Osobní fondy [Personal papers]

Zpracovala Hana Barvíková, březen 2006 (zachycen stav k 31. 12. 2005). Aktualizováno pro stav k 31. 12. 2007.

Řazeno abecedně.

Při stručné charakteristice obsahu jednotlivých fondů osobních pozůstalostí vychází seznam ze schématu jejich členění, používaného v Archivu AV ČR, který zařazuje do skupiny I archiválie životopisného charakteru (osobní doklady a další dokumenty týkající se života původce fondu), do skupiny II korespondenci (rodinnou, soukromou, tj. vedenou s jednotlivci, a úřední, s institucemi), do III.skupiny výsledky vědecké práce (včetně přednášek, drobných statí, polemik, recenzí, dobrozdání, zpráv, patentů, populárně vědeckých prací, překladů, přípravného materiálu všeho druhu atd.), do skupiny IV doklady o Působení původce fondu v různých institucích (úřadech, školách, spolcích, časopisech ap.); skupina V je věnována materiálům, které dokreslují obraz původce fondu – patří sem fotografie, jubilejní a jiné hodnotící články, bibliografie prací původce fondu, nekrology, úmrtní oznámení ap., v VI. skupině jsou soustředěny písemnosti rodinných příslušníků původce fondu, pokud jsou ve fondu uloženy, a skupina VII uchovává materiály cizí provenience, tedy archiválie, které nevznikly přímo činností původce fondu a přitom o něm nevypovídají.

V rubrice Poznámka jsou zařazeny údaje o tom, zda se další část pozůstalosti po té které osobnosti nachází jinde.

Struktura popisu
Časový rozsah dokumentů
Rozsah (množství) dokumentů
Data narození a úmrtí
Vědní obor
Působení
Charakteristika obsahu fondu
Způsob zpracování (pomůcka)
Poznámka


Andrle Pavel
Časový rozsah dokumentů   40.–90. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů, 11 balíků
Data narození a úmrtí   *1936–†1991
Vědní obor   Astronomie [Astronomy]
Působení   Vědecký pracovník Astronomického ústavu ČSAV
Charakteristika obsahu fondu   Záznamy vysokoškolských přednášek, fragment korespondence, strojopisy vědeckých prací, recenze, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti (hlavně záznamy z konferencí)
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Babák Eduard
Časový rozsah dokumentů   1748–1955
Rozsah (množství) dokumentů   7 kartonů
Data narození a úmrtí   *1873–†1926
Vědní obor   Fyziologie [Physiology]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity a Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, člen KČSN a ČAVU
Charakteristika obsahu fondu   Nemnoho osobních dokladů, torzo korespondence, vědecké práce, relativně dost textů přednášek, včetně popularizačních, přípravný a studijní materiál – kromě prací z oboru fyziologie zajímavé materiály ke sporu materialismus versus idealismus v biologii (hlavně spor s F. Krejčím) a archiválie týkající se počátků Vysoké školy zvěrolékařské v Brně.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Literárním archivu PNP v Praze (1 karton).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Bačkovský Jindřich
Časový rozsah dokumentů   1947–1972
Rozsah (množství) dokumentů   12 kartonů
Data narození a úmrtí   *1912–†2000
Vědní obor   Fyzika [Physics]
Působení   Vědecký pracovník Fyzikálního ústavu a akademik ČSAV
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, materiály z veřejné činnosti, separáty cizích prací.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Bašta Jan
Časový rozsah dokumentů   1930–1975
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1899–†1996
Vědní obor   Elektrotechnika [Electrical engineering]
Působení   Profesor ČVUT v Praze
Charakteristika obsahu fondu  Autobiografie, nemnoho korespondence, původní práce, přednášky a patenty, posudky, ilustrační materiál o J. B. a písemnosti cizí provenience
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář


Bauer František
Časový rozsah dokumentů   1903–1973
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1897–†1967
Vědní obor   Historie [History]
Působení   Redaktor (Národní politika), profesor Vysoké školy politické a sociální v Praze, docent UK v Praze
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, paměti, korespondence (hlavně blahopřání), rukopisy článků – těžiště fondu tvoří paměti, zpráva o odbojové skupině Mašín, Balabán, Morávek, rukopis rozhovorů s V. Mastným a poznámky k 2. světové válce.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář


Bažant Zdeněk
Časový rozsah dokumentů   1878–1980
Rozsah (množství) dokumentů   32 kartonů
Data narození a úmrtí   *1879–†1954
Vědní obor   Stavební mechanika a stereometrie [Building mechanics and stereometry]
Působení   Profesor ČVUT, předseda České matice technické, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. řada diplomů, dekretů, životopisy a doklady z okupace), korespondence (např. O. Brůha, B. Hostinský, F. Klokner, Jiří Král, Vl. List, K. Ryska, F. Slavík aj.), rukopisy a tisky vědeckých prací, přípravný materiál (mj. řada projektů, statických výpočtů a jiného materiálu ke stavbě silničních a železničních mostů, viaduktů, přehrad a pod. v českých zemích i v Evropě), řada životopisů významných českých techniků, materiály z veřejné činnosti (zejména na ČVUT), hodnotící stati o původci fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Bečka Jiří
Časový rozsah dokumentů  1939–2002
Rozsah (množství) dokumentů  43 kartonů, 1 balík
Data narození a úmrtí  *1915–†2005
Vědní obor  Orientalistika (íránská filologie a dějiny)
Působení  Vědecký pracovník Orientálního ústavu ČSAV a AV ČR
Charakteristika obsahu fondu  Životopisný materiál, korespondence (především odborná), vědecká činnost (těžiště fondu, vlastní větší i menší práce, posudky, populární texty, přípravný materiál), dokumenty o významných orientalistech (mimo jiné o Janu Rypkovi), písemnosti z veřejné činnosti (ČSAV a zájmové organizace), ilustrační materiál o J. Bečkovi, písemnosti cizí provenience
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno (předávací protokol)


Beran Jiří
Časový rozsah dokumentů  50. léta 20. st.–2007
Rozsah (množství) dokumentů  19 kartonů, 55 kartoték
Data narození a úmrtí  *1929–†2007
Vědní obor  archivnictví, dějiny vědeckých institucí a osobností
Působení  Vědecký pracovník Ústředního archivu ČSAV
Charakteristika obsahu fondu  Životopisný materiál, korespondence, původní práce zejména o dějinách vědeckých institucí, větší množství podkladového materiálu, doklady o veřejné, resp. organizační činnosti, ilustrační materiál o J. Beranovi, písemnosti cizí provenience
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno (předávací protokol)


Berka Karel
Časový rozsah dokumentů   50.–90. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1923–†2004
Vědní obor   Logika [Logic]
Působení   Profesor UK v Praze, pracovník Filosofického ústavu ČSAV, člen korespondent ČSAV
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence osobní i institucí, vědecké práce (především separáty)
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno


Bidlo Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1822–1948
Rozsah (množství) dokumentů   30 kartonů
Data narození a úmrtí   *1868–†1937
Vědní obor   Historie (zejména východní slovanská Evropa, Balkán) [History, mainly history of East Slavonic Europe and Balkan]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, autobiografie, osobní i úřední korespondence dokládá mj. styky s historiky slovanských národů; obzvlášť rozsáhlá je korespondence s D. W. Bickerichem, F. Bujakem, J. Dobiášem, D. Dorošenkem, J. Gollem, M. S. Hruševským, J. Macůrkem, B. Navrátilem, O. Odložilíkem, J. Pekařem, M. Prelogem, J. Ptaśikem, J. Rypkou a J. Šustou), z rukopisů a tisků vědeckých prací hojně dochovány zejména přednášky vysokoškolské i veřejné, dosti rozsáhlý přípravný materiál (4 kartony), materiály z veřejné činnosti (převažuje univerzita), ilustrační materiál (fotografie, bibliografie, řada hodnotících statí), rodinné dokumenty (otec, matka a manželka), písemnosti cizí (hlavně rukopisy a tisky prací).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Birnbaum Vojtěch
Časový rozsah dokumentů   1836–1944
Rozsah (množství) dokumentů   25 kartonů, 1 balík
Data narození a úmrtí   *1877–†1934
Vědní obor   Dějiny umění [Art history]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, autobiografie, bohatá korespondence rodinná a osobní (dopisy kunsthistoriků a historiků: např. J. Cibulka, M. Dvořák, J. Květ, A. Matějček, J. Šusta, Z. Wirth), rukopisy vědeckých prací a přednášek (mj. rozsáhlé soupisy památek), přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti (i v rámci korespondence s institucemi), fotografie osobní, hodnotící články, písemnosti rodinné (zejména korespondence) a několik dokumentů cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář


Birnbaumová Alžběta
Časový rozsah dokumentů   1. polovina 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   139 kartonů, 8 balíků
Data narození a úmrtí   *1895–†1967
Vědní obor   Dějiny umění [Art history]
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence, vědecké práce, přípravný materiál.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno (fond roztříděn do hlavních skupin).


Bláha Arnošt Inocenc
Časový rozsah dokumentů   1897–1962
Rozsah (množství) dokumentů   33 kartonů
Data narození a úmrtí   *1879–†1960
Vědní obor   Sociologie [Sociology]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity a České vysoké školy technické v Brně, člen ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence osobní (např. s O. Butterem, V. Fischerem, E. Chalupným, B. Markalousem [J. Johnem], P. A. Sorokinem), vědecké práce a přednášky (veřejné, na vědeckých setkáních, rozhlasové a další popularizační), řada recenzí většinou sociologických prací, polemiky a úvahy a další drobné stati včetně popularizačních, 17 kartonů výpisků a výstřižků, doklady o veřejné činnosti (zejména doklady o Pokrokové straně, včetně korespondence osobní i s institucemi), ilustrační materiál (vedle fotografií hlavně hodnotící články), zlomek korespondence manželky, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Boháček Miroslav
Časový rozsah dokumentů   1920–1980
Rozsah (množství) dokumentů   41 kartonů
Data narození a úmrtí   *1899–†1982
Vědní obor   Právní historie, římské a středověké právo [Legal history, Roman and medieval law]
Působení   Profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze, člen ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, mimořádně rozsáhlá a obsahově bohatá korespondence, vědecké práce a přednášky, doklady o veřejné činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam pro část fondu.


Böhm Jan (Johann)
Časový rozsah dokumentů   1895–2001
Rozsah (množství) dokumentů   16 kartonů
Data narození a úmrtí   *1895–†1952
Vědní obor   Fyzikální chemie, fotochemie, rentgenografie [Physical chemistry, photochemistry and radiography]
Působení   Profesor Německé univerzity v Praze, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomkovité osobní doklady, četné dopisy manželky Emy, z nevelké osobní korespondence lze jmenovat dopisy G. Hevesyho, dosti bohatý přípravný materiál a hlavně separáty prací, v oddílu ilustračního materiálu hlavně fotografie a celá alba nejen osobní, ale i snímky přírodní a z pražských lokalit; rozsáhlejší dochované rodinné doklady manželky Emy (zajímavá korespondence s M. Heyrovskou a také s Hevesym) a dcery Anny; obsáhlý je oddíl, kde jsou uloženy práce jiných autorů.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Böhm Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1874–1963
Rozsah (množství) dokumentů   31 kartonů
Data narození a úmrtí   *1901–†1962
Vědní obor   Archeologie [Archeology]
Působení   Docent UK v Praze, ředitel Státního archeologického ústavu v Praze, ředitel Archeologického ústavu ČSAV, člen KČSN, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   V životopisném materiálu dobře dochovány doklady o studiu, ne příliš obsáhlá korespondence (z celků kolem 10 dopisů lze uvést J. Berniho, J. Eisnera, J. Poulíka, E. Sprosshoffa, R. Turka či K. Willvonsedera), dosti velké soubory blahopřání k jubilejím či cenám apod. (největší k 60. narozeninám), v oddílu vědeckých prací zejména rozsáhlý přípravný materiál (mj. fotografie), v dokladech o veřejné činnosti dva větší okruhy, věnované činnosti ve studentských institucích a v ČSAV, něco málo dokumentů ilustrujících činnost původce fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 19 kartonů), zbytek neuspořádán


Brdička Rudolf
Časový rozsah dokumentů   1920–1970
Rozsah (množství) dokumentů   25 kartonů
Data narození a úmrtí   *1906–†1970
Vědní obor   Fyzikální chemie (využití polarografie v lékařské biologii) [Physical chemistry (biomedical applications of polarography)]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN, akademik ČSAV, ředitel Ústavu fyzikální chemie ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence, vědecké práce a přednášky, materiály z veřejné činnosti, ilustrační materiál (bibliografie, jubilejní články).
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Bretschneider Rudolf
Časový rozsah dokumentů   60.–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   4 kartony
Data narození a úmrtí   *1912–†1985
Vědní obor   Chemie (technologie sacharidů) [Chemistry (saccharides technology)]
Působení   Profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Diplomy, medaile, vědecké práce a přednášky.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Brožík Václav
Časový rozsah dokumentů   1894–1901
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1851–†1901
Vědní obor   Výtvarné umění (malíř) [Arts – painter]
Charakteristika obsahu fondu   52 dopisů V. Brožíka a 15 dopisů Míny Brožíkové A. Kadeřábkovi.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Brtnický Ladislav
Časový rozsah dokumentů   1873–1939
Rozsah (množství) dokumentů   4 kartony
Data narození a úmrtí   *1858–†1936
Vědní obor   Klasická filologie [Classical philology]
Působení   Gymnaziální profesor v Hradci Králové.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, deníky, korespondence (z osobních dopisů větší soubory od Fr. Drtiny, Fr. Groha, J. Jirky a J. Vančury), rukopisy odborných prací, výpisky z literatury, práce beletristické povahy, ilustrační materiál (např. bibliografie prací), písemnosti rodinných příslušníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Burian František
Časový rozsah dokumentů   20. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   11 kartonů, 1 balík
Data narození a úmrtí   *1881–†1965
Vědní obor   Lékařství – plastická chirurgie (transplantace tkání, vrozené vady) [Medicine – plastic surgery]
Působení   Profesor UK v Praze, akademik ČSAV, přednosta Ústavu plastické chirurgie v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Přípravný materiál k atlasu plastické chirurgie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Čáda František st.
Časový rozsah dokumentů   1866–1919
Rozsah (množství) dokumentů   25 kartonů
Data narození a úmrtí   *1865–†1918
Vědní obor   Filosofie, pedagogika, psychologie [Philosophy, pedagogy, psychology]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (zejména vysvědčení), zlomek korespondence, těžiště fondu spočívá v rukopisech prací a přednášek a v přípravném materiálu k nim (zejména z filosofie, psychologie a pedagogiky), z dokladů o veřejné činnosti doloženo hlavně
Působení   ve vědeckých a kulturních institucích, rozsáhlý je rovněž svazek kondolenčních dopisů rodině k úmrtí F. Čády, ve fondu rovněž písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Literárním archivu PNP v Praze (2 kartony) a v Archivu Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze (1 karton).


Čermák Vladislav
Časový rozsah dokumentů   1915–1983
Rozsah (množství) dokumentů   4 kartony
Data narození a úmrtí   *1907–†1983
Vědní obor   Právo [Law]
Působení   Docent UK v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady (11 konceptů životopisů), korespondence rodinná (relativně nejčetnější, velký konvolut dopisů manželky Hildy), osobní, s institucemi, vědecké práce, posudky, studijní materiál (hojné výpisky – téměř 60 – k osobnostem z literatury a filosofie), doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu, rodinné písemnosti, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Černý Adolf [pseudonym Rokyta Jan]
Časový rozsah dokumentů   60. léta 19.–50. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   123 kartonů
Data narození a úmrtí   *1864–†1952
Vědní obor   Slavistika, folkloristika, historie [Slavonic studies, ethnography, history]
Působení   Lektor UK v Praze, ministerský rada ministerstva zahraničních věcí, člen ČAVU, redaktor Slovanského přehledu.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, mimořádně rozsáhlá a obsahově zajímavá korespondence, z níž vedle mnoha osobností českého umění a kultury je třeba upozornit především na rozsáhlé soubory dopisů ruských, ukrajinských, polských, lužickosrbských a jihoslovanských vědců, umělců a jiných osobností, dále rukopisy prací, přednášky, materiály dokládající veřejnou činnost původce fondu, fotografie, rodinné písemnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Čirlič Jovan
Časový rozsah dokumentů   20. léta 20. století–1985
Rozsah (množství) dokumentů   22 kartonů, 2 balíky
Data narození a úmrtí   *1920–†1986
Vědní obor   Nauka o textilních materiálech [textile material science]
Působení   Profesor a rektor Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, odborné práce, přednášky, posudky, fotografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Daneš Jiří V.
Časový rozsah dokumentů   1843–1958
Rozsah (množství) dokumentů   10 kartonů
Data narození a úmrtí   *1880–†1928
Vědní obor   Geografie, geomorfologie [Geography, geomorphology]
Působení   Profesor UK v Praze a Univerzity Komenského v Bratislavě, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, autobiografie, korespondence, práce, přednášky, přípravný materiál, písemnosti z veřejné činnosti, fotografie, diapozitivy, bibliografie, písemnosti rodinné a cizí – za nejvýznačnější celky lze považovat Danešovy poznámky z cest po Austrálii, Jávě, USA a jiných zemích, přednášky související s funkcí generálního konzula v Sydney, korespondence a jiné materiály týkající se přednáškové a výzkumné cesty po USA a mimořádně rozsáhlý soubor skleněných diapozitivů z cest.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam pro 9 kartonů.


Dědina Václav
Časový rozsah dokumentů   1881–1960
Rozsah (množství) dokumentů   13 kartonů
Data narození a úmrtí   *1870–†1956
Vědní obor   Geomorfologie [Geomorphology]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (zejména doklady o studiu, diplomy), početná rodinná korespondence, z osobní korespondence větší počet dopisů s Fr. Koláčkem, K. Malíkem, C. Purkyněm, Fr. Slavíkem, J. Štěpánkem, Fr. Vitáskem, blahopřání, vědecké práce včetně nepublikovaných, přednášky, popularizační práce, přípravný materiál (mj. řada map, plánů, fotografií), zlomek písemností z veřejné činnosti původce fondu, ilustrační materiál o něm (fotografie, bibliografie, hodnotící články), karton rodinných písemností (hlavně mikrofilm rukopisu Pamětí Františka Dědiny, otce Václava Dědiny, zachycující období 1834–1882) a dokumentů cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Dittrich Arnošt
Časový rozsah dokumentů   1910–1943
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1878–†1959
Vědní obor   Astronomie [Astronomy]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel observatoře ve Staré Ďale, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, vědecké práce, přípravný materiál, výstřižky.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Dlab Vlastimil
Časový rozsah dokumentů   1953–1993
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1932
Vědní obor   Matematika [Mathematics]
Působení   Docent MFF UK v Praze, profesor na Carleton University v Ottawě (Kanada, od 1968)
Charakteristika obsahu fondu   osobní doklady, strojopisy a separáty prací, zlomek dokladů o veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu,
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno


Dobiáš Josef
Časový rozsah dokumentů   cca 1890–1970
Rozsah (množství) dokumentů   107 kartonů, 4 balíky
Data narození a úmrtí   *1888–†1972
Vědní obor   Historie (dějiny antiky, české dějiny) [History, history of Classical times, and of Czech history]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence, vědecké práce, přednášky, přípravný vědecký materiál, materiály o veřejné činnosti, fotografie, písemnosti rodinné a cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam (fond částečně rozdělen do hlavních skupin).
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena ve Státním okresním archivu Pelhřimov (1 fascikl).


Doležil Hubert
Časový rozsah dokumentů   1900–1943
Rozsah (množství) dokumentů   16 kartonů
Data narození a úmrtí   *1876–†1945
Vědní obor   Hudební kritika, historie [Musical history and critique]
Působení   Středoškolský profesor v Hradci Králové, Olomouci, Brně, Plzni a Praze (gymnázium), hudební publicista.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence (např. J. Bartoš, J. B. Foerster, J. Hora, Z. Nejedlý, O. Ostrčil, V. Talich ), rukopisy prací, přípravný materiál (bibliografie, výpisky), dokumentační sbírka (výstřižky z novin a časopisů).
Způsob zpracování (pomůcka)   Uspořádáno.


Domin Karel
Časový rozsah dokumentů  1920–1953
Rozsah (množství) dokumentů  10 kartonů, 1 desky
Data narození a úmrtí  *1882–†1953
Vědní obor  Botanika, fytogeografie
Působení  Profesor (rektor) Univerzity Karlovy v Praze (ředitel botanického ústavu a botanické zahrady),člen KČSN a ČAVU
Charakteristika obsahu fondu  Diplomy, paměti, vědecké práce včetně přípravného materiálu, novinové články, cestopisné práce, doklady o veřejné činnosti původce fondu (především působení na univerzitě), fotografie.
Způsob zpracování (pomůcka)  Neuspořádáno


Dostál Eugen
Časový rozsah dokumentů   1912–1949
Rozsah (množství) dokumentů   7 kartonů
Data narození a úmrtí   *1889–†1943
Vědní obor   Dějiny umění [Art history]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence (mj. dopisy Maxe Dvořáka), rukopisy vědeckých prací, přednášky, recenze výstav a prací jednotlivých umělců, katalogy výstav, fotografie, recenze o Dostálových pracích, bibliografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Drachovský Josef
Časový rozsah dokumentů   70. léta 19.–40. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   20 kartonů
Data narození a úmrtí   *1876–†1961
Vědní obor   Právo (finanční věda a právo, státní účetnictví) [Law, financial theory and law, state accounting]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, vědecké práce, poznámkový materiál, písemnosti z veřejné činnosti původce fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Dratvová Albína
Časový rozsah dokumentů   1836–1961
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů
Data narození a úmrtí   1892–†1969
Vědní obor   Filosofie [Philosophy]
Působení   Docentka UK v Praze, členka KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, autobiografie, korespondence, vědecké práce a přednášky, doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál o původkyni fondu (fotografie, hodnotící články, bibliografie), písemnosti rodinného a cizího původu – obsahové jádro fondu lze spatřovat v rozsáhlém deníku z let 1928–1961 a v korespondenci s Ph. Frankem.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Dvorský Viktor
Časový rozsah dokumentů   1882–1960
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   1882–†1960
Vědní obor   Geografie [Geography]
Působení   Profesor Vysoké školy obchodní ČVUT, profesor UK v Praze, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Především korespondence (ale převažují jednotlivé dopisy), fotografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Dvořák Rudolf
Časový rozsah dokumentů   1872–1939
Rozsah (množství) dokumentů   9 kartonů
Data narození a úmrtí   *1860–†1920
Vědní obor   Orientální filologie [Oriental philology]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. řada záznamů vysokoškolských přednášek z dob Dvořákových studií), korespondence (např. E. S. Friedberg-Mírohorský, A. Heyduk, O. Hostinský, B. Hrozný, Al. Jirásek, K. Jireček, F. Kupka, A. Musil, V. Náprstek, F. Pastrnek, R. Tyršová, J. Vrchlický a J. Zubatý), vědecké práce a přednášky, přípravný materiál, popularizační články, překlady, písemnosti z veřejné činnosti původce fondu, zlomkovitý ilustrační materiál o něm (fotografie, hodnotící články), doklady cizí, sbírka paspart.
Způsob zpracování (pomůcka)   Uspořádáno (rozděleno do skupin).


