Výzkumný program

Paměť v digitálním věku

 

Lidská paměť, individuální i kolektivní, patří ke klíčovým vědeckým tématům humanitních, společenskovědných i přírodovědných oborů. Moderní věda se zde setkává s fenoménem, který láká nejen mnohovrstevnatostí, nýbrž i určitou tajemností. Výzkum paměti v celém oborovém spektru svého chápání a zkoumání pak patří mezi společensky závažná témata. Při jejím zkoumání lze v nebývalé míře uplatnit interdisciplinární metody a ústavy Akademie věd zde díky svému vědeckému potenciálu mohou vytvořit jedinečné badatelské ohnisko. Humanitní a společenskovědné obory se zabývají pamětí především jako kulturotvorným prvkem, který se odráží ve složitých a mnohdy traumatizujících dějinách dvacátého století a jejich reflexi.

Paměť sama o sobě je selektivní a subjektivní záležitostí. V kombinaci se zrychlenou dynamikou vývoje, proměnami společnosti i rodiny, stejně jako s novými technologickými možnostmi tyto stránky lidské paměti ještě silněji vynikají a přirozenou či cílenou cestou nově formují (a deformují) kulturu paměti, kulturu vzpomínání či cíleného „zapomínání“. K zaznamenání a analýze paměťových procesů zatím u nás chybí interdisciplinární platforma, která by se komplexně zabývala výzkumem individuální i kolektivní paměti a poskytovala tak prostor pro reflexi obecných otázek jejího fungování, utváření a zpětného přenosu do myšlení jedinců a společnosti. Výzkum paměti v jejích sociokulturních, psychologických či kognitivních podobách je ovšem jen jednou stranou této mince. Neméně důležitou jsou i otázky a problémy spojené se zaznamenáváním a zpřístupňováním paměti a paměťové kultury společnosti. S tímto cílem souvisí budování odpovídajících výzkumných infrastruktur. Výstupy budou monografie, studie v časopisech, vědecké konference, databáze, webová rozhraní, případně odborné metodiky a posudky.

Využití se nabízí v oblasti:

a) vývoje a výzkumu;

b) výchovy a vzdělání (využití ve školství, muzejnictví a knihovnictví);

c) médií (rozhlas, televize, film, nakladatelství zaměřená na naučnou literaturu) a kulturního průmyslu (poznávací turistika apod.);

d) státní správy (poradenství a další spolupráce s resorty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury).

 

V rámci programu Paměť v digitálním věku jsou zkoumána následující témata:

  • Paměť: její utváření a proměny (Řešitelka: PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. - MÚA)
  • Ostrovy spolehlivého poznání. Encyklopedická báze digitálního věku (Řešitel: PhDr. Karel Piorecký, Ph.D. - ÚČL)
  • Digital Humanities - zpřístupňování, uchovávání a záchrana pramenů v digitálním věku (Řešitel: Ing. Martin Lhoták - KNAV)
  • Poklady paměti: kritické zpřístupňování a interpretace pramenů českých dějin a kultury (Řešitel: PhDr. Jiří Flaišman, Ph.D. - ÚČL)