Praha: Elka Press, 1998.

Korespondence T. G. Masaryk – Karel Kramář. Eds. Jan BÍLEK, Helena KOKEŠOVÁ, Vlasta QUAGLIATOVÁ, Lucie SWIERCZEKOVÁ. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2005.

 

Recenze

ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Hlošina V. O., České duchovní řády za rozmachu husitské bouře. Příspěvek k dějinám náboženské a sociální revoluce XV. století v zemích československých, Praha 1924. 2. vyd., 434 s. Český časopis historický, 1928, roč. 34, s. 412–417. Recenze.

ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Pekařův Valdštejn. Pojizerské listy, 1934, roč. 49, č. 44, 2. 11., s. 1–2. Recenze na: Pekař, Josef. Dějiny valdštejnského spiknutí. 1–2. 2. vyd. Praha: Melantrich 1934.

 

Novinové články

ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Turnov v novinách před r. 1886. Pojizerské listy, 1934, roč. 49, č. 51–52, 21. 12., s. 13–14.

ŠIMÁK, Josef Vítězslav. Jak vznikají místní názvy a pověsti. Pojizerské listy, 1935, roč. 50, č. 8, 22. 2., s. 1–2. Replika na příspěvek: KINSKÝ, František. Jak vznikají místní názvy a pověsti, Pojizerské listy, 1935, roč. 50, č. 7, 15. 2., s. 1–2.

 

Odkazy na opakující se bibliografické údaje

Poprvé uveďte úplný název díla a v závorce dále: + připojte příjmení autora, iniciála křestního jména a zkrácený název (či zkratka) díla (neuvádějte c. d.). Pokud opakující se údaj bezprostředně následuje za stejným údajem (poprvé uvedeným), dávejte Tamtéž.

BEDNÁŘOVÁ, Jitka. Josef Florian a jeho francouzští autoři. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006 (dále: BEDNÁŘOVÁ, J. Josef Florian).

BEDNÁŘOVÁ, J. Josef Florian, s. 379.

Tamtéž.

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: Libri, 2000 (dále: BSAČZ).

BSAČZ, s. 292–293.

Pokud uvádíte více odkazů za sebou, pište mezi nimi středník!

 

Elektronické dokumenty

(postupujeme podle jednotlivých druhů publikací, které byly uvedeny výše)

Kniha

Autor (PŘÍJMENÍ, Jméno). Název. [Druh nosiče /on line, CD/ROM, DVD aj./]. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání, datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a přístup.

 

Článek

LACH, Jiří. Cesta Františka Laichtera do nakladatelství Kalich. Listy [on line]. 2007, roč. 37, č. 6 [cit. 3. 3. 2009]. Dostupné na www: <http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=076&clanek=060720>. Dostupné též v tištěné podobě. ISSN 1210-1222.

 

Osobní zpráva

Autor zprávy. Předmět zprávy [druh nosiče]. Příjemce zprávy. Datum odeslání zprávy [datum citování]. Poznámka.

NOVÁK, Petr. Hroby jihlavských archivářů [on line, e-mail]. Message to Alena DVOŘÁKOVÁ. 9. 2. 2009 [cit. 15. 2. 2009]. Osobní komunikace.

 

Archivní prameny

Zachovávejte způsob zpracování fondů v jednotlivých archivech, dbejte na uvádění oficiálního názvu instituce. Při opakovaném uvádění odkazů citace zkracujte. 

Název archivu, název fondu, karton, inventární číslo, /signatura/, specifikace obsahu. (Mnohé citace bývají neúplné.)

Archiv Národního muzea Praha (dále: ANM), fond František Kutnar, k. 40, i. č. 1001, rkp. Slovo a věta v historické práci.

Literární archiv Památníku národního písemnictví Praha (dále: LA PNP), fond Marie Ludmila Černá-Šlapáková, dopis Josefa Vítězslava Šimáka Otakaru Jiřímu Černému z 23. 4. 1917.

LA PNP, fond Ludmila Šimáková, dopisy Antonína Suma Vratislavě Šimákové.

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha, Archiv AV ČR (dále: A AV ČR), fond Václav Novotný, k. 14, i. č. 747, dopis Livingstona Portera V. Novotnému z 8. 8. 1928.

Tamtéž, dopis L. Portera V. Novotnému z 10. 10. 1931.