Eisner Jan
Časový rozsah dokumentů   1. polovina 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1885–†1967
Vědní obor   Archeologie [Archeology]
Působení   Profesor Univerzity Komenského v Bratislavě, profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Přípravný materiál, recenze.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Emler Josef
Časový rozsah dokumentů   1860–1936
Rozsah (množství) dokumentů   8 kartonů, 1 fascikl
Data narození a úmrtí   *1836–†1899
Vědní obor   Historie, pomocné vědy historické, archivnictví [History, auxillary historical disciplines, archival theory]
Působení   Městský archivář pražský, profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, záznamy vysokoškolských přednášek ze studií (Institut für österreichische Geschichtsforschung, Vídeň), korespondence (mj. V. Brandl, J. Čelakovský, A. Rezek, J. Roštlapil, A. Sedláček), vědecké práce, univerzitní přednášky, dobrozdání, výpisy, opisy, doklady o veřejném
Působení   (např. v pražském městském archivu, v ČAVU, KČSN a na univerzitě), ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, hodnotící a vzpomínkové články, bibliografie, nekrology), rodinné písemnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka   Další část pozůstalosti uložena v Literárním archivu PNP v Praze (2 kartony).


Fejfar Zdeněk
Časový rozsah dokumentů   cca 1960–počátek 21. století
Rozsah (množství) dokumentů   22 šanonů, 11 krabic, 8 balíků
Data narození a úmrtí   *1916–†2003
Vědní obor   Lékařství, interní lékařství, kardiologie [Medicine, internal medicine, cardiology]
Působení   Profesor UK v Praze, vedoucí pracovník Ústavu pro choroby oběhu krevního, později součásti Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, činitel World Health Organization v Ženevě
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, vědecké práce, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno


Friedrich Gustav
Časový rozsah dokumentů   1871–1948
Rozsah (množství) dokumentů   18 kartonů
Data narození a úmrtí   *1871–†1943
Vědní obor   Pomocné vědy historické, archivnictví, historie [Auxillary historical disciplines, archival theory, history]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Státní archivní školy v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence (mj. J. Čelakovský, M. Dvořák, J. Goll, V. Hrubý, J. Kalousek, V. Klecanda, L. Klicman, J. Kotěra, Z. Kristen, B. Navrátil, V. Novotný, J. Šebánek, V. Vojtíšek a j.), vědecké práce a přednášky, přípravný materiál, písemnosti z veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, bibliografie, nekrology).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář k 17 kartonům, přejímací seznam k 1 kartonu, převzatému v r. 1991 z Historického ústavu ČSAV.


Gebauer Jan
Časový rozsah dokumentů   1866–1956
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1838–†1907
Vědní obor   Slovanská filologie, literární historie [Slavonic philology, literary history]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Sešit záznamů o domácích výdajích, korespondence (velmi cenné dopisy s V. Jagićem v srbochorvatštině), písemnosti rodinných příslušníků (přípravný materiál dcery Marie Gebauerové k rodinným vzpomínkám), písemnosti cizí provenience (korespondence).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka   Převážná část pozůstalosti uložena v Literárním archivu PNP v Praze (24 kartonů).


Glücklich Julius
Časový rozsah dokumentů   1891–1950
Rozsah (množství) dokumentů   16 kartonů
Data narození a úmrtí   *1876–†1950
Vědní obor   Historie (všeobecné dějiny novověku, předbělohorské Čechy) [History, general history of Modern Ages]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. deníkové zápisy z let 1908–1950), korespondence ( k nejrozsáhlejším a nejcennějším celkům patří korespondence s F. M. Bartošem, J. Borovičkou, J. L. Fischerem, J. Gollem, F. Hrejsou, F. Hrubým, V. Chaloupeckým, V. Klecandou, K. Kroftou, B. Navrátilem, Arne Novákem, J. Pekařem, L. Svobodou, J. V. Šimákem, J. Šustou, R. Urbánkem a j.), vědecké práce z historie, především z období reformace, materiály z veřejné činnosti (zajímavé jsou především písemnosti týkající se habilitace F. Kutnara na Palackého univerzitě).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Goll Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1861–1929
Rozsah (množství) dokumentů   11 kartonů
Data narození a úmrtí   *1846–†1929
Vědní obor   Historie (všeobecné dějiny) [History, general history]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (tvoří jádro fondu, z cennějších konvolutů: E. Albert, A. Bráf, B. Bretholz, E. Denis, G. Friedrich, V. Chaloupecký, L. Klicman, V. Kybal, T. G. Masaryk, G. Monod, V. Novotný, B. Schnirch a J. Vrchlický), vědecké práce a přednášky (hlavně univerzitní), rukopisy básní, překlady, přípravný materiál, doklady o veřejném
Působení  , ilustrační materiál o původci fondu (výstřižky, fotografie, nekrology), rodinné písemnosti, písemnosti cizí (zejména dopisy O. Hostinského B. Schnirchovi).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka   Další část pozůstalosti uložena ve Státním ústředním archivu v Praze (5 kartonů).


Grigorjev Alexandr Dmitrijevi
Časový rozsah dokumentů   1919–1944
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů
Data narození a úmrtí   *1874–†1945
Vědní obor   Historie, slavistika [History, Slavonic studies]
Působení   Profesor na univerzitách ve Varšavě a Tomsku, středoškolský profesor v Brestu (Litevském), Užhorodu a Prešově.
Charakteristika obsahu fondu   Rukopisy pěti vědeckých prací týkajících se Slovanů z hlediska historického, geografického, lingvistického a dialektologického.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Groh František
Časový rozsah dokumentů   1900–1934
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1863–†1940
Vědní obor   Klasická filologie (řecká a latinská epigrafika) [Classical philology]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Univerzitní přednášky z řecké a latinské epigrafiky z let 1902–1930.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka   Další část pozůstalosti uložena v Literárním archivu PNP v Praze (1 karton).


Guth Vladimír
Časový rozsah dokumentů   20. století (do 70. let)
Rozsah (množství) dokumentů   18 kartonů, 4 bedny
Data narození a úmrtí   *1905–†1980
Vědní obor   Astronomie [Astronomy]
Působení   Ředitel Státní observatoře SAV na Skalnatém plese, ředitel Astronomického ústavu SAV, vědecký pracovník Astronomického ústavu ČSAV, profesor UK v Praze, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, rukopisy vědeckých prací, spisy týkající se veřejné činnosti původce fondu, fotografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Gutmann Arnošt
Časový rozsah dokumentů  1949–1976
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1910–†1977
Vědní obor   Lékařství, fyziologie [Medicine, physiology]
Působení   Profesor UK v Praze, vědecký pracovník Fyziologického ústavu ČSAV, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, nečetná korespondence či doklady o vlastní vědecké práci, dokumenty z vědecko-organizační činnosti původce fondu (těžiště fondu), bibliografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Habr Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   30.–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   30 kartonů, 1 balík
Data narození a úmrtí   *1911–†1998
Vědní obor   Ekonomie [Economy]
Působení   Ředitel Výzkumného ústavu ekonomiky potravinářského průmyslu v Praze, vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV, profesor UK v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, studijní materiál, texty vědeckých prací, výstřižky, publikace (nejrozsáhlejší část fondu).
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno; pro část fondu přejímací seznam.


Hašek Milan
Časový rozsah dokumentů   20.–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   5 kartonů
Data narození a úmrtí   *1925–†1984
Vědní obor   Obecná biologie, imunologie, genetika [General biology, immunology, genetics]
Působení   Ředitel, pak vědecký pracovník Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, vědecké práce, přednášky, publikace (hlavní část fondu).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Hausner Milan
Časový rozsah dokumentů   60.–80. léta 20. století Rozsah (množství) dokumentace 13 bm
Data narození a úmrtí   *1928–†2000
Vědní obor   Medicína, psychiatrie [Medicine, psychiatry]
Působení   Primář kliniky v Sadské,
Působení   na klinice ve Stráži pod Ralskem
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, vědecké práce, pracovní a výzkumný materiál (např. výzkum použití halucinogenů jako psychoterapeutického prostředku), písemnosti z veřejné činnosti, písemnosti cizí provenience
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam


Heinrich Vladimír Václav
Časový rozsah dokumentů   1896–1964
Rozsah (množství) dokumentů   22 kartonů
Data narození a úmrtí   *1884–†1965
Vědní obor   Astronomie [Astronomy]
Působení   Profesor UK v Praze (ředitel Astronomického ústavu UK), člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (zajímavé např. deníky z let 1896–1904), značně neúplná korespondence, vědecké práce a přednášky (mj. 3 kartony přednášek z Univerzity Karlovy a 3 fascikly z univerzity v Bordeaux), recenze, posudky, popularizační práce, materiály z veřejné činnosti
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro původních 19 kartonů fondu), 3 kartony dodatků neuspořádány.
Poznámka  : Další popis viz Průvodce – Doplněk, s. 76.


Hendrich Josef
Časový rozsah dokumentů   1844–1950
Rozsah (množství) dokumentů   8 kartonů
Data narození a úmrtí   *1888–†1950
Vědní obor   Pedagogika, komeniologie [Pedagogy, Comenius studies]
Působení   Profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze, ředitel Masarykova lidovýchovného ústavu, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, zlomek korespondence, vědecké práce, přednášky, projevy, recenze, překlady a přípravný materiál (zejména komeniologicky zaměřený materiál tvořící jádro fondu), ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, hodnotící články, bibliografie), rodinné písemnosti a rozsáhlý cizí materiál (převážně opět práce o Komenském).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : 1 karton pozůstalosti uložen v Literárním archivu PNP v Praze.


Henner Kamil ml.
Časový rozsah dokumentů   1901–1977
Rozsah (množství) dokumentů   31 kartonů, 2 kartotéky
Data narození a úmrtí   *1895–†1967
Vědní obor   Neurologie [Neurology]
Působení   Profesor UK v Praze (přednosta neurologické kliniky lékařské fakulty), akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisné materiály, korespondence (např. s profesními kolegy: L. van Bogaert, L. Haškovec, J. Charvát, A. Jirásek, J. Pelnář, L. Syllaba, M. Šercl, J. Vítek, V. Vondráček, a jinými respondenty: např. J. Heyrovský, V. Holan, A. Pražák), vědecké práce, písemnosti z veřejné činnosti (mj. dokumenty ze Světové neurologické federace, řada osobních posudků a posudků kandidátských a habilitačních prací, dokumenty z mezinárodních vědeckých kongresů a sympozií), ilustrační materiál o původci fondu, písemnosti rodinné a cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Henner Kamil st.
Časový rozsah dokumentů   1885–1928
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1861–†1928
Vědní obor   Církevní právo [Canon law]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek korespondence (např. A. Bráf, J. Hlávka, E. Ott, J. Pekař, H. Singer a J. Vrchlický), vesměs publikované vědecké práce, přednášky, přípravný materiál k vědeckým pracím, spisy týkající se veřejné činnosti a dokumentace cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Herčík Ferdinand
Časový rozsah dokumentů   1925–1965
Rozsah (množství) dokumentů   5 kartonů
Data narození a úmrtí   *1905–†1966
Vědní obor   Biologie, biofyzika, radiobiologie [Biology, biophysics, radiobiology]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně, ředitel Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence (např. F. Běhounek, Z. Dienstbier, A. Jirásek, E. Kellenberger, B. Krajník, J. Müller aj.), rukopisy prací, přednášky, materiál z veřejné činnosti (hlavně z International Atomic Energy Agency a Komise pro účinky atomového záření při OSN).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář
Poznámka  : 18 kartonů pozůstalosti uloženo v Archivu Masarykovy univerzity v Brně.


Heyrovský Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1896–1980
Rozsah (množství) dokumentů   85 kartonů
Data narození a úmrtí   *1890–†1967
Vědní obor   Polarografie, fyzikální chemie [Polarography, physical chemistry]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Polarografického ústavu ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV, nositel Nobelovy ceny za chemii.
Charakteristika obsahu fondu   Velmi cenná a ve značné úplnosti dochovaná pozůstalost obsahuje zajímavé dokumenty a doklady o životě J. Heyrovského ve všech obvyklých skupinách osobních fondů – životopisný materiál, korespondence rodinná, osobní, úřední, vědecké práce, přednášky, recenze, posudky, vynálezy, patenty, popularizační statě, překlady, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu, písemnosti rodinné a cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Publikovaný inventář – Osobní fond Jaroslava Heyrovského. Práce z dějin Československé akademie věd, řada B, sv. 4, 1989, 365 s.; 1 karton nezpracován.


Hobza Antonín
Časový rozsah dokumentů   1889–1956
Rozsah (množství) dokumentů   21 kartonů
Data narození a úmrtí   *1876–†1954
Vědní obor   Církevní a mezinárodní právo [Canon law and international law]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence (např. P. Fauchille, J. Glazarová, J. Havelka, J. Hoetzel, E. Chalupný, A. de Lapradelle, J. S. Machar, V. Mastný, J. Tureček, L. Vošta a J. Žourek), rukopisy (mj. práce z oblasti poměru státu a církve), přednášky, přípravný materiál, spisy týkající se veřejné činnosti (upozornit lze především na soubor písemností vzniklých z jednání o československo-německém a československo-maďarském sporu o pozemkové záležitosti v Haagu), materiály rodiny a cizí písemnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 20 kartonů), 1 kartony neuspořádán.


Hoppe Vladimír
Časový rozsah dokumentů   1905–1946
Rozsah (množství) dokumentů   14 kartonů
Data narození a úmrtí   *1882–†1931
Vědní obor   Filosofie [Philosophy]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně
Charakteristika obsahu fondu   Rukopisy prací, ilustrační materiál o původci fondu (posudky prací, bibliografie, vzpomínky, fotografie) – vedle devíti pravděpodobně nepublikovaných prací je třeba upozornit na poměrně rozsáhlý soubor přednášek a statí o výrazných osobnostech z dějin filosofie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : 1 karton pozůstalosti uložen v Archivu Masarykovy univerzity v Brně.


Horáček Cyril st.
Časový rozsah dokumentů   1884–1937
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů
Data narození a úmrtí   *1862–†1943
Vědní obor   Národní hospodářství [Economy]
Působení   Profesor UK v Praze, ministr financí, člen ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Paměti, rukopisy odborných a beletristických prací, recenze, dobrozdání, návrhy zákonů, nekrology – významné zejména rozsáhlé paměti, soubor přednášek a velké množství publikovaných i nepublikovaných divadelních her, povídek a básní.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Horák Jiří
Časový rozsah dokumentů   Konec 16. století–1984
Rozsah (množství) dokumentů   143 kartonů
Data narození a úmrtí   *1884–†1975
Vědní obor   Slavistika, literární historie a folkloristika [Slavonic studies, literary history and folkloristics]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (zejména záznamy vysokoškolských přednášek, deníky a vzpomínky na
Působení   ve funkci velvyslance v Moskvě), korespondence (osobní korespondence je uložena ve 12 kartonech – např. E. Baláš, A. Beer, P. Bogatyrev, J. Bolte, J. Dolanský, Jan Emler, J. J. Frič, K. Chotek, J. Jakubec, J. Kopta, Š. Krčméry, L. Kuba, J. Máchal, F. Mareš, A. Mazon, M. Murko, A. Novák, J. Polívka, D. Stránská, V. Tille, J. Vlček, Z. Wirth, F. Wollman), vědecké práce, přednášky, posudky, recenze, popularizační stati, přípravný materiál (nejrozsáhlejší část fondu, 57 kartonů, jejichž součástí je špalíček kramářských písní ze 16.–19. století), písemnosti z veřejné činnosti (celkem 12 kartonů), ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, vzpomínky, bibliografie, nekrology), písemnosti rodinného a cizího původu, sbírka jednotlivin.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 118 kartonů), 25 kartonů nezpracováno.


Horbaczewski Jan (Ivan)
Časový rozsah dokumentů   1859–1978
Rozsah (množství) dokumentů   25 kartonů
Data narození a úmrtí   *1854–†1942
Vědní obor   Lékařská chemie [Medical chemistry]
Působení   Profesor UK v Praze (ředitel a zakladatel Ústavu pro lékařskou chemii), ministr zdravotnictví ve vídeňské vládě, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence rodinná, osobní (S. Dnistrjanskyj, E. Formánek, M. Hruševskyj, K. Chodounský, O. Kolessa, I. Mirčuk, J. Rypka, S. Siropolko, S. Smal-Stockyj, S. Šeluchyn aj.), rukopisy a tisky prací, přednášky, recenze, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti (zejména materiály týkající se institucí ukrajinské emigrace, např. Ukrajinského muzea, Ukrajinské svobodné univerzity atd.), ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, hodnotící články, bibliografie), mimořádně rozsáhlý materiál rodinných příslušníků (7 kartonů) a dokumenty cizí provenience (hlavně publikace a separáty, 6 kartonů).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Hostinský Otakar
Časový rozsah dokumentů   1864–1910
Rozsah (množství) dokumentů   17 kartonů
Data narození a úmrtí   *1847–†1910
Vědní obor   Estetika, hudební věda, výtvarná teorie, resp. teorie umění [Aesthetics, musical theory, art theory]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (např. Z. Fibich, J. Goll, J. Kalousek, A. Kraus, E. Rádl, A. Rezek, J. Vlček, H. Vysoký a další), rukopisy vědeckých prací, opisy a fotokopie prací a přednášek včetně tištěných, rukopisy a fotokopie zápisníků s postřehy z cest, s výpisky a náčrty prací, separáty, polemiky v novinách a stati o O. Hostinském.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Hrdina Karel
Časový rozsah dokumentů   20.–40. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   11 kartonů
Data narození a úmrtí   *1882–†1949
Vědní obor   Klasická filologie (zejména humanistická literatura v českých zemích) [Classical philology, mainly humanistic literature in the Czech lands]
Působení   Rada ministerstva školství a národní osvěty, člen KČSN a ČAVU
Charakteristika obsahu fondu   Podkladové materiály, výpisky, kopie, opisy.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno


Hrozný Bedřich
Časový rozsah dokumentů   1897–1953
Rozsah (množství) dokumentů   11 kartonů
Data narození a úmrtí   *1879–†1952
Vědní obor   Orientalistika (klínopisné bádání, dějiny starého Orientu) [Oriental studies (cuneiform studies, history of Orient)]
Působení   Profesor vídeňské univerzity a UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Diplomy, fragment korespondence, rukopisy, strojopisy a tisky vědeckých prací a vysokoškolských i veřejných přednášek z orientalistiky (včetně popularizačních), přípravný materiál (zejména mapy a nákresy z jeho výzkumů), dokumentační fotografie (mj. fotokopie tabulek písem), ilustrační materiál (fotografie, hodnotící články, bibliografie), separáty prací jiných autorů.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Hrubý Karel
Časový rozsah dokumentů   30.–60. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů, knihy
Data narození a úmrtí   *1910–†1962
Vědní obor   Biologie, genetika [Biology, genetics]
Působení   Profesor UK v Praze
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek životopisného materiálu, korespondence, odborné práce, doklady o veřejné činnosti, knihy
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Hykeš Oldřich Vilém
Časový rozsah dokumentů   1931–1954
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1895–†1955
Vědní obor   Biologie, zoologie, popularizace přírodních věd [Biology, zoology, popularization of sciences]
Působení   Profesor Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a UK v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, návrh na úpravu biologického studia, materiály související s
Působení  m na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam


Chaloupecký Václav
Časový rozsah dokumentů   1899–1951
Rozsah (množství) dokumentů   22 kartonů
Data narození a úmrtí   *1882–†1951
Vědní obor   Historie (československé dějiny) [History (mainly Czechoslovak history)]
Působení   Profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (hlavně osobní doklady, záznamy univerzitních přednášek), dosti velká korespondence především s kolegy, ale nejenom (např. s J. Borovičkou, A. B. Černým, R. Holinkou, V. Klecandou, J. Ludvíkovským, T. G. Masarykem, J. Opočenským, J. Pekařem, A. Pražákem, A. Sedláčkem, K. Stloukalem, J. Šustou, M. Weingartem) i s institucemi, rukopisy, strojopisy a tisky vědeckých prací z českých a slovenských dějin, menší počet textů univerzitních i populárních přednášek, posudky, z dokladů o veřejné činnosti hlavně Historický klub a Český časopis historický, ilustrační materiál o původci fondu (hlavně fotografie), zlomek písemností rodinných (korespondence manželky), několik cizích prací.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 21 kartonů).


