Pracovní místo pro postdoktorandy od 1. 7. 2021 (hudební kultura pozdního středověku a raného novověku v Čechách a střední Evropě)

 

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., nabízí pracovní místo pro postdoktorandy na 1–2 roky s nástupem 1. 7. 2021

 

Badatelské zaměření

Hudební kultura pozdního středověku a raného novověku v Čechách a střední Evropě

 

Požadavky

Uchazeč musí být v době podání návrhu držitelem titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu, maximálně 2 roky po obhájení takového titulu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Nezapočítává se rovněž doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky.

Aktivní znalost angličtiny nebo němčiny.

 

Podmínky

Nabídka tohoto místa je součástí zvláštního programu Akademie věd ČR: Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů. Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech. Nejprve vybere ústav jednoho až dva kandidáty, konečné rozhodnutí pak učiní Akademická rada AV ČR.

V prvním kole mohou být vybraní kandidáti pozváni k osobnímu pohovoru, v druhém kole budou posuzovány pouze písemné podklady.

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je středně velkým pracovištěm Akademie věd ČR. Součástí ústavu je i Oddělení pro soupis a studium rukopisů, které se aktuálně na projektové bázi věnuje i výzkumu středověké muzikologie. Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí potřebné zázemí pro vědeckou činnost. Předpokládá se, že vybraní uchazeči budou bydlet v Praze. V případě zájmu poskytne ústav pomoc při zajištění ubytování pro zahraniční nebo mimopražské uchazeče.

Od vybraných uchazečů bude během jejich pobytu v ústavu požadována publikace odborných textů a podíl na všech činnostech ústavu (výzkumné semináře, konference a další akce).

Masarykův ústav a Archiv AV ČR si vyhrazuje právo toto pracovní místo neobsadit.

Datum nástupu může být později předmětem jednání.

 

Uzávěrka přihlášek: 5. 3. 2021

 

Dotazy: sekretariat@mua.cas.cz

 

Přihláška musí obsahovat

  1. Strukturovaný životopis (včetně uvedení data obhájení titulu Ph.D. a státní příslušnosti uchazeče/uchazečky)
  2. Seznam publikovaných prací.
  3. Motivační dopis.
  4. Název a návrh projektu včetně plánovaných výstupů (2-4 strany ve formátu doc/docx).
  5. Rámcový pracovní program (max. 4500 znaků včetně mezer) s vyznačenou preferovanou délkou trvání smlouvy v rozmezí 12–24 měsíců (soubor ve formátu doc/docx).

 

Přihlášku zašlete elektronicky na adresu sekretariat@mua.cas.cz, předmět: Post-Doc Music 2021.

 

Tisk (PDF)