tosnerova

PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D.

 • +420 286 010 568
B 211

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2012: PhDr. Ph.D. FF UK, Praha
1977–1981 Mgr. FF UK Praha

Badatelské zaměření:

kodikologie, narativní prameny raného novověku, zejména městské provenience

Výzkumné projekty od r. 2010:

Člen týmu:  Knihověda.czPortál k dějinám české knižní literatury do roku 1800, MK NAKI II, 2016-2020. 

Řešitelka:  Raně novověká městská historiografie a kolektivní paměť. Obraz města v kronikách raně novověkých Čech (Praha, Litoměřice, České Budějovice), GA ČR, 2016-2018.

Spolupracovnice: Korpus kodikologických pramenů, GA ČR, 2010-2014.

Pedagogická činnost od roku 2010:

od 2012: FF UK Praha, Ústav pro českou literaturu a literární vědu
od 2007: FF UK Praha, Ústav informačních studií a knihovnictví

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2015-2016:  členka hodnotícího panelu GA ČR (P 405: Archeologie a starší české dějiny do roku 1780)  

2012-2016:  tajemnice Rady pracoviště MÚA
od 1998:      členka redakční rady periodika Minulostí Berounska

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Tošnerová, Marie. Kroniky českých měst z předbělohorského období. Úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526-1620. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 295 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 15). ISBN 978-80-86495-67-5.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Hrdinová, Martina ; Petr, Stanislav ; Šumová, Martina ; Tošnerová, Marie. Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 17). ISBN 978-80-86495-81-1.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Hradilová, Marta; Tošnerová, Marie. Jaromír Čelakovský a rukopisná komise České akademie věd a umění. Právněhistorické studie. 2015, Roč. 45, č. 1, s. 160-166. ISSN 0079-4929.            
 • Tošnerová, Marie. Letopisecké záznamy z Litoměřic z první poloviny 17. století. Studie o rukopisech. 2014, 44, č. 0, s. 417-427. ISSN 0585-5691.
 • Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Hrdinová, Martina ; Petr, Stanislav ; Tošnerová, Marie. Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech. 2013, roč. 43, č. 0, s. 207-248. ISSN 0585-5691.
 • Tošnerová, Marie. Raně novověké narativní prameny k dějinám Jáchymova. Studie o rukopisech. 2013, 42 /2012/, č. 0, s. 51-62. ISSN 0585-5691.
 • Tošnerová, Marie. Narativní prameny k dějinám českých měst z období raného novověku ve Sbírce rukopisů Archivu Národního muzea. Studie o rukopisech. 2012, 41 /2011/, č. 0, s. 93-112. ISSN 0585-5691.
 • Tošnerová, Marie. Narativní prameny k dějinám českých měst z období raného novověku ve Sbírce rukopisů Archivu Národního muzea. Studie o rukopisech. 2012, 41 /2011/, č. 0, s. 93-112. ISSN 0585-5691.

Studie v kolektivních monografiích

 • Tošnerová, Marie. Čechy na sklonku 16. století pohledem předbělohorských městských kronikářů. In Jordánková, H. (ed.). Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Zemský archiv v Opavě, 2016, S. 247-269. ISBN 978-80-86736-49-5.     
 • Tošnerová, Marie. Dějiny měst v kronice Václava Hájka z Libočan a jejich využití v městské historiografické tvorbě raného novověku. In Červená, R.; Dvořák, T.; Vyskočil, A. (ed.). Jak psát dějiny velkých měst?. Brno: Archiv města Brna, 2016, S. 300-313. ISBN 978-80-7286-296-2.                  
 • Tošnerová, Marie. „A ten mor se tak rozmohl, že všudy i po vesnicích velmi mřeli.“ Reflexe moru v literárních pramenech druhé poloviny 16. století. In Ebelová, I.; Pešek, J.; Sekyrka, T. ; Vlnas, V. (ed.). Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Národní galerie v Praze, 2013. s. 51-61. ISBN 978-80-7422-269-6 (NLN : váz.). -- ISBN 978-80-7035-544-2 (Národní galerie : váz.)