Charvát Josef
Časový rozsah dokumentů   1908–1982
Rozsah (množství) dokumentů   5 kartonů
Data narození a úmrtí   *1897–†1984
Vědní obor   Lékařství, vnitřní lékařství, endokrinologie [Medicine, internal medicine, endocrinology]
Působení   Profesor UK v Praze, akademik ČSAV, zakladatel Čs. endokrinologické společnosti, první přednosta III. interní kliniky lékařské fakulty UK.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, studijní, vojenské, lovecké a zaměstnanecké dokumenty, jmenovací dekrety, vyznamenání, medaile, zlomek dokladů pro hospodářské záležitosti, diáře (15 pro období 1945–1982), záznamníky ze studijních cest, zájezdů a konferencí (9 sešitů z let 1946–1969), zlomek korespondence (hlavně úřední), zlomky písemností ilustrační povahy, doklady rodinné a cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam, roztříděno do hlavních skupin.


Chodounský Karel
Časový rozsah dokumentů   1854–1927
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1843–†1931
Vědní obor   Farmakologie, farmakognozie [Pharmacology, pharmacognosy]
Působení   Profesor UK v Praze a Masarykovy univerzity v Brně, člen ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (zejména diplomy), nevelká korespondence osobní (za zmínku stojí snad jen dopisy Angela Zeyera a jeho manželky), vědecké práce (hlavně tisky), přednášky z farmakologie (většinou rukopisy), včetně popularizačních, fragmenty dokladů z veřejné činnosti, recenze prací původce fondu, korespondence manželky, několik cizích textů.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Janovský Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1921–1956
Rozsah (množství) dokumentů   4 kartony
Data narození a úmrtí   *1893–†1970
Vědní obor   Právo [Law]
Působení   Docent UK v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Torzo korespondence, práce nepublikované (o čsl. sociálním pojištění a o subjektech veřejné správy – pravděpodobně nejcennější část fondu) i publikované, referáty, recenze prací původce fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 3 kartony).


Jareš Vojtěch
Časový rozsah dokumentů   1916–1964
Rozsah (množství) dokumentů   11 kartonů
Data narození a úmrtí   *1888–†1965
Vědní obor   Nauka o materiálech, metalurgie [Metal science, metallurgy]
Působení   Profesor ČVUT v Praze (ředitel Výzkumného ústavu pro kovy), člen ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek životopisného materiálu, nevelká osobní a úřední korespondence (větší pouze s F. Eisenkolbem a Fr. Kienastem), nejvýznamnější část fondu vědecké práce a přednášky i drobnější stati, některé patrně i nepublikované, posudky a zprávy o textech jiných autorů, přípravný materiál, doklady o činnosti zejména v ČVUT a ČSAV, fotografie, několik hodnotících prací o V. Jarešovi, řada cizích textů.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Jarník Vojtěch
Časový rozsah dokumentů   1921–1970
Rozsah (množství) dokumentů   5 kartonů
Data narození a úmrtí   *1897–†1970
Vědní obor   Matematika (analytická teorie čísel, reálné funkce) [Mathematics (analytical theory of numbers, real functions)]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, vlastní vědecké práce (koncepty), přípravný materiál, písemnosti z veřejné činnosti původce fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 3 kartony).


Jedlička Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1864–1979
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1891–†1974
Vědní obor   Lékařské vědy (ftizeologie, pneumologie) [Medicine, phthisiology, pneumology]
Působení   Profesor UK v Praze (zakladatel a ředitel I. plicní kliniky lékařské fakulty).
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence (mj. H. Adler, J. Augusta, J. Hlava, O. Chlup, F. Novotný, E. Rist a H.Vaniš), vědecké práce a přednášky, recenze, populárně vědecké články, doklady o veřejné činnosti původce fondu, fotografie, doklady cizího původu – z nevelkého fondu lze upozornit hlavně na Jedličkovy práce a přednášky (včetně přípravného materiálu) o E. Albertovi, J. Gollovi a J. Gebauerovi.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Literárním archivu PNP v Praze (17 kartonů).


Jirásek Arnold
Časový rozsah dokumentů   1877–1972
Rozsah (množství) dokumentů   96 kartonů, 2 balíky
Data narození a úmrtí   *1887–†1960
Vědní obor   Chirurgie (patologie a terapie chirurgických nemocí) [Surgery (pathology and therapy)]
Působení   Profesor UK v Praze (přednosta I. chirurgické kliniky), člen ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (zejména cenné deníkové zápisky a autobiografie), korespondence (34 kartonů): rodinná (hlavně s matkou a manželkou), rozsáhlá osobní (např. s B. Albertem, J. Divišem, K. Hennerem ml., J. Knoblochem, S. Kostlivým, Z. Kuncem, s otcem a synem B. Niederlovými, J. Pelnářem, J. Podlahou, P. Šámalem, K. Weignerem), úřední – rozsáhlejší hlavně s nakladatelstvími, vědecké práce (dochovány téměř v úplnosti, uspořádány jak abecedně, tak chronologicky), přednášky odborné i popularizační, recenze, posudky, dobrozdání, zprávy, rozsáhlý přípravný materiál, písemnosti z veřejného
Působení   (např. ČSAV, lékařská fakulta UK, nemocnice, kongresy a jiná vědecká setkání), ilustrační materiál o původci fondu (osobní i jiné fotografie, vzpomínky, recenze, nekrology), doklady rodinné (zejména manželky) a separáty prací jiných autorů.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 93 kartonů), zbytek nezpracován.
Poznámka  : 1 karton pozůstalosti A. Jiráska uložen ve Zdravotnickém muzeu Národní lékařské knihovny v Praze.


Jireček Hermenegild
Časový rozsah dokumentů   1840–1940
Rozsah (množství) dokumentů   12 kartonů
Data narození a úmrtí   *1827–†1909
Vědní obor   Historie, dějiny českého a slovanského práva [History, history of Czech and Slavonic law]
Působení   Úředník ministerstva kultu a vyučování ve Vídni, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence rodinná (zejména s bratry Emanuelem a Josefem, s otcem a synovcem Konstantinem), osobní (včetně opisů a fotokopií, mj. s K. J. Erbenem, A. Gindelym, P. Chocholouškem, V. Jagićem, A. V. Šemberou, V. Vlčkem), úřední, vědecké práce, bibliografie původce fondu, nekrology, rodinné písemnosti (bratra J. K. Jirečka – např. korespondence s V. V. Tomkem; synovce Konstantina – např. korespondence s V.Vlčkem; dalších členů rodiny).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Dále pozůstalost uchována v Okresním muzeu ve Vysokém Mýtě a v Státním okresním archivu v Ústí n. L.


Jírovec Otto
Časový rozsah dokumentů   1928–1972
Rozsah (množství) dokumentů   23 kartonů
Data narození a úmrtí   *1907–†1972
Vědní obor   Parazitologie (protozoologie) [Parasitology (protozoology)]
Působení   Profesor UK v Praze (ředitel Zoologického ústavu), člen KČSN, akademik ČSAV, vedoucí Protozoologické laboratoře ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, záznamy vysokoškolských přednášek, korespondence (např. V. Bozděch, G. Čatár, P. C. C. Garnham, S. Hrabě, J. Komárek, A. Kramář, K. Kučera, J. Lang, I. Málek, O. Oliva, H. Peters, E. G. Pringsheim, J. Weiser), vědecké práce, přednášky, osobní posudky, recenze, zprávy, populárně vědecké práce, spisy týkající se veřejné činnosti (zejména dokumenty z mezinárodních setkání), ilustrační materiál o původci fondu, dokumenty rodinné a cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro původních 20 kartonů), 3 kartony neuspořádány.


Kadlec Karel
Časový rozsah dokumentů   1830–1953
Rozsah (množství) dokumentů   21 kartonů
Data narození a úmrtí   *1865–†1928
Vědní obor   Právo, dějiny slovanského práva [Law, history of Slavonic law]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Pouze zlomek osobních dokladů (hlavně diplomy), dosti bohatá korespondence osobní (např. O. Balzer, V. Bogišić, P. Dąbkowski, V. A. Francev, M. N. Jasinskij, R. Košutić, S. Kutrzeba, F. Lenc /Lenz/, M. Maurović, V. Mažuranić, A. Ráth, F. V. Taranovskij) i úřední (největší s ministerstvem zahraničních věcí ČR), vědecké práce a přednášky, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti (cenné např. písemnosti k ústavě z r. 1917 či k Národnímu divadlu – 2 kartony), ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, bibliografie, hodnotící příspěvky, vzpomínky syna), písemnosti cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Kadlec Vladimír
Časový rozsah dokumentů   1924–1969
Rozsah (množství) dokumentů   12 kartonů
Data narození a úmrtí   *1905–†1969
Vědní obor   Sociologie, etnologie [Sociology, ethnology]
Působení   Lektor na Vysoké škole věd hospodářských, externí vyučující UK v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence osobní, vědecké práce, přednášky, recenze, referáty, přípravný materiál, materiál z veřejné činnosti původce fondu – vedle nevelké korespondence (např. P. Sorokin, rozsáhlý soubor dopisů E. Chalupného aj.) stojí za uvedení velké množství drobnějších prací a přednášek (i nepublikovaných) až neuvěřitelné tematické šíře.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.


Kastner Eduard
Časový rozsah dokumentů   1856–1893
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1845–†1909
Vědní obor   Klasická filologie [Classical philology]
Působení   Gymnaziální profesor v Praze, zemský školní inspektor, člen ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, album fotografií.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Kastner Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1863–1959
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1877–†1959
Vědní obor   Chemie [Chemistry]
Působení   Středoškolský profesor na reálce v Praze I.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomkově obsaženy životopisné materiály (největší oddíl), korespondence, práce (dvě učebnice), ilustrační materiál, rodinné písemnosti a cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.


Káš Václav
Časový rozsah dokumentů   20.–70. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   16 kartonů
Data narození a úmrtí   *1899–†1978
Vědní obor   Zemědělská půdní mikrobiologie [Agricultural microbiology of soil]
Působení   Profesor Vysoké školy zemědělské v Brně a ČVUT (Vysoká škola zemědělsko-lesnického inženýrství) v Praze, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Vědecké práce, referáty, posudky, přípravný a studijní materiál.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Katětov Miroslav
Časový rozsah dokumentů   1927–1994
Rozsah (množství) dokumentů   9 kartonů
Data narození a úmrtí   *1918–†1995
Vědní obor   Matematika [Mathematics]
Působení   Profesor UK v Praze (1. děkan její matematicko-fyzikální fakulty, rektor), akademik ČSAV a v letech 1990–1992 jeden z jejích místopředsedů, vědecký pracovník Matematického ústavu ČSAV
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, nevelká korespondence, vědecké a odborné práce (mj. ze 70. let na téma vztahů mezi matematikou a zkoumáním psychických stavů), encyklopedická hesla, posudky, texty z dějin matematiky, těžiště fondu v dokumentaci z veřejné činnosti (zejména z funkcí v rámci ČSAV – období r. 1968 a nástupu „normalizace“), fotografie osobní a skupinové, jubilejní články a bibliografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam, roztříděno do hlavních skupin.


Kettner Radim
Časový rozsah dokumentů   1893–1966
Rozsah (množství) dokumentů   61 kartonů
Data narození a úmrtí   *1891–†1967
Vědní obor   Geologie [Geology]
Působení   Profesor ČVUT (ředitel Geologického ústavu) a UK (ředitel Geologicko-paleontologického ústavu) v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (23 kartonů): rodinná (kromě rodiny Šámalovy a Stočesovy lze uvést především korespondenci s tchánem M. Remešem), osobní (z větších celků dopisy K. Absolona, D. Andrusova, L. Čepka, M. Dlabače, W. Goetela, K. Hlávky, Vl. Holečka, O. Hynie, O. Kodyma, J. Koutka, O. Matouška, J. Pernera, J. Petránka, F. Prantla, C. Purkyně, F. Slavíka, V. Smetany, K. Urbana, J. Vaňury, B. Zahálky, K. Zapletala, V. Zoubka), úřední, vědecké a jiné práce (mj. přes 250 životopisů našich i zahraničních vědců, převážně geologů) a přednášky, polemiky, téměř 200 posudků a dobrozdání na různé projekty, popularizační statě, přípravný materiál, doklady o veřejném
Působení   původce fondu (mj. materiály z vědeckých setkání), ilustrační materiál o R. Kettnerovi (fotografie, vzpomínky, bibliografie ap.), písemnosti rodinné a materiál cizí provenience (torza pozůstalostí dalších předních českých geologů, z rozsáhlejších lze uvést K. Absolona a Jana Krejčího).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 60 kartonů), 1 karton neuspořádán.


Klabouch Jiří
Časový rozsah dokumentů   1946–2004
Rozsah (množství) dokumentů   4 kartony
Data narození a úmrtí   * 1927–† 2005
Vědní obor   Právo (právní dějiny a poté převážně politické a právní myšlení)
Působení   Vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV a AV ČR, Právnická fakulta UK v Praze
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (převážně úřední), vědecké práce (včetně doktorské disertační; drobnější texty, posudky, přípravné a podkladové práce, doklady o veřejné činnosti (ČSAV, resp. AV ČR, PF UK, profesní společnosti a periodika), ilustrační materiál o J. Klabouchovi (biografické materiály, bibliografie, posudky).
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno (předávací protokol).


Klapálek František
Časový rozsah dokumentů   2. polovina 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1863–†1919
Vědní obor   Entomologie (morfologie a ekologie hmyzu) [Entomology (morphology and ecology of insect)]
Působení   Středoškolský profesor (naposledy na reálce v Praze-Karlíně), člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Výpisky, poznámky, zlomky textů, tisky.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Klecanda Vladimír
Časový rozsah dokumentů   1896–1950
Rozsah (množství) dokumentů   16 kartonů
Data narození a úmrtí   *1888 – †1946
Vědní obor   Historie, archivnictví [History, archival theory]
Působení   Profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze, za války činný v londýnské emigraci.
Charakteristika obsahu fondu   Záznamy vysokoškolských přednášek (Šusta, Pekař, Friedrich, Dopsch, Ottenthal), vlastní univerzitní přednášky, části textů (zejména práce Chronologie), excerpta, opisy archiválií, další přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti původce fondu, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Klepešta Josef
Časový rozsah dokumentů   1910–1976
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1895–†1976
Vědní obor   Astronomie (popularizace), amatérská fotografie [Astronomy (also popularization), photography (amateur)]
Působení   Fotograf Pražské hvězdárny a popularizátor astronomie.
Charakteristika obsahu fondu   Diplomy, zlomek korespondence (hlavně se Z. Kopalem), dokumentace o astronomech a lidových hvězdárnách (především fotografie).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Klika Jaromír
Časový rozsah dokumentů   1857–1957
Rozsah (množství) dokumentů   17 kartonů
Data narození a úmrtí   *1888–†1957
Vědní obor   Botanika, geobotanika [Botany, geobotany]
Působení   Profesor ČVUT (Vysoká škola zemědělského a lesního inženýrství) a UK v Praze, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (osobní – např. E. Aichinger, J. Ambrož, J. Braun-Blanquet, Jan Emler, E. Hadač, F. Hrobař, K. Hueck, K. Kavina, V. Kuťák, R. Mikyška, V. Novák, J. Podpěra, K. Prinz, J. Šimr, F. Šmarda, R. Tüxen, V. Vlach, A. Zlatník), rukopisy a strojopisy vědeckých prací, dobrozdání, polemiky, recenze, přípravný materiál, písemnosti dokládající veřejnou činnost původce fondu, ilustrační materiál o něm, rodinné doklady, písemnosti cizí provenience (korespondence A. Paschera).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 16 kartonů), zbytek nezpracován.


Knapp Viktor
Časový rozsah dokumentů   40. léta 20. století–1992
Rozsah (množství) dokumentů   12 kartonů, 16 balíků
Data narození a úmrtí   *1913–† 1996
Vědní obor   Právo (občanské právo, právní filosofie, srovnávací právo) [Law (civil law, legal philosophy and comparative law)]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Ústavu státu a práva ČSAV, akademik ČSAV a v letech 1990–1992 jeden z jejích místopředsedů
Charakteristika obsahu fondu   Písemnosti z veřejné činnosti, mj. materiály z mezinárodních konferencí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Knop Josef
Časový rozsah dokumentů  1875–1966
Rozsah (množství) dokumentů   4 kartony
Data narození a úmrtí   *1885–†1964
Vědní obor   Analytická chemie [Analytical chemistry]
Působení   Profesor Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, autobiografie, nevelká korespondence, vědecké práce (separáty článků, tisky) a přednášky, posudky prací i odborné rozbory, přípravný materiál, zlomky dokladů z veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, hodnotící články, varia), rodinné písemnosti a dokumenty cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Komárek Julius
Časový rozsah dokumentů   1877–1956
Rozsah (množství) dokumentů   19 kartonů, 2 krabice
Data narození a úmrtí   *1892–†1955
Vědní obor   Zoologie [Zoology]
Působení   Profesor ČVUT (Vysoká škola zemědělsko-lesnického inženýrství) a UK v Praze (vedoucí II. ústavu zoologického), vedoucí Výzkumného ústavu pro ochranu lesů, člen KČSN a ČAVU, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, paměti, deníky, korespondence (osobní – např. G. E. Bucher, M. Gradojevič, E. Sekera, K. Šulc, J. Zavřel a další), vědecké práce, přednášky, polemiky, recenze, referáty, zprávy, přípravný a poznámkový materiál, doklady o veřejném
Působení  , ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, vzpomínky, biografické články, bibliografie), písemnosti rodinné a cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro původních 11 kartonů), zbytek fondu neuspořádán.


Kořínek Vladimír
Časový rozsah dokumentů   1900–70. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   38 kartonů, 6 balíků
Data narození a úmrtí   *1899–†1981
Vědní obor   Matematika (teorie čísel, moderní algebra) [Mathematics (theory of numbers, modern algebra)]
Působení   Pracovník Státního ústavu statistického a profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, vědecké práce, přednášky, přípravné materiály, doklady o veřejné činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Koutek Jaromír
Časový rozsah dokumentů   1902–1982
Rozsah (množství) dokumentů   40 kartonů
Data narození a úmrtí   *1902–†1983
Vědní obor   Ložisková geologie [Geology (research of ore deposits)]
Působení   Pracovník Státního geologického ústavu v Praze, profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV a SAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, vědecké práce, spisy z veřejné činnosti, ilustrační materiály o původci fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Koutský Karel
Časový rozsah dokumentů   1900–1966
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1897–†1964
Vědní obor   Matematika [Mathematics]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence (osobní např. E. Čech, J. Friedrich, V. Ryšavý, J. Sobotka, Q. Vetter), spisy z topologie, přednášky, přípravný materiál, materiály o semináři prof. Čecha v Brně z let 1936–1939.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Tři kartony pozůstalosti uloženy v Archivu Masarykovy univerzity v Brně.


Kožešník Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   50.–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   38 kartonů, 1 bedna
Data narození a úmrtí   *1907–†1985
Vědní obor   Aplikovaná matematika a mechanika [Applied mathematics and mechanics]
Působení   Profesor ČVUT v Praze, ředitel Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV, akademik a předseda ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, diplomy, korespondence, vědecké práce, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti původce fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Krajník Bohumil
Časový rozsah dokumentů   50. a 60. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   8 kartonů
Data narození a úmrtí   *1895–†1966
Vědní obor   Biologie, srovnávací fyziologie, experimentální genetika [Biology, comparative physiology, experimental genetics]
Působení   Pracovník Státního zdravotního ústavu v Praze, profesor LF UK v Hradci Králové a v Plzni.
Charakteristika obsahu fondu   Materiály z výzkumu – dotazníky, formuláře, bibliografie, kartotéky, fotografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Král Jiří
Časový rozsah dokumentů   1893–1975
Rozsah (množství) dokumentů   59 kartonů, 2 kartotéky
Data narození a úmrtí   *1893–†1975
Vědní obor   Geografie, antropogeografie [Geography, anthropogeography]
Působení   Profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence osobní a úřední, odborné stati, cestopisné i populární (rukopisy i tisky), texty přednášek, separáty, výstřižky, bibliografie, cizí písemnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Král Josef
Časový rozsah dokumentů   1871–1975
Rozsah (množství) dokumentů   21 kartonů
Data narození a úmrtí   *1882–†1978
Vědní obor   Filosofie (dějiny filosofie), sociologie [Philosophy (history of philosophy)]
Působení   Profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady (mimořádně zachovalý soubor profesních dokumentů), korespondence (mj. A. I. Bláha, F. Čáda st., F. Drtina, O. Kádner, V. Mathesius, J. Patočka, P. A. Sorokin, V. Schmidt), vědecké práce (včetně nepublikovaných – především týkajících se T. G. Masaryka, kde připravené vydání Základů konkrétné logiky), recenze, posudky, spisy týkající se veřejné činnosti původce fondu (ČAVU, FF UK, mezinárodní vědecká setkání a d.), ilustrační materiál o něm, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Krása Miloslav
Časový rozsah dokumentů   30. léta 20. století–2003
Rozsah (množství) dokumentů   12 kartonů
Data narození a úmrtí   *1920–†2004
Vědní obor   Indologie [Indology]
Působení   Pracovník Orientálního ústavu ČSAV
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, vlastní práce, přípravné, podkladové a studijní materiály, dokumentace z veřejné činnosti, písemnosti cizí provenience
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Kratochvil Josef
Časový rozsah dokumentů   20. století
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1909–†1992
Vědní obor   Zoologie [Zoology]
Působení   Profesor Vysoké školy zemědělské v Brně, ředitel Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně, člen KČSN, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady (kopie), korespondence (kopie), doklady o veřejné činnosti (agenda Čs. zoologické společnosti).
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Kraus Arnošt Vilém
Časový rozsah dokumentů   1874–1953
Rozsah (množství) dokumentů   8 kartonů
Data narození a úmrtí   *1859–†1943
Vědní obor   Germanistika [Germanics]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, paměti, korespondence (např. O. Fischer, V. Flajšhans, J. Gebauer, J. Goll, Z. Hostinská, O.Hostinský, J. Jakubec, M. Jiránek, J. Kvapil, J. S. Machar, F. A. Šubert, J. Vlček, J. Vrchlický), vědecké práce a přednášky, recenze, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti a bibliografie prací původce fondu, rodinné písemnosti a doklady cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Kraus Oskar
Časový rozsah dokumentů   1870–1937
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů
Data narození a úmrtí   *1872–†1942
Vědní obor   Filosofie [Philosophy]
Působení   Profesor Deutsche Universität, Prag, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, vědecké práce, přípravný materiál, práce cizího původu – vedle nevelké korespondence (hl. A. Marty) tvoří nejvýznamnější část fondu archiválie týkající se přípravy k vydání prací a korespondence F. Brentana.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Krejčí František
Časový rozsah dokumentů   1855–1933
Rozsah (množství) dokumentů   20 kartonů
Data narození a úmrtí   *1858–†1934
Vědní obor   Filosofie, psychologie, sociologie [Philosophy, psychology, sociology]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence rodinná (zejména se synem Išou a zeťem E. Fillou), osobní (např.dopisy E. Beneše, A. I. Bláhy, F. Čády st., F. Drtiny, J. L. Fischera, O. Hostinského, O. Kádnera, Josefa Krále [filologa], J. Laichtera, T. G. Masaryka, A. Nováka, F. Šerackého, V. K. Škracha, F. Tilšera, J. Úlehly, J. Voborníka), vědecké práce, přednášky, recenze, posudky, doklady o veřejné činnosti původce fondu a ilustrační materiál o něm (hodnotící články), rodinné písemnosti, doklady cizího původu (mj. korespondence J. Dasticha s A. Tillem).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : 1 karton pozůstalosti uložen v Literárním archivu PNP v Praze a 4 kartony v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze.


Krofta Kamil
Časový rozsah dokumentů   1837–1947
Rozsah (množství) dokumentů   22 kartonů
Data narození a úmrtí   *1876–†1945
Vědní obor   Historie [History]
Působení   Profesor UK v Praze, čs.vyslanec, ministr zahraničních věcí, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. šest deníků z doby
Působení   ve Vatikánu), korespondence (např. F. M. Bartoš, E. Beneš, M. Dvořák, J. Goll, V. Chaloupecký, N. V. Jastrebov, V. Klecanda, J. Kvačala, J. B. Novák, J. Pekař, J. Šusta, Z. Wirth), práce a přednášky vědecké, resp. politické povahy, přípravný materiál, písemnosti o veřejném
Působení   (především materiály vyplývající z funkce ministra zahraničních věcí), ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, vzpomínky, recenze, referáty, bibliografie, parte, nekrology), materiály rodiny a písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Křepelka Jindřich
Časový rozsah dokumentů   1901–1964
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1890–†1964
Vědní obor   Anorganická a analytická chemie, chemická toxikologie [Inorganic and analytical chemistry, chemical toxicology]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, zlomek korespondence a prací, doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál (fotografie, hodnotící stati). Tady umazáno několik slov
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Kudělka Milan
Časový rozsah dokumentů   1952–2000
Rozsah (množství) dokumentů   12 kartonů
Data narození a úmrtí   *1922–†2005
Vědní obor   Teorie a dějiny slavistiky
Působení   Vědecký pracovník brněnských poboček Slovanského ústavu, Ústavu dějin evropských socialistických zemí a Ústavu dějin střední a východní Evropy.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence, vědecké práce a přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno


Kunstovný Otakar
Časový rozsah dokumentů   1920–1960
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1884–†1945
Vědní obor   Lingvistika [Linguistics]
Působení   Gymnaziální profesor v Praze, překladatel, autor umělé řeči serve.
Charakteristika obsahu fondu  Slovník, učebnice umělé řeči serve, přednášky či články o této řeči a překlady, dva texty o ní od jiných autorů.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Kurz Josef
Časový rozsah dokumentů   1910–1970
Rozsah (množství) dokumentů   8 krabic
Data narození a úmrtí   *1901–†1972
Vědní obor   Lingvistika, slavistika [Linguistics, Slavonic studies]
Působení   Profesor MU v Brně a UK v Praze
Charakteristika obsahu fondu   Dosti rozsáhlá korespondence(mj. s J. Pátou), podkladové materiály, doklady o veřejné činnosti, materiály cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Květ Jan
Časový rozsah dokumentů   2. polovina 19. století–1965
Rozsah (množství) dokumentů   59 kartonů
Data narození a úmrtí   *1896–†1965
Vědní obor   Dějiny a teorie výtvarných umění [History and theory of arts]
Působení   Vedoucí oddělení Národního muzea a profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (bohaté a cenné soubory dopisů např. od O. Blažíčka ml., E. Filly, M. Heckera, J. Horáka, A. Kutala, J. Neumanna, E. Pocheho, Vl. Rady, P. Spunara, K. Svobody, M. Švabinského, Z. Wirtha), vědecké práce, přednášky, zejména univerzitní, posudky, recenze, přípravný materiál, rodinné písemnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam ke 14 kartonům.


Landa Stanislav
Časový rozsah dokumentů   1901–1981
Rozsah (množství) dokumentů   10 kartonů
Data narození a úmrtí   *1898–†1981
Vědní obor   Chemie – technologie paliv [Chemistry – fuel technologies]
Působení   Ředitel výzkumného ústavu chemicko-technologického Baťových závodů ve Zlíně, profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, deníky, spíše zlomková korespondence, vědecké práce, poznámkové bloky a pracovní zápisky, recenze, doklady o organizační a veřejné činnosti – např. v Baťových závodech ve Zlíně před válkou a během ní a ve Stalinových závodech v Záluží po ní, fotografie, bibliografie prací původce fondu, spisy cizí provenience; pro historiky vědy zajímavé práce o adamantanu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Láska Václav
Časový rozsah dokumentů   1906–1953
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1862–†1943
Vědní obor   Geofyzika, astronomie, matematika [Geophysics, astronomy, mathematics]
Působení   Profesor techniky ve Lvově (Politechnika Lwowska) a UK v Praze, ředitel Státního ústavu geofyzikálního v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek korespondence, vědecké práce a přípravný materiál, spisy týkající se veřejné činnosti původce fondu, vzpomínkové články, nekrology; připojeny tisky publikovaných prací.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Laufberger Vilém
Časový rozsah dokumentů   1908–1986
Rozsah (množství) dokumentů   17 kartonů
Data narození a úmrtí   *1890–†1986
Vědní obor   Lékařská fyziologie, biochemie, biologie [Medical physiology, biochemistry, biology]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně a UK v Praze, vědecký pracovník Ústavu fyziologických regulací ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence,vědecké práce, přípravný materiál, fotografie, hodnotící články o původci fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam (pouze pro část fondu).


Lengerová Alena
Časový rozsah dokumentů   1935–1980
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů
Data narození a úmrtí   *1924–†1979
Vědní obor   Obecná biologie, genetika [General biology, genetics]
Působení   Pracovnice Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV, později Ústavu molekulární genetiky ČSAV, členka korespondentka ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, zlomkovitá korespondence zejména s předními zahraničními genetiky, rukopisy a tisky prací, přípravný materiál, povídka a literární esej, doklady o veřejné činnosti, především z účasti na mezinárodních sympoziích a kongresech a ze tří pobytů v USA (včetně textů přednášek).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Lesný Vincenc
Časový rozsah dokumentů   1894–1982
Rozsah (množství) dokumentů   17 kartonů, 10 kartoték, 1 fascikl
Data narození a úmrtí   *1882–†1953
Vědní obor   Indologie [Indology]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Orientálního ústavu, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence tvořící zejména v kvalitativním ohledu jádro fondu (např. J. Bidlo, J. Hertel, A. Musil, A. Novák, E. Svoboda, M. Winternitz, S. Bose, A. Čakravarti, S. Čatterdží, P. Č. Mahálánóbis, G. Mukerdží, D. Néhrú, I. Gándhíová a R. Thákur), vědecké práce (mj. část rómsko-českého a česko-rómského slovníku) a přednášky, recenze, přípravný materiál, ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, hodnotící příspěvky), rodinné písemnosti a materiály cizí provenience (např. opis telegramu R. Thákura E. Benešovi k mnichovským událostem r. 1938).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Leška Oldřich
Časový rozsah dokumentů   50.–90. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů  30 kartonů, 7 kartoték
Data narození a úmrtí   *1927–†1997
Vědní obor   Lingvistika, rusistika [Linguistics, Russian studies]
Působení   Pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV, spoluzakladatel obnoveného Slovanského ústavu AV
Charakteristika obsahu fondu  Korespondence, knihy, vědecké práce a související přípravný materiál, písemnosti z působení původce fondu ve Slovanském ústavu ČSAV, ilustrační materiál (dopisy M. Součkové O. Leškovi jsou uloženy jako její drobný fond).
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Levit Pavel
Časový rozsah dokumentů   1946–1960
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1902–†1971
Vědní obor   Správní právo [State and administrative law]
Působení   Profesor UK v Praze, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Návrhy ústavy z r. 1948 a 1960, podkladové materiály a další písemnosti k této problematice.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Lexa František
Časový rozsah dokumentů   1860–1976
Rozsah (množství) dokumentů   35 kartonů
Data narození a úmrtí   *1876–†1960
Vědní obor   Egyptologie [Egyptology]
Působení   Profesor UK v Praze (zakladatel a ředitel Egyptologického ústavu), člen KČSN, člen Orientálního ústavu v Praze, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (z rodinné zejména s manželkou Irenou, z osobní mj. s G. Bottim, J . Černým, A. Ermanem, A. Gardinerem, Vl. Grohem, A. Grohmannem, A. Holzhausenem, T. Hopfnerem, B. Hrozným, O. Hujerem, V. Lesným, V. Mathesiem, A. Musilem, W. Spiegelbergem, P. Šámalem a j.), vědecké práce, přednášky, recenze a polemiky, beletristické práce, doklady o veřejné činnosti původce fondu, ilustrační materiál o něm (hodnotící články, bibliografie, nekrology), rodinné písemnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Linhartová Milena
Časový rozsah dokumentů   20. století
Rozsah (množství) dokumentů   11 kartonů
Data narození a úmrtí   *1900–†1989/?/
Vědní obor   Archivnictví, pomocné vědy historické [Archival theory, auxillary historical disciplines]
Působení   Pracovnice Státního historického ústavu v Praze, později Historického ústavu ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Přípravný materiál, výpisky, koncepty a strojopisy pro Regesta Bohemiae et Moraviae.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Link František
Časový rozsah dokumentů   30.–60. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   20 kartonů
Data narození a úmrtí   *1906–†1984
Vědní obor   Astronomie [Astronomy]
Působení   Docent UK v Praze, vědecký pracovník Astronomického ústavu ČSAV, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek osobních dokladů, korespondence (např. A. Bečvář, L. d´Azambuja, M. Boiley, J. Coulomb, J. Dubois, E. Raschke, G. Righini), návrhy vědeckých projektů, deníky se záznamy a početním zpracováním astronomických pozorování, koncepty a strojopisy článků, přednášek, separáty vlastních i cizích prací (přes 200), materiály z veřejné činnosti (hl. z Astronomického ústavu ČSAV – např. měření v Ondřejově a na Lomnickém štítě, výprava A. Mrkose do Antarktidy v letech 1958 a 1961).
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno (fond rozdělen do hlavních skupin).


Macek Josef
Časový rozsah dokumentů   1955–1991
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů
Data narození a úmrtí   *1922–†1991
Vědní obor   Historie [History]
Působení   Ředitel Historického ústavu ČSAV, po r. 1970 vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český a Archeologického ústavu ČSAV, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomky životopisného materiálu, korespondence (mj. F. Dvorník, F. Graus, H. Kaminsky, R. Mandrou, J. Opočenský, O. Odložilík, F. Seibt, V. L. Tapié, J. Válka; korespondence s J. Hanzelkou a M. Zikmundem je doplněna přílohami), vědecké práce spíše menšího rozsahu po r. 1968, včetně nepublikovaných, přípravný materiál, výběrová bibliografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Maixner Emerich
Časový rozsah dokumentů   1869–1920
Rozsah (množství) dokumentů   5 kartonů
Data narození a úmrtí   *1847–†1920
Vědní obor   Interní lékařství [Internal medicine]
Působení   Profesor UK v Praze (přednosta II., resp.I. interní kliniky lékařské fakulty), člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, autobiografie, fragment korespondence (hlavně s J. Hlavou), vědecké práce, přednášky (nejhodnotnější a nejrozsáhlejší část fondu), spisy týkající se veřejné činnosti, fotografie, články o původci fondu, materiály rodinné a cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Málek Ivan
Časový rozsah dokumentů   1894–1999
Rozsah (množství) dokumentů   238 kartonů, 32 balíků, 1 krabice
Data narození a úmrtí   *1909–†1994
Vědní obor   Mikrobiologie, lékařství [Microbiology, medicine]
Působení   Profesor UK v Praze, zakladatel a ředitel Biologického ústavu a Mikrobiologického ústavu ČSAV, akademik a místopředseda ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, paměti o vývoji biologie v Československu, korespondence, vědecké práce (mj. z oblastí kontinuální kultivace mikroorganismů, kreativity a pedagogiky, z podílu na československém plnění Mezinárodního biologického programu) a přípravný materiál k nim (převážně separáty), materiál z veřejné, především vědecko-organizační činnosti (např. organizace zdravotnictví, reforma studia medicíny, plánování vědy, činnost v Pugwashském hnutí, v rámci aktivit Stockholm International Peace Research Institute, v Českém svazu vědeckých pracovníků atd.), ilustrační materiál o původci fondu a písemnosti cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Roztříděno do hlavních skupin.


Málek Prokop
Časový rozsah dokumentů   60.–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   7 kartonů
Data narození a úmrtí   *1915–†1993
Vědní obor   Lékařství (chirurgie) [Medicine (surgery)]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Rukopis nevydané knihy „Praha lékařská“, populárně vědecké práce, přípravný materiál, fotografie, písemnosti cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Mareš František
Časový rozsah dokumentů   1851–1968
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů
Data narození a úmrtí   *1850–†1939
Vědní obor   Archivnictví [Archival theory]
Působení   Ředitel Schwarzenberského archivu v Třeboni, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisné materiály (především vzpomínky a paměti), korespondence (z větších celků lze uvést např. Josefa Emlera, J. Golla, K. Köpla, A. L. Krejčíka, T. Melichera, V. J. Nováčka, J. Pekaře, A. Rezka, A. Sedláčka, J. Sedláčka a F. Teplého), přípravný materiál, spisy týkající se veřejné činnosti původce fondu, vzpomínkové články, fotografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : 9 kartonů pozůstalosti uloženo ve Státním oblastním archivu v Třeboni.


Marty Anton
Časový rozsah dokumentů   1867–1914
Rozsah (množství) dokumentů   8 kartonů
Data narození a úmrtí   *1847–†1914
Vědní obor   Filosofie [Philosophy]
Působení   Profesor Deutsche Universität, Prag, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence osobní (mj. s F. Brentanem, O. Krausem), vědecké práce (nejobsáhlejší část fondu), přednášky, přípravný materiál, materiál z veřejné činnosti původce fondu, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Matějček Antonín
Časový rozsah dokumentů   1921–1950
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1889–†1950
Vědní obor   Dějiny umění [History of arts]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, vědecké práce a přednášky, posudky, přípravný materiál, doklady z veřejné činnosti původce fondu, doklady cizího původu; mj. je třeba upozornit na zápisník o cestě po českých obcích a městech a na soubor univerzitních přednášek.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.


Matoušek Otakar
Časový rozsah dokumentů   Konec 19. století–90. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   16 kartonů, 14 krabic
Data narození a úmrtí   *1899–†1994
Vědní obor  Přírodní vědy, dějiny a popularizace věd [Natural sciences, history and popularization of sciences]
Působení   Profesor UK v Praze, významný pracovník rozhlasu a dalších médií.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, práce a přednášky, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti původce fondu, ilustrační materiály o něm (mj. fotografie), rodinné písemnosti, dokumentace cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno, pro 16 kartonů přejímací seznam


Maydl Karel
Časový rozsah dokumentů   1864–1963
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1855–†1903
Vědní obor   Medicína, chirurgie [Medicine, surgery]
Působení   Profesor české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, 1. přednosta její chirurgické kliniky.
Charakteristika obsahu fondu   Ve zlomcích životopisný materiál, korespondence, ilustrační materiál, bibliografie, písemnosti rodinných příslušníků a cizí provenience
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.


Mendl Bedřich
Časový rozsah dokumentů   1898–1976
Rozsah (množství) dokumentů   25 kartonů
Data narození a úmrtí   *1892–†1940
Vědní obor   Hospodářské a sociální dějiny [Economic and social history]
Působení   Pracovník a ředitel Státního historického ústavu v Praze, profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU (in memoriam).
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. vzpomínky, deník a dopis na rozloučenou), korespondence (z rodinné hlavně korespondence s manželkou a s bratranci J. Fischerem a O. Fischerem, z rozsáhlé osobní např. korespondence s J. Bidlem, B. Bretholzem, L. Eisenmannem, J. K. Hochmannem, V. Hrubým, V. Chaloupeckým, J. Kleplem, K. Kroftou, B. Navrátilem, A. Novákem, J. B. Novákem, H. Pirennem, F. Quickem, E. Schiechem, S. Součkem, K. Stloukalem, J. V. Šimákem, J. Šustou, V. Vojtíškem, L. Wenzelem a E. Zimmlerem), vědecké práce a přednášky, přípravný materiál, materiál z veřejného
Působení   (zajímavý je např. sešit týkající se organizace příprav k vydání almanachu při příležitosti oslav J. Husa v r. 1915), bibliografie, články o původci fondu, poměrně rozsáhlá korespondence manželky Eleonory s předními českými historiky, týkající se převážně posmrtného vydání Mendlových prací.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro původních 22 kartonů), zbylé 3 kartony neuspořádány.
Poznámka  : 5 kartonů pozůstalosti uloženo v Archivu Národního technického muzea v Praze.


Michal Emanuel
Časový rozsah dokumentů   1916–1963
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1897/?/–†/?/
Vědní obor   Geofyzika, geologie [Geophysics, geology]
Působení   Středoškolský profesor v Plzenci, Lipníku n. Bečvou a v Praze, člen Státního ústavu geofyzikálního v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek fondu – osobní doklady (hlavně vysvědčení), relativně bohatá osobní korespondence (K. Absolon, A. Friedl, A. Frinta, J. Chromý, O. Matoušek, D. M. Remeš, J. Roubal).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Milbauer Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1773–1965
Rozsah (množství) dokumentů   12 kartonů, 6 kartoték
Data narození a úmrtí   *1880–†1959
Vědní obor   Anorganická chemie, analytická chemie, fotochemie [Inorganic chemistry, analytical chemistry, photochemistry]
Působení   Profesor ČVUT v Praze, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. autobiografie a sešit zápisků), nepočetná korespondence, vědecké práce, přednášky, popularizační stati, překlady, beletristické práce, přípravný materiál (mj. 5 kartoték lístků obsahujících v pěti jazycích evropská přísloví a úsloví), doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, hodnotící články, bibliografie, nekrology), písemnosti rodinných příslušníků a materiál cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Mrázek Alois
Časový rozsah dokumentů   1914–1943
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů
Data narození a úmrtí   *1868–†1923
Vědní obor   Zoologie [Zoology]
Působení   Profesor UK v Praze (ředitel Zoologického ústavu), člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Vědecké práce, přednášky, recenze, referáty, doklady o veřejné činnosti a bibliografie prací původce fondu, fotografie; badatelsky zajímavé patrně zejména materiály týkající se V. sjezdu českých přírodozpytců a lékařů v r. 1914.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Myslivec Václav
Časový rozsah dokumentů   1924–1976
Rozsah (množství) dokumentů   7 kartonů
Data narození a úmrtí   *1903–†1976
Vědní obor   Zemědělské pojišťovnictví, statistika [agriculture – actuarial science, statistics]
Působení   Profesor ČVUT v Praze (Vysoká škola zemědělsko-lesnického inženýrství), Vysoké školy zemědělské v Praze, člen MAP, Čs. zemědělské akademie, resp. Čs. akademie zemědělských věd
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, nevelká korespondence (většinou ze zahraničí, např. s D. J. Finneyem, L. Hogbenem, P. Č. Mahálánóbisem, A. I. Tulupnikovem; z úřední především UNRRA), vědecké a jiné práce většinou tištěné, něco dokladů o veřejné činnosti, ilustrační materiál, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Nadorp Franz
Časový rozsah dokumentů   1816–1872
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1794–†1876
Působení   Malířství (mj. litografie) [Painting, lithography]
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence rodinná (63 dopisů sestřenice Theresie Stroof), osobní (větší celky s von Canitzovými či J. Pechtlem), rukopisy básní, pozvánky, cizí korespondence.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Nečásek Jan
Časový rozsah dokumentů   40.–90. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1925–†1998
Vědní obor   Genetika [Genetics]
Působení   Docent UK v Praze, pracovník Ústavu experimentální botaniky ČSAV (pracoviště v Českých Budějovicích)
Charakteristika obsahu fondu   Doklady o studiu a o zaměstnání, korespondence, přednášky, fotografie, doklady o cestách do zahraničí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Nejedlý Zdeněk (rodinný archiv) [family archives]
Časový rozsah dokumentů   1796–1990
Rozsah (množství) dokumentů   1000 kartonů, 83 balíků
Data narození a úmrtí   *1878–†1962
Vědní obor   Hudební věda, historie, estetika [Musical theory, history, aesthetics]
Působení   Profesor UK v Praze, ministr školství, člen ČAVU (její poslední president) a KČSN, akademik a první president ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence, vědecké práce, přednášky, projevy, recenze, polemiky, jubilejní články, přípravný materiál (výpisy, opisy, poznámky atd.), popularizační články, písemnosti z veřejné činnosti původce fondu, ilustrační materiál o něm, písemnosti rodiny (otec Roman Nejedlý, manželka Marie Nejedlá a písemnosti její rodiny, syn Vít Nejedlý a snacha Štefa Petrová, dcera Zdeňka Nedvědová a zeť Miloš Nedvěd), materiál cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (74 kartonů korespondence), další orientace ve fondu pomocí publikovaného Průvodce po archívu Zdeňka Nejedlého (Praha, Academia 1976, 237 s.) a dílčích inventárních seznamů.


Němec Bohumil
Časový rozsah dokumentů   1891–1966
Rozsah (množství) dokumentů   65 kartonů
Data narození a úmrtí   *1873–†1966
Vědní obor   Anatomie a fyziologie rostlin [Anatomy and physiology of plants]
Působení   Profesor UK v Praze (ředitel Ústavu pro anatomii a fysiologii rostlin) a Univerzity Komenského v Bratislavě, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mimořádně zajímavé a historicky cenné jsou sešity se vzpomínkami, úvahami a dalšími texty a deníky), korespondence (velmi rozsáhlá je rodinná korespondence, z osobní je třeba uvést alespoň K. Absolona, J. Babičku, C. Blattného, B. Braunera, K. Domina, R. Dostála, G. Druceho, K. Hrubého, E. Chalupného, V. S. Iljina, B. Jandu, J. Kořínka, O. Matouška, P. Milovidova, F. Němejce, Ĺ. Pastýrika, A. Piláta, S. Práta, C. Purkyněho, J. Smoláka, F. Smotlachu, Vl. Úlehlu a Q. Vettera), velké množství vědeckých prací (10 kartonů), přednášek, recenzí a populárně-vědeckých prací, přípravný materiál, spisy týkající se veřejné činnosti (mj. v Mezinárodní radě vědeckých unií, o účasti na mezinárodních kongresech atd.), ilustrační materiál o původci fondu, rodinné a cizí materiály.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 64 kartonů), přejímací seznam pro 1 karton.
Poznámka  : 2 kartony pozůstalosti uloženy v Literárním archivu PNP v Praze.


Němec Igor
Časový rozsah dokumentů   1948–2005
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů
Data narození a úmrtí   *1924–†2005
Vědní obor   Lingvistika, filologie, bohemistika, slavistika
Působení   Vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV, resp. AV ČR
Charakteristika obsahu fondu   Vědecké práce, přednášky, pomocný a studijní materiál, fotografie, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Němec Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   50. léta 20. století –2004
Rozsah (množství) dokumentů   12 kartonů
Data narození a úmrtí   *1921–†2005
Vědní obor   Technické vědy (nauka o materiálu, mechanika, spolehlivost konstrukcí) [Technological theories (materials science, mechanics, reliability of constructions)]
Působení   Vědecký pracovník a ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, akademik ČSAV, profesor ČVUT.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence (většinou úřední), vlastní vědecké práce, patenty, posudky, popularizační texty, studijní a podkladový materiál, zlomek dokumentace z veřejné činnosti, ilustrační materiály, zlomek písemností rodinných a dokumenty cizí provenience
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno, stručný přejímací seznam.


Niederle Lubor
Časový rozsah dokumentů   1888–1965
Rozsah (množství) dokumentů   21 kartonů
Data narození a úmrtí   *1865–†1944
Vědní obor   Archeologie, etnologie a etnografie, antropologie [Archeology, ethnology and ethnography, anthropology]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN, ředitel Státního archeologického ústavu a Slovanského ústavu.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. autobiografie), korespondence (např. O. Hostinský, A. Hrdlička, J. Húsek, A. Kmeť, L. Léger, A. Mazon, M. Murko, A. Musil, J. Polívka, I. Šišmanov, F. A. Šubert a V. Tille), vědecké práce, přednášky a projevy (zejména k založení a činnosti Slovanského ústavu), zprávy, nekrology, referáty, přípravný materiál (koncepty, výpisky, kresby, mapy), materiál týkající se veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu (vzpomínky, recenze, bibliografie, nekrology), rodinné a cizí materiály.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Část pozůstalosti uložena v Národním muzeu v Praze – v Historickém muzeu (6 fasciklů).


Niklíček Ladislav
Časový rozsah dokumentů   40.–90. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   46 kartonů
Data narození a úmrtí   *1936–†1995
Vědní obor   Historie, politické dějiny 20. století, dějiny lékařství [History, especially political history in 20th century, history of medicine]
Působení   Docent UK v Praze, pracovník ústavů resortu Ministerstva zdravotnictví a Archivu AV ČR.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomky korespondence, vědecké práce, přípravné a studijní materiály, doklady o veřejné činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno, pro většinu fondu přejímací seznam.


Novák František Antonín
Časový rozsah dokumentů   2. polovina 19. století–1964
Rozsah (množství) dokumentů   51 kartonů, 2 balíčky
Data narození a úmrtí   *1892–†1964
Vědní obor   Systematická botanika [Systematic botany]
Působení   Profesor UK v Praze (ředitel Botanického ústavu a Botanické zahrady), člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, rozsáhlá korespondence, práce, přednášky, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti (zejména universitní botanická zahrada), fotografie, rodinné (otec F. J. Novák) a cizí písemnosti (korespondence F. Pohla, A. Paschera a G. Beck-Mannagetty).
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam, roztříděno do hlavních skupin.


Novák Jan Bedřich
Časový rozsah dokumentů   1881–1947
Rozsah (množství) dokumentů   9 kartonů
Data narození a úmrtí   *1872–†1933
Vědní obor   Archivnictví, historie [Archival theory, history]
Působení   Ředitel Archivu země České, Státního historického ústavu v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (mj. L. Eisenmann, B. Jenšovský, K. Krofta, O. Mitis, J. Opočenský a B. a K. Schwarzenbergovi), vědecké práce, přednášky, recenze a posudky, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti, fotografie, články o původci fondu, bibliografie, rodinné materiály.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : 4 kartony pozůstalosti uloženy ve Státním ústředním archivu v Praze.


Novotný František
Časový rozsah dokumentů   1889–1964
Rozsah (množství) dokumentů   16 kartonů
Data narození a úmrtí   *1881–†1964
Vědní obor   Klasická filologie [Classical philology]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (např. O. Březina, A. Dies, J. J. Frič, F. Groh, Vl. Groh, A. W. de Groot, J. Horák, F. Chudoba, Josef Král [filolog], O. Králík, J. Ludvíkovský, V. Niederle, A. Novák, B. Ryba, A. Salač, K. Svoboda, R. Young Fitzgibbon, T. Zielinski), přednášky (mj. 5 kartonů univerzitních přednášek), recenze, překlady, přípravný materiál, bibliografie původce fondu a články o něm.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Novotný Kamil
Časový rozsah dokumentů   1910–1951
Rozsah (množství) dokumentů   19 kartonů
Data narození a úmrtí   *1892–†1959
Vědní obor   Dějiny umění [History of arts]
Působení   Pracovník ministerstva školství a národní osvěty, resp. ministerstva školství a osvěty.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomkovitě dochované osobní doklady, korespondence (např. V. Beneš, J. Čapek, O. Kokoschka, R. Kremlička, W. Nowak, J. Obrovský, V. Rabas, V. Rada, V. Špála, M. Švabinský, R. Tichý, J. Zrzavý), vědecké práce, přednášky a zahajovací projevy na výstavách, recenze, přípravný materiál, spisy z veřejné činnosti (např. dokumenty k budování galerie moderního sochařského umění v Praze-Tróji, k výstavě Moderní československé umění ve Vídni r.1934, k československé účasti na obrazových výstavách v Carnegie Institutu v Pittsburghu ve 30.letech atd.), fotografie, varia.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : 5 kartonů pozůstalosti uloženo ve Literárním archivu PNP v Praze.


Novotný Václav
Časový rozsah dokumentů   1785–1933
Rozsah (množství) dokumentů   45 kartonů, 1 desky, 10 kartoték
Data narození a úmrtí   *1869–†1932
Vědní obor   Historie [History]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence – velmi četné a cenné dopisy z okruhu rodiny i osobní, (mj. F. M. Bartoš, J. Bidlo, B. Bretholz, F. Drtina, G. Friedrich, J. Goll, A. L. Krejčík, J. Kvačala, V. Kybal, B. Navrátil, O. Odložilík, J. Pekař, J. V. Šimák, V. Vojtíšek), rozsáhlý soubor univerzitních přednášek a záznamů přednášek Novotného učitelů na univerzitě (Emler, Goll, Gebauer, Hostinský, Jireček, Rezek, Tomek, Kalousek), vědecké práce, přípravný materiál, spisy z veřejného
Působení  , písemnosti, cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena ve Státním ústředním archivu v Praze (tisky, 40 kartonů).


Nový Luboš
Časový rozsah dokumentů   50.–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   97 kartonů, 12 fasciklů
Data narození a úmrtí   *1929
Vědní obor   Dějiny věd, dějiny matematiky [History of sciences, especially history of mathematics]
Působení   Vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV (resp. Ústavu čs. a světových dějin), ředitel Ústředního archivu ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence osobní, s institucemi, strojopisy a rukopisy vědeckých prací a dalších menších textů, podkladový a přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti (Ústav čs. a světových dějin a Ústřední archiv ČSAV, Čs. společnost pro dějiny věd a techniky, další instituce z oboru dějin věd a techniky, mezinárodní styky, mj. příprava a účast na mezinárodních kongresech, tuzemská vědecká setkání, státní plán základního výzkumu ap.).
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.
Poznámka  : Fond na přání zůstavitele prozatím nepřístupný.


Odložilík Otakar
Časový rozsah dokumentů   1911–1948
Rozsah (množství) dokumentů   17 kartonů
Data narození a úmrtí   *1899–†1973
Vědní obor   Historie [History]
Působení   Profesor UK v Praze, Columbia University, New York a Pennsylvania University, Philadelphia, USA, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (např. G. Druce, F. Hrubý, Th. Locher, J. Macůrek, B. Navrátil, J. Prokeš, R. Říčan, R. W. Seton-Watson, D. Subotić, J. Šebánek, R. Young Fitzgibbon aj.), vědecké práce, přednášky a projevy (mj. rozhlasové přednášky z 2. světové války – USA a Velká Británie), recenze, řada populárně vědeckých prací, doklady o veřejné činnosti (hlavně z období 2. světové války a po ní), fotografie, cizí materiály.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : 7 kartonů pozůstalosti uloženo ve Státním okresním archivu Kroměříž.


Opočenský Jan
Časový rozsah dokumentů   1910–1947
Rozsah (množství) dokumentů   21 kartonů, 1 balík
Data narození a úmrtí   *1885–†1961
Vědní obor   Historie, archivnictví [History, archival theory]
Působení   Ředitel Archivu ministerstva zahraničních věcí, úředník čs. exilových orgánů za války v Paříži a v Londýně, pracovník sekretariátu UNESCO v Paříži, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, vědecké práce (včetně nepublikovaných), přednášky, referáty, přípravný materiál (opisy), spisy týkající se veřejné činnosti (např. materiály z činnosti vlády v Londýně, materiály z různých mezinárodních komisí, UNESCO po r.1945 atd.), písemnosti cizí (např. paměti I. Krna a pod.).
Způsob zpracování (pomůcka)   Uspořádáno.


Ott Emil
Časový rozsah dokumentů   1827–1924
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1845–†1924
Vědní obor   Právo (procesní právo a soudní řízení) [Law (adjective law)]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (hlavní část fondu, mj. s J. Gollem, A. Heydukem, V. Horou, H. Krasnopolskim, I. Pfaffem, A. Randou, A. Rezkem, H. Singerem, V. V. Tomkem atd.), přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti, rodinný materiál (Johann Ott – Catalog der Flora Boehmens).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (kromě 1 fasciklu).


Patočka František
Časový rozsah dokumentů   1946–1985
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1904–†1985
Vědní obor   Lékařství (lékařská mikrobiologie, virologie a imunologie) [Medicine (medical microbiology, virology and immunology)]
Působení   Profesor UK v Praze, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Vzpomínky (Terezín, 5. květen 1945), diplomy, medaile, zlomek korespondence, vědecké práce a přednášky, fotografie, úmrtní oznámení, cizí materiály.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Paulová Milada
Časový rozsah dokumentů   1822–1970
Charakteristika obsahu fondu   55 kartonů
Data narození a úmrtí   *1891–†1970
Vědní obor   Historie (byzantologie, slovanské dějiny) [History (history of Byzantium, Slavonic history)]
Působení   Profesorka UK v Praze a Palackého univerzity v Olomouci, členka KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (např. i cenné vzpomínky), rozsáhlá korespondence (lze upozornit na bohaté celky dopisů jihoslovanských politiků, novinářů ap., bohaté jsou soubory korespondence s J. Bidlem a P. Šámalem), těžištěm fondu je oddíl vědeckých prací (některé z dochovaných nebyly publikovány), přednášky, drobnější texty, přípravný materiál (např. záznamy rozhovorů s jugoslávskými novináři o odboji a situaci v Jugoslávii, materiály k balkánským válkám), dokumentace týkající se veřejné činnosti nevelká, ilustrační doklady jsou hojnější, neschází oddíl rodinných písemností a dokumentů cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Pelnář Josef
Časový rozsah dokumentů   1872–1964 (2005)
Rozsah (množství) dokumentů   26 kartonů
Data narození a úmrtí   *1872–†1964
Vědní obor   Vnitřní lékařství [Internal medicine]
Působení   Profesor UK v Praze (přednosta II. interní kliniky), člen ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (např. autobiografie, deníky, vzpomínky na univerzitu a kliniku), korespondence (např. s manželkou – více než tisíc dopisů, s kolegy lékaři, ale i s jinými osobnostmi, mj. s K. Amerlingem, J. Brdlíkem, A. Heverochem, J. Charvátem, J. Jesenským, Arn. Jiráskem, V. I. Němirovičem-Dančenkem, K. Niesnerem, B. Prusíkem, J. Syllabou, L. Syllabou, F. Šambergerem, J. Šustou, O. Theerem, J. Thomayerem, K. Weignerem aj.), texty vědeckých prací a přednášek, přípravný materiál, ilustrační materiál (fotografie, hodnotící články – mimořádně zachovaný soubor vzpomínek a oslavných projevů při životních jubileích, bibliografie), rodinné písemnosti a materiály cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (13 kartonů), zbytek nezpracován, 1 karton vybaven podrobným přejímacím seznamem.


Perner Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1901–1926
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1869–†1947
Vědní obor   Paleontologie [Palaeontology]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Kromě jedné recenze obsahuje fond pouze korespondenci (např. J. F. Babor, A. Frič, J. Jahn, C. Klouček, J. Koliha, C. Purkyně, M. Remeš a J. V. Želízko).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Petr Jan
Časový rozsah dokumentů   1939–1989
Rozsah (množství) dokumentů   10 kartonů
Data narození a úmrtí   *1931–†1989
Vědní obor   Lingvistika, slavistika [Linguistics, Slavonic studies]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Ústavu pro jazyk český ČSAV, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (dobře doložena profesionální dráha), korespondence (např. s A. Frintou či W. Taszyckim), vědecké práce, přednášky, přípravný materiál, doklady o veřejném
Působení  , písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Petřík Josef
Časový rozsah dokumentů   20. polovina 19. století–1944
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1866–†1944
Vědní obor   Geodézie [Geodesy]
Působení   Inženýr v soukromých službách, profesor ČVUT v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, autobiografie, vědecké práce, přednášky, recenze, přípravný materiál, ilustrační materiály o původci fondu (fotografie, bibliografie, hodnotící články, varia).
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam, roztříděno do hlavních skupin.
Poznámka  : Pět kartonů pozůstalosti uloženo v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru a stejný počet také v Archivu Národního technického muzea.


Petýrek Emil
Časový rozsah dokumentů   1955–1970
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1901–†1976
Vědní obor   Hornictví [Mining]
Působení   Ředitel Hornického ústavu ČSAV, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, rukopisy a koncepty článků a projektů s odbornou a politickou tematikou.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Pfitzner Josef
Časový rozsah dokumentů   Počátek 20. století–1945
Rozsah (množství) dokumentů   15 balíků
Data narození a úmrtí   *1901–†1945
Vědní obor   Dějiny
Působení  Profesor Deutsche Universität Prag, zástupce pražského primátora za okupace.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence, vědecká činnost, písemnosti z veřejné činnosti, ilustrační materiál, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Počta Filip
Časový rozsah dokumentů   1866–1926
Rozsah (množství) dokumentů   5 kartonů
Data narození a úmrtí   *1859–†1924
Vědní obor   Paleontologie, geologie [Palaeontology, geology]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence (zejména osobní, která tvoří jádro fondu, např. K. Absolon, J. V. Daneš, F. Drtina, A. Kraus, Vl. Kybal, J. Metelka, J. Pekař, J. Polívka, A. Rezek, A. Štolc a J. Velenovský), přednášky, poznámky z výzkumu a jiný přípravný materiál, materiály týkající se veřejné činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (pro 3 kartony), 2 nezpracovány.


Podpěra Josef
Časový rozsah dokumentů   1800–1960
Rozsah (množství) dokumentů   22 kartonů, 5 krabic, 1 balík
Data narození a úmrtí   *1878–†1954
Vědní obor   Systematická botanika [Systematic botany]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně (ředitel Botanického ústavu), člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence rodinná (mj. z období 1. světové války, jak z armády, tak z ruského zajetí a služby v čs. legiích), korespondence osobní (např. K. Absolon, E. Bauer, Ed. Bayer, Em. Bayer, K. Domin, R. Dvořák, J. J. Jahn, J. Klika, L. Loeske, J. Macků, F. Nábělek, B. Němec, J. Otruba, J. Peklo, F. Schenk, V. Suk, J. Suza, Vl. Úlehla, J. Velenovský, J. Wilhelm, J. Zavřel aj.), zlomek vědeckých prací a přednášek, velmi rozsáhlý přípravný materiál, dokumenty o veřejném
Působení   původce fondu, ilustrační materiál o něm (zejména fotografie), rodinné materiály.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : 18 kartonů pozůstalosti uloženo v Archivu Masarykovy univerzity v Brně.


Popelová - Otáhalová Jiřina
Časový rozsah dokumentů   1843–1985
Rozsah (množství) dokumentů   31 kartonů
Data narození a úmrtí   *1904–†1985
Vědní obor   Filosofie [Philosophy]
Působení   Profesorka Univerzity Palackého v Olomouci, UK v Praze, členka Čs. národní rady badatelské
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (řada legitimací a diplomů), korespondence (např. s českými kolegy i učiteli, mj. s J. Cibulkou, J. Hendrichem, J. Ludvíkovským), vědecká a odborná produkce, včetně literární tvorby (tato skupina jádro fondu, doklady v časovém záběru od r. 1930 do r. 1983)), doklady o
Působení   na UP v Olomouci, na FF UK v Praze a o další veřejné a organizační činnosti, ilustrační materiál o původkyni fondu, rodinné dokumenty, písemnosti cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Pořízka Vincenc
Časový rozsah dokumentů   20. století–do 60. let
Rozsah (množství) dokumentů   68 kartonů, 33 kufříků, 5 beden
Data narození a úmrtí   *1905–†1982
Vědní obor   Orientalistika – indologie [Oriental studies, especially Indology]
Působení   Lektor Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci, vědecký pracovník Orientálního ústavu v Praze, vyučující na UK v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (hlavně osobní), vědecké práce (především nepublikované materiály, včetně přípravných, k slovníku a mluvnici hindí a bengálštiny), učebnice, slovníky, výpisky, výstřižky, kartotéky, doklady o veřejné činnosti, rodinné doklady, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Prát Silvester
Časový rozsah dokumentů  90. léta 19. století–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   47 kartonů, 1 krabice, 84 balíků, skleněné negativy (2 406)
Data narození a úmrtí   *1895–†1990
Vědní obor   Fyziologie a biochemie rostlin [Physiology and biochemistry of plants]
Působení   Profesor UK v Praze, vědecký pracovník Ústavu experimentální botaniky ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, rukopisy a strojopisy vědeckých statí a přednášek, posudků, recenzí, polemik, přípravný materiál, písemnosti z veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu, fotografie, skleněné negativy, diapozitivy, doklady rodiny a písemnosti cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Pražák Jiří
Časový rozsah dokumentů   20.–90. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   34 kartonů, 1 diplom (tuba)
Data narození a úmrtí   * 1926–† 2002
Vědní obor   Kodikologie, archivnictví, historie [Codicology, archival theory, history]
Působení   Vědecký pracovník několika archivů (zejména SÚA a Ústředního archivu ČSAV v Praze), místopředseda Komise pro studium rukopisů.
Charakteristika obsahu fondu  : Životopisný materiál, korespondence, výsledky vědecké práce, doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál, písemnosti rodičů, separáty cizích prací. Pomůcky: Přejímací seznam.


Procházka Václav
Časový rozsah dokumentů   60.–70. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1910–†1990
Vědní obor   Organizace vědy, dějiny vědy [Organization and history of science]
Působení   Pracovník Presidia ČSAV, Encyklopedického ústavu a Ústředního archivu ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Výpisky, kopie článků z dějin věd a techniky, materiály z výstavek k tomuto oboru.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Procházka Vladimír
Časový rozsah dokumentů   1860–1968
Rozsah (množství) dokumentů   156 kartonů
Data narození a úmrtí   *1895–†1968
Vědní obor   Právo (státní právo) [Law, (state law)]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Encyklopedického institutu ČSAV, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (deníky, záznamy), rozsáhlá korespondence rodinná (zejména s manželkou a bratrem), osobní (např. F. Bělín, Jaromír Dolanský, F. M. Hník, A. Kolman, J. Kopta, Z. Nejedlý, J. Somerville, A. M. Tilschová, M. Úlehla a M. Úlehlová), úřední, karton dopisů s intervencemi, odborné a publicistické práce a projevy (mj. řada prací k tematice ústav z r.1949 a 1960), strojopis nepublikovaných Vybraných spisů, recenze, překlady (včetně materiálů k nim, hlavně beletrie, mj. E. T. A. Hoffmann, G. B. Shaw, Howard Fast, Henrik Ibsen, John Steinbeck), přípravný materiál (např. 37 kartonů k ústavě z r.1948, 3 kartony k ústavě z r.1960), písemnosti z veřejné činnosti v 56 kartonech, zejména z oblasti politické práce (např. z funkce čs. velvyslance v USA, z OSN, z funkcí v KSČ), ale i odborné a jiné (např. 4 kartony materiálů z přípravy Příručního slovníku naučného), ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, vzpomínky, recenze, bibliografie), materiály rodinné a cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Procházka Vladimír
Časový rozsah dokumentů   50.–60. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1924–†1967
Vědní obor   Právo [Law]
Působení   Vědecký pracovník Ústavu státu a práva ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, vědecké práce, ilustrační materiál (bibliografie, nekrology).
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Průšek Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1911–1977
Rozsah (množství) dokumentů   34 kartonů
Data narození a úmrtí   *1906–†1980
Vědní obor   Orientalistika, sinologie, japanologie [Oriental studies – sinology, japanology]
Působení   Profesor UK v Praze, akademik ČSAV, ředitel Orientálního ústavu ČSAV
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, nepříliš rozsáhlá korespondence rodinná (s manželkou ze zahraničních cest) a osobní (např. S. Behrsing, W. Bettin, P. Demiéville, H. Franke, M. Gálik, J. Gernet, F. Wünschová), dosti velké zastoupení vědeckých prací, většinou ovšem vydaných, přednášky a recenze, bohatý soubor přípravného a studijního materiálu, nevelká skupina dokladů o veřejné činnosti, z ilustračních materiálů hlavně recenze prací původce, písemnosti rodinných příslušníků (manželek Vlasty a Olgy a dcery Kateřiny), nejrozsáhlejší částí fondu jsou materiály cizí provenience, obsahující práce z oblasti vědeckého zájmu původce fondu (nejpozoruhodnější sbírka povídek a novel čínského autora Shen Cong-wena).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Přecechtěl Antonín
Časový rozsah dokumentů   80. léta 19.–60. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   38 kartonů, 1 balík
Data narození a úmrtí   *1885–†1971
Vědní obor   Lékařství (otorinolaryngologie) [Medicine – othorinolaryngology]
Působení   Profesor UK v Praze (přednosta otorinolaryngologické kliniky), vedoucí Laboratoře otorinolaryngologické ČSAV, člen ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady a další životopisný materiál (mj. vzpomínky na balkánské války), korespondence, texty vědeckých prací a přednášek (zajímavé jsou zejména četné vzpomínkové stati o předních představitelích medicíny), přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti, fotografie, články o původci fondu, písemnosti cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Purš Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   50.–90. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   76 kartotéčních krabic
Data narození a úmrtí   *1922–†1997
Vědní obor   Historie, hospodářské dějiny [History, economic history]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Ústavu čs. a světových dějin ČSAV, akademik ČSAV
Charakteristika obsahu fondu   Výpisky z odborné literatury pro historii obecně, historickou geografii, demografii.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Rádl Emanuel
Časový rozsah dokumentů   1899–1947
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1873–†1942
Vědní obor   Filosofie [Philosophy]
Působení   Profesor UK v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence týkající se příprav mezinárodního filosofického kongresu v Praze v r. 1934, výstřižky o původci fondu, doklady cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Rádl František
Časový rozsah dokumentů   1916–1956
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1876–†1956
Vědní obor   Matematika [Mathematics]
Působení   Profesor ČVUT v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek korespondence, vědecké práce, přednášky, referáty, recenze.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Regner Albert
Časový rozsah dokumentů   1911–1970
Rozsah (množství) dokumentů   7 kartonů
Data narození a úmrtí   *1905–†1970
Vědní obor   Chemie, elektrochemie [Chemistry, electrochemistry]
Působení   Profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, externí ředitel Ústavu anorganické chemie ČSAV, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, zlomek korespondence, rukopisy a zejména tisky vědeckých prací, patenty, materiál z veřejné činnosti, fotografie, nekrology o původci fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Rektorys Artuš
Časový rozsah dokumentů   1868–1965
Rozsah (množství) dokumentů   27 kartonů
Data narození a úmrtí   *1877–†1971
Vědní obor   Hudební teorie a historie [Musical theory and history]
Působení   Hudební referent v řadě periodik (Radikální listy, Samostatnost, Rozhledy, České slovo aj.).
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (např. E. Axman, B. Benoni, J. Borecký, Max Brod, K. Burian, G. Černušák, J. B. Foerster, Vl. Helfert, O. Hostinský, L. Janáček, J. Křička, Z. Nejedlý, J. Theurer, Z. Wirth a další), rukopisy odborných článků, dokumentační materiál (opisy dopisů, opisy a výpisy článků), výstřižky (včetně článků o původci fondu).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (pro 26 kartonů).


Remeš Mořic
Časový rozsah dokumentů   1888–1956
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1867–†1959
Vědní obor   Lékařství, geologie, paleontologie [Medicine, geology, paleontology]
Působení   Lékař, konzervátor Moravského zemského muzea v Brně, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek osobních dokladů, korespondence (tvoří podstatu fondu, dochována převážně s geology a paleontology, mj. K. Absolon, F. A. Bather, J. J. Jahn, R. Kettner, J. Perner, C. Purkyně, F. Slavík, F. Trauth atd.), fotografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.
Poznámka  : Část pozůstalosti uložena ve Státním okresním archivu v Olomouci (3 kartony), ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (7 kartonů) a v Městském muzeu v Litomyšli (2 kartony).


Rieger Ladislav
Časový rozsah dokumentů   1934–1958
Rozsah (množství) dokumentů   4 kartony
Data narození a úmrtí   *1890–†1958
Vědní obor   Filosofie [Philosophy]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Filosofického ústavu ČSAV, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, zprávy o činnosti, zlomek korespondence, vědecké práce, přednášky, recenze, popularizační statě, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti původce fondu, ilustrační materiál o něm, rodinné písemnosti a doklady cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Roubík František
Časový rozsah dokumentů   1813–1971
Rozsah (množství) dokumentů   41 kartonů
Data narození a úmrtí   *1890–†1974
Vědní obor   Historie, archivnictví [History, archival theory]
Působení   Docent UK v Praze, pracovník Archivu ministerstva vnitra, úředník ministerstva školství a osvěty, resp. ministerstva školství, věd a umění, ředitel Státního historického ústavu, vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV, člen KČSN, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (např. F. Čáda ml., Jan Emler, J. Hosák, J.F. Hruška, J. Jindřich, K. Kazbunda, J. Muk, J. Šusta, F. Teplý, V. Vojtíšek a Z. Wirth), vědecké práce, přednášky (včetně přednášek a projevů příležitostných a rozhlasových), velké množství recenzí a posudků, přípravný materiál, spisy týkající se veřejné činnosti, fotografie, cizí materiál.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena ve Státním ústředním archivu v Praze (2 kartony).


Rudinger Josef
Časový rozsah dokumentů   1945–2004
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1924–†1975
Vědní obor   Organická chemie [Organic chemistry]
Působení   Pracovník Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, profesor VŠCHT, člen korespondent ČSAV, profesor techniky v Curychu.
Charakteristika obsahu fondu   V podstatě sbírka dokumentace, kopie materiálů, soustředěných J. H. Jonesem pro článek o původci fondu – korespondence J. Rudingera, jeho práce, doklady o jeho veřejné činnosti, ilustrační materiály, rodinní písemnosti a hlavně dokumentace cizí provenience
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Rypka Jan
Časový rozsah dokumentů   1886–1968 /?/
Rozsah (množství) dokumentů   48 kartonů, 5 tubusů, 26 kartoték
Data narození a úmrtí   *1886–†1968
Vědní obor   Orientalistika (turecká a novoperská filologie) [Oriental studies (Turkish and Neo-Persian philology]
Působení   Úředník ministerstva školství a národní osvěty, profesor UK v Praze, člen Orientálního ústavu v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, osobní a úřední korespondence (celkem 16 kartonů, mj. s řadou zahraničních orientalistů a lingvistů, i českých odborníků, dochovalo se i mnoho konceptů Rypkových odpovědí; z rozsáhlejších souborů uveďme např. Fr. Babingera, J. Blaškoviče, J. A. Boyleho, P. Eisnera, K. Jahna, J. Kabrdu, V. Kubíčkovou, F. Machalskiho, B. Majewskou, R. Sellheima, A. Schimmelovou, R. Šálka, F. Taeschera a A. Zajaczkowskiho), rukopisy prací (největší část se vztahuje k Dějinám perské a tadžické literatury), přednášek, projevů, článků, konvolut týkající se A. Musila, posudky, recenze, veřejná činnost (zejména činnost v ČSAV, UNESCO, zahraniční styky), ilustrační materiál, rodinné písemnosti, cizí materiály, varia.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář a seznam dodatků (pro 40 kartonů, převzato při delimitaci pozůstalosti z Archivu Národního muzea v Praze), 8 kartonů nezpracováno.


Ryšavý Josef
Časový rozsah dokumentů   1894–1967
Rozsah (množství) dokumentů   10 kartonů
Data narození a úmrtí   *1884–†1967
Vědní obor   Geodézie [Geodesy]
Působení   Profesor ČVUT v Praze, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Pečlivě dochovaný životopisný materiál, naopak mezerovitá korespondence (jediný rozsáhlejší celek je korespondence s R. Dangérem), texty vědeckých prací, posudky prací jiných autorů, přípravný materiál (fotografie přístrojů a pomůcek), doklady o veřejné činnosti (hlavně posudky o disertačních a habilitačních pracích), ilustrační materiál (výstřižky, fotografie, články o původci fondu), materiál cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : 4 kartony pozůstalosti uloženy v Archivu Národního technického muzea v Praze.


Říman Josef
Časový rozsah dokumentů   70. léta 20. století–počátek 21. století
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1925
Vědní obor   Obecná biologie, biochemie [General biology, biochemistry]
Působení   Profesor UK, akademik ČSAV a její předseda, ředitel Ústavu molekulární genetiky ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisy, korespondence, vědecké práce (tisky), doklady z veřejné činnosti, ilustrační materiál (hesla v encyklopediích, bibliografie).
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Salač Antonín
Časový rozsah dokumentů   80. léta 19.–60. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   38 kartonů
Data narození a úmrtí   *1885–†1960
Vědní obor   Klasická filologie [Classical philology]
Působení   Profesor UK v Praze, vedoucí Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, autobiografie, korespondence, vědecké práce, přednášky, recenze, přípravný materiál, materiál dokládající veřejné
Působení   původce fondu, fotografie, písemnosti rodinných příslušníků a materiál cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Sedlák František
Časový rozsah dokumentů   80. léta 19.–60. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   4 kartony
Data narození a úmrtí   *1883–†1963
Vědní obor   Elektrotechnika [Electrical engineering]
Působení   Elektrické podniky Praha.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, zlomek korespondence, vědecké práce, přednášky, patenty, spisy týkající se veřejné činnosti, zprávy ze studijních cest, ilustrační materiál (recenze, fotografie, bibliografie).
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam, roztříděno do hlavních skupin.


Sekera Emil
Časový rozsah dokumentů   1883–1933
Rozsah (množství) dokumentů   5 kartonů
Data narození a úmrtí   *1864–†1944
Vědní obor   Zoologie, parazitologie [Zoology, parasitology]
Působení   Profesor Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Záznamy vysokoškolských přednášek F. Vejdovského a A. Friče, zlomek korespondence, texty vědeckých prací, přednášky, recenze, referáty, přípravný materiál.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (pro 4 kartony).


Sekla Bohumil
Časový rozsah dokumentů  1934–1984
Rozsah (množství) dokumentů   4 kartony, 1 kartotéka, fotografie
Data narození a úmrtí   *1901–1987
Vědní obor   Lékařství, biologie, genetika, eugenika [Medicine, biology, genetics, eugenics]
Působení   Profesor UK v Praze, přednosta Biologického ústavu FVL UK.
Charakteristika obsahu fondu  Korespondence (osobní i s institucemi), tisky, strojopisy a rukopisy prací a přednášek, recenze a posudky, přípravný materiál (kartotéka cizích prací), dokumenty z veřejné činnosti, písemnosti cizí provenience (podstatná část fondu).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Servít Zdeněk
Časový rozsah dokumentů   1. desetiletí–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   11 kartonů
Data narození a úmrtí   *1913–†1986
Vědní obor   Lékařství, lékařská fyziologie [Medicine, medical physiology]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Fyziologického ústavu ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, vědecké práce, materiály z konferencí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno


Seydl Otto
Časový rozsah dokumentů   1919–1958
Rozsah (množství) dokumentů   13 kartonů
Data narození a úmrtí   *1884–†1959
Vědní obor   Astronomie [Astronomy]
Působení   Ředitel Státní hvězdárny v Praze, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, autobiografie, korespondence, vědecké práce a přednášky, recenze, překlady, přípravný materiál (upozornit je třeba především na práce, přednášky a přípravný vědecký materiál týkající se korespondence ředitele hvězdárny M. A. Davida), materiály z veřejné činnosti, archiválie rodinné a cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.


Seydler August
Časový rozsah dokumentů   1866–1949
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1849–†1891
Vědní obor   Fyzika, astronomie [Physics, astronomy]
Působení   Profesor UK v Praze (ředitel Astronomického ústavu), člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence rodinná (zejména s E. Weyrem), osobní (např. B. Brauner, J. a J. Fričové, F. Koláček, V. Láska, A. Pánek, B. Raýman, V. Strouhal, F. J. Studnička, J. Theurer, aj.), přednášky, výpisky, doklady o veřejné činnosti, fotografie, rodinné materiály.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Schäferna Karel
Časový rozsah dokumentů  1903–1951
Rozsah (množství) dokumentů  2 kartony, fotografie
Data narození a úmrtí   *1884–†1950
Vědní obor   Hydrobiologie, ichtyologie [Hydrobiology, ichtyology]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu  Autobiografie, přednáška prof. J. Matiegky o původu člověka a vývoji lidských plemen, zlomek korespondence, rukopisy, přednášky, posudky a zprávy, písemnosti Hydrobiologické stanice ve Lnářích, Ústavu pro systematickou zoologii a Zoologické společnosti, vzpomínky na K. Schäfernu, bibliografie jeho prací.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Schneeweis Edmund
Časový rozsah dokumentů   20.–30. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1886–†1964
Vědní obor   Etnografie, historie, indogermanistika [Ethnography, history, Indo-Germanic studies]
Působení   Profesor Deutsche Universität, Prag, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek korespondence, rukopisy vědeckých prací, přípravný materiál.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Sinkulová Ludmila
Časový rozsah dokumentů   50.–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   30 kartonů
Data narození a úmrtí   *1910–†1988
Vědní obor   Historie lékařství a zdravotnictví [History of medicine and health care]
Působení   Docentka UK, přednostka Ústavu dějin lékařství UK v Praze
Charakteristika obsahu fondu   Vědecké práce (rukopisy a strojopisy, většinu fondu představuje přípravný a studijní materiál (výpisky, poznámky, fotodokumentace, související korespondence)
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Skaličkovi Vladimír a Alena
Časový rozsah dokumentů   30.–90. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   16 kartonů
Data narození a úmrtí   *1909–†1991; ??–??
Vědní obor   Lingvistika – bohemistika, slavistika, ugrofinistika, orientalistika; fonetika [Linguistics – Bohemian, Slavonic, Ugric and Oriental studies; phonetics]
Působení   Profesor UK v Praze, FF UK??-pryč
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, vědecké práce, přípravný a studijní materiál, doklady o veřejné činnosti, rodinné písemnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Sládek Zdeněk
Časový rozsah dokumentů   20. léta 20. století–2002
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů, 21 kartoték
Data narození a úmrtí   *1926–†2003
Vědní obor   Historie [History]
Působení   Vědecký pracovník několika ústavů ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence osobní i s institucemi, vědecké práce, přípravné a podkladové materiály (rozsáhlé výpisky z literatury – kartotéky), dokumenty o veřejné činnosti původce fondu, ilustrační materiál o něm
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Slavík František
Časový rozsah dokumentů   1898–1965
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1876–†1957
Vědní obor   Mineralogie [Mineralogy]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence (zejména osobní, tvořící kvantitativně i kvalitativně rozhodující část fondu – např. J. Augusta, F. Čechura, L. Čepek, R. Kettner, J. Koutek, F. A. Novák, J. Sekanina, V. Trkal, V. Vojtíšek, V. Zoubek a další), přípravný materiál (mapy), doklady o veřejné činnosti původce fondu, výstřižky.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.


Smetana Jan
Časový rozsah dokumentů   1902–1962
Rozsah (množství) dokumentů   38 kartonů
Data narození a úmrtí   *1883–†1962
Vědní obor   Hydrodynamika, hydrologie, úprava toků [Hydrodynamics, hydrology]
Působení   Profesor ČVUT v Praze, ředitel Státních ústavů hydrologického a hydrotechnického T. G. Masaryka v Praze a Ústavu pro vodní hospodářství ČSAV, člen ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (uvést lze např. J. Bažanta, Z. Bažanta, V. Heisiga, E. Horáka, T. Ježdíka, F. Kadeřávka, E. Klíra, J. Laurenta, O. Maštovského, A. Smrčka, L. J. Tisona, B. Tolmana a E. Zimmlera), vědecké práce, přednášky a projevy (hlavně na ČVUT a v ČSAV), posudky, projekty, zprávy, popularizační statě, písemnosti z veřejné činnosti původce fondu (mj. zápisy ze zasedání a další materiály Vládní komise pro vybudování ČSAV), ilustrační materiál o něm (fotografie, hodnotící články, bibliografie), materiály cizí (mj. projekty, mapy a seznamy vodních nádrží v Čechách a na Moravě).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 34 kartonů), 4 kartony neuspořádány.


Sommer Otakar
Časový rozsah dokumentů   1873–1956
Rozsah (množství) dokumentů   37 kartonů, 1 krabice
Data narození a úmrtí   *1885–†1940
Vědní obor   Právo (římské právo) [Law (Roman law)]
Působení   Profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, rozsáhlá korespondence (např. M. Bartošek, A. Basch, M. Boháček, V. Budil, Vr. Bušek, J. Cibulka, J. Cvetler, F. Čáda ml., M. Čermák, B. Filsak, Vl. Groh, L. Heyrovský, J. Hobzek, R. Horna, J. Kapras, I. Karvaš, G. Kisch, K. Laštovka, V. Mastný, A. Matějček, R. Mayr-Harting, A. Milota, M. San Nicoló, E. Ott, A. Pacák, O. Peterka, A. Pražák, R. Rauscher, B. Tomsa, J. Vážný, Z. Wirth), skromně dochované vědecké práce, přednášky a posudky, materiály týkající se veřejné činnosti, fotografie, články o O. Sommerovi, rodinné materiály (hlavně korespondence otce, mj. s B. Raýmanem, a manželky, mj. s A. Pražákem), materiály cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro původních 27 kartonů), 10 kartonů neuspořádáno.


Spunar Pavel
Časový rozsah dokumentů   2. polovina 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   17 kartonů, 16 krabic
Data narození a úmrtí   *1928
Vědní obor   Historie, medievalistika [History, medieval studies]
Působení   Profesor MU v Brně, pracovník Ústavu pro klasická studia AV ČR, člen Učené společnosti ČR
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, vědecké práce, tisky.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Staněk Vladimír
Časový rozsah dokumentů   1879–1940
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony, 1 krabice
Data narození a úmrtí   *1879–†1940
Vědní obor   Chemie (analytická chemie, cukrovarnictví) [Chemistry (analytical chemistry, sugar manufacture)]
Působení   Ředitel Výzkumného ústavu československého průmyslu cukrovarnického, Praha.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, odborné práce, přípravný materiál, ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, vzpomínky, nekrology), písemnosti rodinných příslušníků.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Starý Oldřich
Časový rozsah dokumentů   1912–1994
Rozsah (množství) dokumentů   13 kartonů
Data narození a úmrtí   *1914–†1983
Vědní obor   Lékařství (neurologie) [Medicine (neurology)]
Působení   Profesor UK v Praze (přednosta neurologické kliniky), rektor UK, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, diplomy, kusá korespondence, vědecké práce a přednášky (tvoří jádro fondu, v obou typech se ovšem dochovaly v tištěné podobě), větší množství odborných posudků a recenzí (mj. posudek činnosti neurologického oddělení v Čondžinu v Koreji), materiály z veřejné činnosti (zejména Univerzita Karlova a materiály ze zahraničních cest a konferencí), fotografie, hodnotící články o původci fondu, bibliografie, doklady rodinné a cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Stehlík Václav
Časový rozsah dokumentů   2. polovina 19.–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   20 kartonů
Data narození a úmrtí   *1891–†1983
Vědní obor   Zemědělská genetika [Agriculutural genetics]
Působení   Ředitel Výzkumného ústavu řepařského v Semčicích, profesor Vysoké školy zemědělské v Praze, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, diplomy, korespondence, články, přednášky, přípravný materiál, rodinné písemnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam pro část fondu.


Stiebitz Ferdinand
Časový rozsah dokumentů   2. polovina 19.–60. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   12 kartonů
Data narození a úmrtí   *1894–†1961
Vědní obor   Klasická filologie [Classical philology]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, nepříliš rozsáhlá korespondence (mj. K. Hrdina, P. Křička, F. Novotný, A. Salač, A. Trýb, F. Žilka), vědecké práce, přednášky, překlady (nejrozsáhlejší část fondu), pomocný materiál, recenze, materiály z veřejné činnosti původce fondu (mj. z promoce Jana Masaryka čestným doktorem Masarykovy univerzity v Brně), fotografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam, roztříděno do hlavních skupin.


Stránský Josef
Časový rozsah dokumentů   První desetiletí–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   24 kartonů
Data narození a úmrtí   *1900–†1983
Vědní obor   Elektrotechnika (teorie obvodů), elektronika, radioelektronika [Electrical engineering, electronics, radioelectronics]
Působení   Profesor ČVUT v Praze, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, diplomy, korespondence, vědecké práce, přípravný materiál, spisy týkající se veřejné činnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Studnička František Karel
Časový rozsah dokumentů   1876–1956
Rozsah (množství) dokumentů   22 kartonů
Data narození a úmrtí   *1870–†1955
Vědní obor   Histologie, embryologie [Histology, embryology]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně (ředitel Ústavu pro všeobecnou biologii) a UK v Praze (ředitel Histologicko-embryologického ústavu), člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, hlavně poměrně rozsáhlá autobiografie, korespondence (např. K. von Bardeleben, Em. Bayer, J. Bělehrádek, B. Bouček, C. J. Cori, L. Drastich, A. Fischel, J. Florian, Z. Frankenberger, A. Hamsík, K. Herfort, O. V. Hykeš, V. Janda, J. Kříženecký, V. Laufberger, J. Matiegka, A. Mrázek, B. Němec, E. Rádl, O. Srdínko, V. Suk, L. Syllaba, K. Šulc, A. Tschermak-Seysenegg, F. Vejdovský, K. Weigner, J. Wenig, J. Wolf, J. Zavřel), velké množství vědeckých prací a přednášek (7 kartonů), recenze a posudky, populárně vědecké texty, písemnosti dokládající veřejnou činnost původce fondu a ilustrační materiál o něm (fotografie, hodnotící články, bibliografie), dokumenty rodinného původu (zejména otce, matematika Františka Josefa Studničky), písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Literárním archivu PNP v Praze (9 kartonů).


Svoboda Emil
Časový rozsah dokumentů   1834–1958
Rozsah (množství) dokumentů   9 kartonů
Data narození a úmrtí   *1878–†1948
Vědní obor   Právo (soukromé a občanské, filosofie práva) [Law (private and civil law, philosophy of law)]
Působení   Profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze, člen ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, mj.mimořádně rozsáhlé paměti (téměř 700 strojopisných stran), korespondence (např. E. Babák, J. Hoetzel, E. Chalupný, J. Kallab, K. Krofta, Arne Novák, E. Ott, O. Sommer, L. Syllaba, A. M. Tilschová, O. Vaňorný a F. Weyr), vědecké práce, přednášky a projevy, recenze, úvahy (mj. o významných osobnostech), dokumenty z veřejného
Působení  , ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, bibliografie, hodnotící články), doklady rodinné (hlavně manželky a tchána J. Kouly) a cizí archiválie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Svoboda Jan
Časový rozsah dokumentů   1926–1964
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1899–†1973
Vědní obor   Lingvistika, onomastika [Linguistics, onomasticists]
Působení   Vědecký pracovník a zástupce ředitele Slovanského ústavu v Praze, vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Dokumentace soustředěna hlavně na práci původce v názvoslovných komisích (odráží se ve všech dochovaných archiváliích – v několika osobních dokladech, korespondenci, v materiálech z veřejné činnosti i v písemnostech cizí provenience).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Svoboda Karel
Časový rozsah dokumentů   1959–1960
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1888–†1960
Vědní obor   Klasická filologie [Classical philology]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně a UK v Praze, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Rukopisy prací (např. rozsáhlý konvolut Římské písemnictví) a vysokoškolských přednášek, biografie s bibliografií.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Literárním archivu PNP v Praze (1 karton).


Šafařík Vojtěch
Časový rozsah dokumentů   1826–1961
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1829–†1902
Vědní obor   Chemie, astronomie [Chemistry, astronomy]
Působení   Profesor pražské polytechniky a UK v Praze, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Nepatrně životopisný materiál, korespondence (z rodinné zejména dopisy matky), z vědecké produkce málo, spíše přípravný materiál, ilustrační materiál o původci fondu, rodinné materiály (otec P. J. Šafařík).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Šafránek Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1883–1966
Rozsah (množství) dokumentů   17 kartonů
Data narození a úmrtí   *1890–†1957
Vědní obor   Lékařská fyzika [Medical physics]
Působení   Profesor Lékařské fakulty UK v Plzni a v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, zejména vzpomínky, autobiografie a poznámky k vlastní vědecké činnosti, neúplná korespondence, rukopisy prací a přednášek, posudky, technické projekty, vynálezy a patenty (např. materiály týkající se barevné televize z 30. let), populárně vědecké práce, překlady, přípravné materiály, materiál z veřejné činnosti původce fondu, fotografie, archivní materiály manželky a cizí dokumenty.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Archivu Národního technického muzea v Praze (15 kartonů).


Šalamon Bedřich
Časový rozsah dokumentů   1908–1967
Rozsah (množství) dokumentů   14 kartonů
Data narození a úmrtí   *1880–†1967
Vědní obor   Kartografie, matematická geografie [Cartography, mathematical geography]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Státního ústavu geofyzikálního a správce Státní sbírky mapové v Praze, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence (K. Absolon, K. Domin, J. Heyrovský, V. Jarník, R. Kettner, V. Posejpal, O. Seydl, F. Slavík, A. Zátopek), texty prací a přednášek, přípravné materiály, písemnosti z veřejné činnosti původce fondu, doklady rodinné a cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Šandera Karel
Časový rozsah dokumentů   1921–1959
Rozsah (množství) dokumentů   34 kartonů
Data narození a úmrtí   *1903–†1959
Vědní obor   Technická chemie, cukrovarnictví [Chemical engineering, sugar manufacture]
Působení   Ředitel Výzkumného ústavu cukrovarnického v Praze, profesor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (kupř. R. Barta, F. Bates, W. Bötger, R. Bretschneider, A. Dolinek, J. Heyrovský, Q. Jedlička, J. Jech, V. Jonáš, J. Kredba, K. Löbl, J. Milbauer, V. Sázavský, J. Schneider, V. Stehlík, F. W. Zerban), vědecké práce a přednášky, zprávy a referáty, posudky a recenze, projekty, patenty, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti původce fondu, ilustrační materiál o něm (hodnotící články, bibliografie), doklady cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Šedivý Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   30.– 80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   24 kartonů
Data narození a úmrtí   *1934–†1988
Vědní obor   Matematika, didaktika matematiky [Mathematics, didactics of mathematics]
Působení   Asistent matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, externí pracovník Matematického ústavu ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence, odborné práce, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti a ilustrační materiál o původci fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Šimák Josef Vítězslav
Časový rozsah dokumentů   1852–1957
Rozsah (množství) dokumentů   76 kartonů, 25 kartoték
Data narození a úmrtí   *1870–†1941
Vědní obor   Historie, historická vlastivěda [History, national history]
Působení   Profesor UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, mimořádně rozsáhlá korespondence: rodinná (3 kartony), osobní (26 kartonů, celkem 2430 odesilatelů, resp. adresátů) a s institucemi (8 kartonů); pouze namátkově a z největších celků lze uvést např. F. M. Bartoše, F. Bílka, J. Čelakovského, A. B. Černého, L. Domečku, M. des Fours Walderode, J. Glücklicha, J. Golla, J. Jakubce, Al. Jiráska, J. Kalouska, A. Krause, L. Kubu, J. Metelku, B. Mendla, E. Nohejlovou-Prátovou, V. Novotného, J. Pekaře, A. Rezka, A. Sedláčka, J. Šustu, V. Vojtíška, Z. Wintera, Z. Wirtha, J. Zubatého a F. Zumana), vědecké práce, přednášky, recenze, výpisky a další přípravný materiál, fotografie, hodnotící články o Šimákovi, rodinné materiály.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář pro 42 kartonů; přejímací seznam pro 34 kartonů.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Literárním archivu PNP v Praze (3 kartony) a ve Státním okresním archivu v Mladé Boleslavi (10 kartonů).


František Šmahel
Časový rozsah dokumentů   60. léta 20. století–2005
Rozsah (množství) dokumentů   37 kartonů
Data narození a úmrtí   *1934
Vědní obor   Historie [History]
Působení   Profesor UK v Praze, vědecký pracovník a ředitel Historického ústavu ČSAV, resp. AV ČR, předseda Vědecké rady AV ČR, člen a předseda Učené společnosti ČR.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence osobní i s institucemi, vlastní vědecké práce větší i drobnější, přednášky, posudky, scénáře výstav, popularizační texty, podkladové materiály, dokumentace z veřejné činnosti (konference a sympozia,
Působení   v AV ČR, UK a jinde, včetně zahraničí), ilustrační materiály (ohlasy na práce), písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Miroslav Šmidák
Časový rozsah dokumentů   1960–2001
Rozsah (množství) dokumentů   51 kartonů
Data narození a úmrtí   *1931
Vědní obor   Dějiny ČSAV [History of the Czechoslovak and Czech Academies of Sciences]
Působení   Pracovník ústředních orgánů ČSAV, AV ČR a Ústředního archivu ČSAV
Charakteristika obsahu fondu   Úřední agenda zachycující chod ČSAV, Ústředního archivu ČSAV a AV ČR v letech 1960-2001
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.
Poznámka  : Fond na přání zůstavitele prozatím nepřístupný.


Šolle Zdeněk
Časový rozsah dokumentů   70.–90. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   6 velkých krabic
Data narození a úmrtí   *1924
Vědní obor   Historie [History]
Působení   Docent Univerzity Karlovy, pracovník Historického ústavu ČSAV a Ústředního archivu ČSAV, resp. Archivu AV ČR
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, práce a podkladové materiály, písemnosti z veřejné činnosti, písemnosti cizí provenience
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Šorm František
Časový rozsah dokumentů   1962–1969
Rozsah (množství) dokumentů   16 kartonů
Data narození a úmrtí   *1913–†1980
Vědní obor   Organická chemie, biochemie [Organic chemistry, biochemistry]
Působení   Profesor Vysoké školy chemicko-technologické, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, akademik a předseda ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Vědecké práce, referáty a projevy v ČSAV a v Národním shromáždění, přednášky v rozhlase a televizi, výstřižky z novin a časopisů s projevy politického ladění, fotografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Špaček Stanislav
Časový rozsah dokumentů   1896–1951
Rozsah (množství) dokumentů   22 kartonů
Data narození a úmrtí   *1876–†1954
Vědní obor   Technické vědy, stavitelství [Building]
Působení   Docent ČVUT v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (kupř. P. M. Atkins, W. Clark, M. L . Cooke, A. D. Flinn, L. M. Gilbreth, M. Holland, H. A. Hopf, B. Mimra, W. W. Nichols, H. S. Person, C. W. Rice, J. J. Rückl, L. W. Wallace, E. Zimmler, dále korespondence s českými inženýry a techniky v USA), vědecké, odborné a jiné články (výjimečně i nepublikované), recenze, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti původce fondu (např. z funkce technicko-hospodářského atašé v USA, ministerstva veřejných prací, Masarykovy akademie práce aj.), ilustrační materiál o něm, písemnosti cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Špíšek Ferdinand
Časový rozsah dokumentů   50.–60. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1877–†1970
Vědní obor   Pedagogika [Education]
Působení   Pracovník ministerstva školství a národní osvěty.
Charakteristika obsahu fondu   Třísvazkový rukopis „Moje paměti a úvahy“.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.


Šrámek-Hušek Rudolf
Časový rozsah dokumentů   1933–1961
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1907–†1962
Vědní obor   Zoologie, hydrobiologie [Zoology, hydrobiology]
Působení   Pracovník Státního ústavu vodohospodářského v Praze, docent UK v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Pouhý zlomek osobních dokladů, především korespondence.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Štech Václav Vilém
Časový rozsah dokumentů   80. léta 19.–70. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   58 kartonů, 5 balíků
Data narození a úmrtí   *1885–†1974
Vědní obor   Dějiny umění [History of arts]
Působení   Profesor Uměleckoprůmyslové školy a Akademie výtvarných umění v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, vědecké práce a přednášky, posudky, přípravný materiál (většina fondu), fotografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Nezpracováno, přejímací seznam pouze pro část fondu.


Šternberk Bohumil
Časový rozsah dokumentů   1897–1983
Rozsah (množství) dokumentů   9 kartonů
Data narození a úmrtí   *1897–†1983
Vědní obor   Astronomie [Astronomy]
Působení   Pracovník Astronomického ústavu UK v Praze a Státní hvězdárny, ředitel observatoře ve Staré Ďale, ředitel Astronomického ústavu ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (např. A. Beer, E. Buchar, A. Dittrich, Vl. Guth, J. Klepešta, J. Mohr, F. Nušl, O. Seydl, A. Žáček), malá část vědeckých prací, proslovy, recenze, populárně vědecké práce, přípravný materiál, doklady z veřejného
Působení   původce fondu, zejména z observatoře ve Staré Ďale, fotografie, bibliografie, materiál cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Štolc Antonín
Časový rozsah dokumentů   1885–1910
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1863–†1917
Vědní obor   Zoologie [Zoology]
Působení   Profesor ČVUT v Praze, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Vědecké práce.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Štoll Čestmír
Časový rozsah dokumentů   První desetiletí– 80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1906–†1983
Vědní obor   Hydraulika, hydroenergetika [Hydraulics, hydroelectric power]
Působení   Profesor ČVUT v Praze, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, zlomek korespondence, vědecké práce, fotografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Štoll Ladislav
Časový rozsah dokumentů   30.–70. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   33 kartonů, 35 krabic
Data narození a úmrtí   *1902–†1981
Vědní obor   Literární teorie a estetika (Literary theory, aesthetics]
Působení   Ředitel Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, vědecké práce a projevy, přípravný materiál, písemnosti dokládající veřejnou činnost původce fondu, ilustrační materiál o něm, dokumenty cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Teplý František
Časový rozsah dokumentů   1571–1945
Rozsah (množství) dokumentů   10 kartonů
Data narození a úmrtí   *1867–†1945
Vědní obor   Historie, archivnictví [History, archival theory]
Působení   Archivář Černínů v Jindřichově Hradci, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence (např. R. Beran, K. Hostaš, F. J. Kroiher, A. Markus, A. Musil, E. Reich, J. V. Šimák, F. Špalek, B. Zahradník-Brodský), většinou drobné odborné články, přípravný materiál, hodnotící články o původci fondu, jeho bibliografie a písemnosti cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Literárním archivu PNP v Praze (11 kartonů), ve Státním oblastním archivu v Třeboni (4 kartony), ve Státním okresním archivu Jindřichův Hradec (4 kartony) a ve Státním okresním archivu v Táboře (1 karton).


Tilšer František
Časový rozsah dokumentů   1862–1959
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony, 1 desky
Data narození a úmrtí   *1825–†1913
Vědní obor   Geometrie, stereometrie [Geometry, stereometry]
Působení   Profesor ČVUT v Praze, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Biografické poznámky, korespondence s R. Dvořákem a J. Jeřábkem, vědecké práce, přípravný materiál, ilustrační materiál (fotografie, referáty, vzpomínky, nekrology, bibliografie), dokumenty rodinné a cizí provenience (mj. korespondence J. Jeřábka s F. Kadeřávkem).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Trkal Viktor
Časový rozsah dokumentů   1906–1956
Rozsah (množství) dokumentů   6 kartonů
Data narození a úmrtí   *1888–†1956
Vědní obor   Teoretická fyzika [Theoretical physics]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (např. T. Černý, J. Kopal, V. Petržílka, B. Šeplavý, Č. Šimáně), přednášky, materiály z veřejné činnosti (zejména z ČAVU – Přípravný výbor Ústavu pro nukleární fysiku), nekrology, materiál otce, Ant. Trkala, a doklady cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Trlifaj Miroslav
Časový rozsah dokumentů   1927–1982
Rozsah (množství) dokumentů   5 kartonů
Data narození a úmrtí   *1921–†1982
Vědní obor   Teoretická fyzika [Theoretical physics]
Působení   Vědecký pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV, profesor UK v Praze, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. 18 diářů), zlomek korespondence a vědeckých prací, populárně vědecké práce, materiály z veřejného
Působení  , ilustrační materiál o původci fondu, dokumenty cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 4 kartony).


Trousil Zdeněk
Časový rozsah dokumentů   1946–1983
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1913–†1983
Vědní obor   Experimentální fyzika [Experimental physics]
Působení   Vědecký pracovník Fyzikálního výzkumu Škodových závodů v Praze, resp. později Fyzikálního ústavu ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, zlomek korespondence, vědeckých prací a přednášek, zprávy o výzkumu, patenty, pomocný materiál, nekrology o původci fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Urbánek Rudolf
Časový rozsah dokumentů   1. polovina–60. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   33 kartonů
Data narození a úmrtí   *1877–†1962
Vědní obor   Historie [History]
Působení   Profesor Masarykovy univerzity v Brně, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Výpisy, opisy, poznámkový materiál.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.
Poznámka  : Další část pozůstalosti, 71 kartonů, uložena v Literárním archivu PNP v Praze.


Utitz Emil
Časový rozsah dokumentů   1904–1967
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1883–†1956
Vědní obor   Filosofie, estetika, teorie umění [Philosophy, aesthetics, theory of arts]
Působení   Profesor univerzity v Rostocku a univerzity v Halle, profesor Deutsche Universität, Prag, Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.
Charakteristika obsahu fondu   Vzpomínky, korespondence (mj. dopisy F. Brentana), vědecké práce, pozvánky, kondolence.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Valouch Miloslav
Časový rozsah dokumentů   1903–1976
Rozsah (množství) dokumentů   19 kartonů
Data narození a úmrtí   *1903–†1976
Vědní obor   Fyzika [Physics]
Působení   Profesor ČVUT v Praze, úředník ministerstva školství, poslanec Národního shromáždění, profesor UK v Praze, vedoucí Kabinetu pro modernizaci vyučování fyzice Ústavu fyziky pevných látek ČSAV, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. 27 diářů), korespondence (např. J. Bačkovský, O. Borůvka, A. Büchner, V. Dolejšek, F. Herčík, J. Heyrovský, B. Hostinský, V. Jarník, F. Kadeřávek, A. Kochanovská, J. Kunc, F. Nachtigal, V. Petržílka, J. Sahánek, V. Trkal, J. Velíšek, L. Zachoval, F. Záviška), kuse dochované vědecké práce a přednášky, recenze, posudky (včetně osobních), zprávy, doklady o veřejné činnosti původce fondu (např. Kabinet pro modernizaci vyučování fyzice, Jednota českých, resp. čs. matematiků a fyziků, matematicko-fyzikální fakulta UK, ministerstvo školství – kde zejména materiály k reformě vysokých škol, ilustrační materiál o M. Valouchovi (fotografie, hodnotící články), rodinné doklady, písemnosti cizí.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Vaněček Václav
Časový rozsah dokumentů   1870–1998
Rozsah (množství) dokumentů   110 kartonů, 13 krabic
Data narození a úmrtí   *1905–†1985
Vědní obor   Právo, právní historie [Law, legal history]
Působení   Profesor UK v Praze, ředitel Ústředního archivu ČSAV, člen KČSN, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. deníky), korespondence (např. F. M. Bartoš, M. Bartošek, M. Boháček, F. Čáda ml., K. Engliš, B. Havránek, A. Hobza, V. Hora, K. Kadlec, J. Kapras, K. Laštovka, J. Ludvíkovský, J. Macůrek, J. Průšek, F. Roubík, O. Sommer, E. Svoboda, J. Tureček, V. Vojtíšek), vědecké práce, přednášky, recenze, posudky, překlady, pomocný studijní materiál, písemnosti týkající se veřejného
Působení   původce fondu a ilustrační materiál o něm (fotografie, oslavné články, referáty a recenze, bibliografie, nekrology), písemnosti rodiny a materiál cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 109 kartonů).


Vanýsek Vladimír
Časový rozsah dokumentů   1936–1991
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1926–†1997
Vědní obor   Astronomie [Astronomy]
Působení   Pracovník Astronomického ústavu ČSAV, resp. AV ČR, profesor UK, hostující profesor na universitě v Erlangenu
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, rodinná, osobní (např. A. H. Delsemme, B. D. Donn, T. Gehrels, W. M. Irvine, Z. Kopal, B. Marsden, J. Rahe, N. B. Richter) a úřední korespondence, zlomek odborné produkce (posudky, populární stati) a dokladů o veřejné činnosti, ilustrační materiál (fotografie, výstřižky), písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.


Vavroušek Bohumil
Časový rozsah dokumentů   1892–1946
Rozsah (množství) dokumentů   13 kartonů, 1 fascikl
Data narození a úmrtí   *1875 – †1939
Vědní obor   Literární historie, dějiny výtvarného umění [Literary history, history of arts]
Působení   Gymnaziální profesor a ředitel.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (zejména osobní, která tvoří jádro fondu a většinou se týká údajů, které B. Vavroušek potřeboval ke svému Literárnímu atlasu a Atlasu výtvarníků – z hodnotnější a rozsáhlejší korespondence lze uvést např. korespondenci P. Bezruče, Z. Braunerové, J. Kořenského, Č. Kramoliše, E. Krásnohorské, A. Nováka, K. V. Raise, A. Staška, M. Švabinského a F. Táborského; autografy), nevelký počet odborných prací (též tisky) a populárně vědecké činnosti, poznámky o cestách, fotografie, bohatý ilustrační materiál o původci fondu (vzpomínky na něj a především a recenze jeho prací), písemnosti rodinné a cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 9 kartonů).


Vavroušková Anna
Časový rozsah dokumentů  20.–90. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   17 kartonů, 8 kartoték
Data narození a úmrtí   *1904–†1993
Vědní obor   Historie, pomocné vědy historické [History, auxillary historical disciplines]
Působení   Pracovnice Státního historického ústavu v Praze a Historického ústavu ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, poznámky z univerzitních přednášek, vědecké práce, přípravný materiál (výpisky, zprávy z výzkumu archivů), separáty.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Vážný Václav
Časový rozsah dokumentů   1901–1968
Rozsah (množství) dokumentů   12 kartonů
Data narození a úmrtí   *1892–†1966
Vědní obor   Lingvistika (čeština, dialektologie) [Linguistics (Czech language and dialectology)]
Působení   Profesor Univerzity Komenského v Bratislavě a UK v Praze, člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. deníky a vzpomínky), korespondence (např. J. B. Čapek, J. Hendrich, J. Horák, V. Chaloupecký, J. Ludvíkovský, S. Štúr, O. Vočadlo), malá část vědeckých prací, přednášky, přípravný materiál, materiál z veřejné činnosti, fotografie, hodnotící články o původci fondu, dokumenty rodinné a cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář (pro 11 kartonů).
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Literárním archivu PNP v Praze (10 kartonů).


Vejdovský František
Časový rozsah dokumentů   1876–1940
Rozsah (množství) dokumentů   3 kartony
Data narození a úmrtí   *1849–†1939
Vědní obor   Zoologie, srovnávací anatomie [Zoology, comparative anatomy]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek osobních dokladů, korespondence (kvantitativně i obsahově hlavní část fondu – např. E. Dobbel, G. A. Eisen, J. Janko, E. Korschelt, P. Martens, K. Šulc, J. Wenig, H. von Winiwarter, J. Zavřel, Ch. Zeleny), zlomek vědeckých prací, přednášek a recenzí, doklady o veřejné činnosti, fotografie, články o původci fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Velenovský Josef
Časový rozsah dokumentů   1800–1949
Rozsah (množství) dokumentů   11 kartonů
Data narození a úmrtí   *1858–†1949
Vědní obor   Systematická botanika, fytopatologie, fytopaleontologie [Systematic botany, phytopathology, phytopaleontology]
Působení   Profesor UK v Praze (ředitel Botanického ústavu a Botanické zahrady), člen ČAVU a KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (mj. deníkové záznamy), korespondence (E. Baudyš, Ed. Bayer, J. Bornmüller, F. Bubák, L. Čelakovský, K. Domin, A. Hayek, B. Horák, J. J. Jahn, K. Jireček, K. Kavina, J. Klvaňa, B. Němec, J. Podpěra, C. Purkyně, H. Škorpil, L. Viniklář, R. von Wettstein, J. Zubatý), malá část vědeckých prací, spisy týkající se veřejné činnosti původce fondu, hodnotící stati o J. Velenovském, písemnosti rodinných příslušníků a cizí dokumentace.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Velíšek Josef
Časový rozsah dokumentů   90. léta 19.–40. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   11 kartonů
Data narození a úmrtí   *1896–†1947
Vědní obor   Fyzikální chemie, technická fyzika [Physical chemistry, technical physics]
Působení   Profesor České vysoké školy technické v Brně.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence, rukopisy a hlavně separáty vědeckých prací, překlady, přípravný materiál, doklady o veřejné činnosti o původci fondu (mj. dokumentace Československé společnosti pro vědeckou kinematografii ČSAV) a stati o něm, dokumenty rodinné, separáty cizích prací.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam, roztříděno do hlavních skupin.


Veselý Vítězslav
Časový rozsah dokumentů   1896–1954
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1877–†1964
Vědní obor   Organická chemie, technologie plastických hmot, tuků a barviv [Organic chemistry, technology of plastics, fats and dyestuffs]
Působení   Profesor České vysoké školy technické v Brně, člen KČSN a ČAVU, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, zlomek korespondence, vědecké práce; zajímavé zejména vzpomínky na pobyt v čínské sklárně v Sutsienu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Technickém muzeu v Brně (2 kartony).


Vondráček Vladimír
Časový rozsah dokumentů   40. léta 19.–70. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   19 kartonů
Data narození a úmrtí   *1895–†1978
Vědní obor   Lékařská psychologie a psychiatrie, endokrinologie, farmakologie [Medical psychology and psychiatry, endocrinology and pharmacology]
Působení   Profesor UK v Praze (přednosta psychiatrické kliniky, vedoucí výzkumné laboratoře).
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, autobiografie, paměti, deníky, korespondence (převážně až ze 70. let), vědecké práce, projevy, posudky, poznámkový materiál, ilustrační materiál o původci fondu, písemnosti rodinné a cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Vošta Ladislav
Časový rozsah dokumentů   1903–1970
Rozsah (množství) dokumentů   5 kartonů
Data narození a úmrtí   *1897–†1957
Vědní obor   Právo (mezinárodní právo) [Law (international law)]
Působení   Profesor UK v Praze.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, vědecké práce, posudky a dobrozdání (mj. materiály týkající se Voštova znaleckého posudku v procesu s K. H. Frankem), recenze prací L. Vošty a jeho bibliografie.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Wald Emil
Časový rozsah dokumentů   20.– 50. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   16 kartonů
Data narození a úmrtí   *1885–†1955
Vědní obor   Energetika, elektroenergentika [Power engineering, electric power]
Působení   Pracovník Pražské železářské společnosti v Kladně, Škodových závodů v Plzni a Západomoravských strojíren v Brně; externí pracovník Energetického ústavu.
Charakteristika obsahu fondu   Vědecké práce, přípravný materiál, záznamy a výpisky z literatury, dokumentace (včetně fotografií), mapy, tisky a separáty cizích prací.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Weizsäcker Wilhelm
Časový rozsah dokumentů   1834–1945
Rozsah (množství) dokumentů   15 kartonů
Data narození a úmrtí   *1886–†1961
Vědní obor   Právní historie [Legal history]
Působení   Profesor Deutsche Universität, Prag, člen KČSN a Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.
Charakteristika obsahu fondu   Velmi dobře dochovaný životopisný a zejména účetní materiál, korespondence (např. E. Gierach, E. Heymann, F. Laufke, A. Müller, H. Planitz, E. Swoboda), přípravný materiál (nejrozsáhlejší část fondu – 4 kartony), materiály z veřejné činnosti původce fondu, fotografie, velmi rozsáhlý materiál rodinných příslušníků a písemnosti cizí, z nichž za nejvýznamnější lze označit fragment osobního fondu H. J. Beyera.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Wenig Jaromír
Časový rozsah dokumentů   70. léta 19. stol.–1933
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1877–†1933
Vědní obor   Zoologie (anatomie a srovnávací morfologie) [Zoology (anatomy and comparative morphology)]
Působení   Profesor UK v Praze (přednosta Zoologického ústavu), člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, zlomek korespondence, bibliografie prací původce fondu, nekrology.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Wenig Karel
Časový rozsah dokumentů   30.–60. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1906–†1970
Vědní obor   Zoologie, srovnávací anatomie [Zoology (comparative anatomy)]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Rukopisy prací, přípravné materiály.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Wenig-Malovský Arnošt
Časový rozsah dokumentů   1945–1964
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1883–†1964
Vědní obor   Právo (občanské a obchodní) [Law (civil, commercial and exchange law)]
Působení   Profesor UK a Vysoké školy ekonomické v Praze, člen ČAVU, člen korespondent ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek korespondence, vědecké práce, univerzitní přednášky, dobrozdání a návrhy zákonů.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Werstadt Jaroslav
Časový rozsah dokumentů   1864–1970
Rozsah (množství) dokumentů   45 kartonů, 1 desky, 1 kartotéční krabice
Data narození a úmrtí   *1888–†1970
Vědní obor   Historie, archivnictví [History, archival theory]
Působení   Přednosta oddělení a ředitel Památníku osvobození.
Charakteristika obsahu fondu   Dosti dobře dochovaný životopisný materiál, rozsáhlá korespondence rodinná, osobní (např. J. Borovička, E. Čapek, B. Čuřín /Polan/, J. Dostál, S. Havelková, A. Hartl, E. Janoušek, A. Karasová, K. Kazbunda, V. Klecanda, J. Klik, J. Kudela, J. Nováková, J. Slavík, E. Sobota, L. Sychrava, A. Šíp, F. Šteidler) a úřední, vědecké, odborné a popularizační práce, projevy, referáty, recenze, polemiky, přípravný materiál (výpisy, opisy, poznámky), doklady o veřejné činnosti, ilustrační materiál o původci fondu (fotografie, vzpomínky, recenze jeho prací ap.), nemalé písemnosti i širší rodiny a dokumentů cizí provenience, z nichž jako již torza pozůstalostí lze označit archiválie Otilie Dvořákové-Novákové, Josefa Kudely, Ladislava Kunta, Karla Moudrého, Josefa Ogouna, Jaroslava Papouška, Jana Slavíka, Augustina Šípa.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : 1 karton pozůstalosti (kopii zařazeny v této části fondu a zpracovány v inventáři) je uložen ve Vojenském historickém archivu v Praze.


Weyr František
Časový rozsah dokumentů   1863–1948
Rozsah (množství) dokumentů   1 karton
Data narození a úmrtí   *1879–†1951
Vědní obor   Právo (ústavní, filosofie práva) [Law (constitutional law, legal philosophy)
Působení   Profesor České vysoké školy technické a Masarykovy univerzity v Brně, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Zlomek fondu je cenný především osobními doklady, korespondence je velmi fragmentární stejně jako doklady z veřejné činnosti, o něco bohatší jsou rodinné písemnosti.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Hlavní část pozůstalosti uložena v Archivu Masarykovy univerzity v Brně (13 kartonů).


Wichterle Otto
Časový rozsah dokumentů   1931–1993
Rozsah (množství) dokumentů   19 kartonů, 12 šanonů
Data narození a úmrtí   *1913–†1998
Vědní obor   Organická, makromolekulární chemie [Organic, macromolecular chemistry]
Působení   Profesor ČVUT a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ředitel Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, akademik ČSAV a její předseda po listopadu 1989, poté čestný předseda Akademie věd ČR, člen Učené společnosti ČR.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, diáře, disertační práce, rukopis pamětí, korespondence, texty prací (strojopisy i tisky), rukopisy přednášek, laboratorní deníky, dokumentační fotografie, doklady z činnosti v ČSAV (jejích ústředních orgánů a Ústavu makromolekulární chemie), na vysoké škole, v průmyslových podnicích, politická činnost ad., bibliografie, soupisy patentů a patentových přihlášek, separáty.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam (pro 18 kartonů)


Winternitz Moriz
Časový rozsah dokumentů   80. léta 19.–30. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   39 kartonů, 1 balík
Data narození a úmrtí   *1863–†1937
Vědní obor   Indologie [Indology]
Působení   Profesor Deutsche Universität, Prag, člen KČSN a Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence (mj. s A. Schweitzerem), rukopisy vědeckých prací, přípravný materiál.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Archivu Univerzity Karlovy v Praze (2 kartony).


Wolf Jan
Časový rozsah dokumentů   1. polovina–70. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   41 kartonů
Data narození a úmrtí   *1894–†1977
Vědní obor   Histologie, embryologie [Histology, embryology]
Působení   Profesor UK v Praze (ředitel Ústavu pro histologii), vedoucí Laboratoře pro elektronovou mikroskopii v biologii, resp. mikroskopii a experimentální morfologii ČSAV, člen ČAVU a KČSN, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, rukopisy a tisky vědeckých prací, přípravný materiál.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Wostry Wilhelm
Časový rozsah dokumentů   1898–1945
Rozsah (množství) dokumentů   14 kartonů
Data narození a úmrtí   *1871–†1951
Vědní obor   Historie [History]
Působení   Profesor Deutsche Universität, Prag, člen KČSN a Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.
Charakteristika obsahu fondu   Osobní doklady, korespondence (např. A. Blaschka, A. Ernstberger, E. Gierach, K. Oberdorffer, G. Pirchan, H. Preidel, H. von Srbik, W. Weizsäcker, E. Winter, H. Zatschek a další), vědecké práce, přednášky, rozsáhlý přípravný materiál, zejména opisy a výpisky, písemnosti týkající se veřejné činnosti původce fondu, dokumenty cizí, především zlomky osobních fondů G. Wächter a O. Webera.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.
Poznámka  : Další část pozůstalosti uložena v Archivu Univerzity Karlovy v Praze (3 kartony).


Záruba Quido
Časový rozsah dokumentů   20.–80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   25 kartonů, 16 balíků
Data narození a úmrtí   *1899–†1993
Vědní obor   Geologie – zejména kvartérní geologie [Geology – quarternary geology]
Působení   Profesor ČVUT v Praze, externí vědecký pracovník Geologického ústavu ČSAV, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence, vědecké práce, studijní a pomocný materiál, písemnosti dokládající veřejnou činnost původce fondu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Neuspořádáno.


Zátopek Alois
Časový rozsah dokumentů   První desetiletí –80. léta 20. století
Rozsah (množství) dokumentů   107 kartonů, 2 kufry
Data narození a úmrtí   *1907–†1985
Vědní obor   Geofyzika [Geophysics]
Působení   Profesor UK v Praze, akademik ČSAV.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence, vědecké práce, projevy, přípravný materiál, dokumentace, doklady o veřejné činnosti původce fondu, ilustrační materiál o něm, písemnosti cizí provenience.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam (pouze pro část fondu).


Zatschek Heinz
Časový rozsah dokumentů   1901–1945
Rozsah (množství) dokumentů   21 kartonů
Data narození a úmrtí   *1901–†1965
Vědní obor   Historie, pomocné vědy historické [History, auxilliary historical disciplines]
Působení   Profesor Deutsche Universität, Prag, člen Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, korespondence (kupř. W. Bauer, O. Brunner, H. Fichtenau, Hans Hirsch, A. Chroust, T. Mayer, E. von Ottenthal, G. Pirchan, L. Santifaller, H. von Srbik, W. Wostry), rukopisy a strojopisy vědeckých prací a přednášek, přípravný materiál, recenze, doklady o veřejné činnosti (zejména funkce komisaře pověřeného dozorem nad filosofickou fakultou UK a nad českými vědeckými knihovnami), ilustrační materiál o původci fondu a materiál cizí (především fragment osobního fondu H. Hirsche).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Zatschek Hilde
Časový rozsah dokumentů   1909–1944
Rozsah (množství) dokumentů   7 kartonů
Data narození a úmrtí   *1902–?
Vědní obor   Historie [History]
Působení   Středoškolská profesorka.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál, rozsáhlá rodinná korespondence, osobní (vesměs s přítelkyněmi), disertační práce, přípravný materiál, fotografie, rodinné dokumenty.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventární seznam.


Záviška František
Časový rozsah dokumentů   1819–1986
Rozsah (množství) dokumentů   14 kartonů
Data narození a úmrtí   *1879–†1945
Vědní obor   Teoretická fyzika [Theoretical physics]
Působení   Profesor UK v Praze (ředitel Ústavu pro teoretickou fyziku), člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Studijní doklady, korespondence rodinná (s manželkou v době pobytu v koncentračních táborech), zlomek osobní korespondence (uložené nejen ve vlastní skupině), vlastní vědecké produkce či dokumentů z veřejné činnosti, zajímavý soubor písemností kolem Záviškova úmrtí (nekrology, vzpomínky apod.), písemnosti rodinné (zejména manželky i s dosti bohatou korespondencí), největší oddíl písemností cizí provenience (sbírka 67 nekrologů členů ČAVU či korespondence E. Macha s F. Koláčkem).
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Zika Josef
Časový rozsah dokumentů   1924–1970
Rozsah (množství) dokumentů   9 kartonů
Data narození a úmrtí   *1921–†1981
Vědní obor   Knihovnictví [Librarian theory]
Působení   Ředitel Nakladatelství ČSAV (Academia).
Charakteristika obsahu fondu   Materiály týkající se převážně činnosti ve vydavatelském oddělení ministerstva školství a kultury, ve Svazu českých vydavatelských, nakladatelských a knihkupeckých podniků, doklady o jednáních v NDR, Polsku a Jugoslávii.
Způsob zpracování (pomůcka)   Přejímací seznam.


Zubatý Josef
Časový rozsah dokumentů   1863–1961
Rozsah (množství) dokumentů   42 kartonů, 1 desky
Data narození a úmrtí   *1855–†1931
Vědní obor   Filologie – indologie, srovnávací jazykověda [Philology, Indology, comparative linguistics]
Působení   Profesor UK v Praze, člen a president ČAVU, člen KČSN.
Charakteristika obsahu fondu   Životopisný materiál (vedle osobních dokladů a životopisu řada zápisníků), korespondence – méně rodinné, osobní (mj. dopisy od V. Fjašhanse, V. Jagiće, B. Jedličky, filologa J. Krále, A. Ludwiga, L. Niederleho, F. Pastrnka, J. Polívky, W. Streiberga, V. Tilleho, F. Vymazala a V. V. Zeleného) a s institucemi, ze skupiny soustřeďující dokumentaci k vědecké práci vlastní rukopisy a tisky, přednášky a zejména rozsáhlý přípravný a studijní materiál, různorodé, ale nepříliš bohaté písemnosti týkající se veřejné činnosti, z ilustračního materiálu především fotografie a nekrology, dokumenty rodinných příslušníků a cizího původu.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.


Žáček August
Časový rozsah dokumentů   1928–1956
Rozsah (množství) dokumentů   2 kartony
Data narození a úmrtí   *1886–†1961
Vědní obor   Experimentální fyzika [Experimental physics]
Působení   Profesor UK v Praze, člen KČSN a ČAVU.
Charakteristika obsahu fondu   Korespondence (blahopřání), rukopisy a zejména tisky vědeckých prací a přednášek.
Způsob zpracování (pomůcka)   Inventář.

Drobné fondy

Sbírka soustřeďuje zlomky pozůstalostí významných osobností spjatých s Českou republikou. Jde asi o 230 fragmentárních fondů v rozsahu od jednotliviny, např. v podobě jednoho dopisu nebo výstřižku, do jednoho fasciklu písemností.

Absolon Karel, Albert Eduard, Albrecht Jaroslav, Ambrož Adolf, Amerling Karel Slavoj, Ankerl Heinrich, Axamit Ignác

Bárta Emanuel, Bartoš František Michálek, Bartošek Theodor, Bartušek Václav, Batěk-Sommer Alexandr, Bauše Bohumil, Bayer Edvin, Bayer Emil, Bayer František, Beckovský Jan František, Bělehrádek Jan, Beneš Edvard, Beran Jiří, Bílý František, Blažíček C., Boettinger Hugo, Brauner Bohuslav, Brožek Artur, Bubák František, Bubela Jan, Buchtela Karel

Camel Jiří, Cejp Ladislav, Cmunt Eduard, Corda August Joseph, Culek Antonín, Cumpfe Karel, Czikransky Karel

Čech Svatopluk, Čechura František, Čejka Bohumil, Čelakovský Jaromír, Čelakovský Ladislav František, Čelakovský Ladislav J., Čepek Ladislav, Čermák Kliment, Černý Václav, Černý Vratislav, Červinka Innocenc Ladislav

Daněk Gustav, Dědeček Josef, Deyl Josef, Domin Karel, Drtina František, Drugman Julian, Dubský Bedřich, Dubský Jan V., Durdík Josef

Eiselt Bohumil

Fortner Hans, Foustka Bedřich, Francev Vladimír Andrejevič, Frček Jan, Frič Antonín, Frič Josef Al., Friedl Antonín, Frinta Antonín, Fürstenberg Ferdinand

Gindely Antonín, Grégr Edvard, Groh Vladimír

Hadač Václav, Hainer Vojtěch, Hajn Alois, Hála Bohuslav, Hamsík Antonín, Hansgirg Anton, Hanuš Jan Ignác, Helfert Vladimír, Hellich Bohumil, Heyrovský Ladislav, Himmelbauer Alfréd, Hlava Jaroslav, Hodura Quido, Hoetzel Jiří, Hoffman František, Honl Ivan, Houska Leoš, Horáček A., Horák Bohuslav, Horálek Karel, Hornof Jan Nepomuk, Houba Antonín, Hrdlička Aleš, Humboldt Alexander v.

Chadt (Ševětínský) Jan, Chlup Otakar, Chromý Josef, Chudoba František, Chvála Alois

Jakubec Jan, Janda Viktor, Janošík Jan, Jarník Jan Urban, Jaroš Zdeněk, Jirát Vojtěch, Jireček Konstantin, Jirkovský Rudolf, Jiruš Bohuslav, Jungmann Josef

Kafka Josef, Kavina Karel, Knies Jan, Kolman Arnošt, Kovář Emanuel, Krajina Vladimír, Kramář Oldřich, Krčmář Jan, Kudrna Karel, Kunský Josef, Kusák Vlastimil, Kvíčala Jan, Kybal Vlastimil

Ljackij Evžen Alexandrovič, Lom Stanislav, Löschner Josef

Machar Josef Svatopluk, Malý Jiří, Masaryk Tomáš G., Mašek Antonín, Mathesius Bohumil, Mathesius Vilém, Mencl Emanuel, Miřička August, Mukařovský Jan

Náprstková Josefa, Nekut František, Niederle Václav, Nikolau Stanislav, Nováček Radim, Novák Josef, Novák Theodor

Obenberger Jan, Opiz Filip Maxmilián

Pacák Bedřich, Palacký František, Páta Josef, Pecka Emanuel, Peisker Josef, Pekař Josef, Peklo Jaroslav, Peterka Otto, Petr Karel, Pírko Josef, Polák Karel, Polívka František, Polívka Jiří, Prantl Ferdinand, Pražák Albert, Princ Vojtěch, Profous Antonín, Procházka Jan Svatopluk, Purkyně Cyril

Radba Napoleon, Rambousek František, Raýman Bohuslav, Redtenbacher Josef, Reich Eduard, Reinsberg Josef, Reuss August Emanuel, Rieger Bohuš, Rost Rudolf, Roubal Jan, Rudolf Karl, Růžička Vladislav, Ryš Josef

Řezník Bedřich

Savinkov Nikolaj Viktorovič, Schránil Josef, Sís František, Skalák Josef, Skalský Gustav, Smolař Gothard, Součková Milada, Soudek Štěpán, Spitzner Václav, Srdínko Otakar, Staněk Jaroslav, Stecker Antonín, Stecker Karel, Stejskal Cyril, Stocký Albín, Strouhal Čeněk, Syllaba Ladislav

Šalda František Xaver, Šámal Jaromír, Šnajdauf Antonín, Špetl František, Štorkán Jaroslav, Šusta Josef

Taránek Karel Jan, Thon Karel, Tille Václav, Tuček Karel

Ulrich František, Urbánek Ladislav, Uzel Jindřich

Vandas Karel, Vilhelm Jan, Viniklář Ladislav, Vlček Jaroslav

Widmann Antonín, Weingart Miloš, Weinzettl Valentin, Weiss Otto, Wirth Zdeněk, Wurm František

Zahálka Břetislav, Zahálka Čeněk, Zavřel Jan, Zich Otakar