rychlik@email.cz

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

 • +420 286 010 561
B 107

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2003: Prof., FF UK.
1998: DrSc., AV ČR.
1997: Doc., FF UK.
1985: CSc., Bulharská akademie věd, Sofia ve spolupráci s Univerzitou Sv. Klimenta Ochridského, Sofia.
1979: Promovaný historik, FF UK.

Badatelské zaměření:

Dějiny Balkánu, moderní československé dějiny, česko-slovenské vztahy, národotvorné procesy, etnické etnické konflikty.

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spolupracovník: Vývoj západního Balkánu po roce 1991, GA ČR, 2011-2014.
Řešitel: Hospodářský, sociální, politický a kulturní vývoj Podkarpatské Rusi 1918-1939, Hlávkova nadace, 2010-2011.

Pedagogická činnost od roku 2010:

Filozofická fakulta UK, Ústav českých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, katedra historie Fakulta
Pedagogická a přírodovědně-humanitní Technické univerzity v Liberci, katedra historie

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

Od 2014: Člen panelu posuzovatelů projektů programu SASPRO (program podpory projektů zahraničních vědeckých pracovníků hodlajících realizovat své projekty v ústavech SAV), SAV Bratislava, Slovensko.
Od 2010 – dosud: Člen redakční rady časopisu Securitas imperii.
Od 2008 - dosud: Člen vědecké rady Národního zemědělského muzea.
Od 2005 – dosud: Člen mezinárodní redakční rady Historického časopisu SAV, Bratislava.
Od 2004 – dosud: Člen Národního komitétu slavistů.
Od 2003 - dosud: Člen vědecké rady FF UK
Od 1994 - dosud: Člen česko-slovenské komise historiků (od roku 2012 předseda její české části).

Publikační činnost:

(zde viz evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Masarykově ústavu AV ČR)

(zde viz evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

 • Rychlík, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992. 2. přepr. a dopl. PrahaPraha : Vyšehrad, 2012. 677 s. ISBN 978-80-7429-133-3. 2. přepr. a dopl.
 • Rychlík, Jan. Rozdělení Česko-Slovenska. 1989-1992. Praha : Vyšehrad, 2012. 432 s.
 • Rychlík, Jan. Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace. Praha : ÚSD AV ČR, 2012.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Rychlík, Jan ; Penčev, V. Istorija na Čechija. Sofija : Paradigma, 2010. 1055 s. ISBN 978-954-326-128-4.
 • Rychlík, Jan ; Tonková, M. ; Hladký, L. ; Kozár, A.: Dějiny Slovinska. Praha : NLN, 2011. 442 s.
 • Rychlík, Jan ; Perenčević, M. Dějiny Chorvatska. 2. rozšíř. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 580 s. (Dějiny států). ISBN 978-80-7106-885-3. 2. rozšíř.
 • Rychlík, Jan ; Rychlíková, M. Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 183 s. (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky : 3/2013). ISBN 978-80-86729-86-2.
 • Rychlík, Jan ; Penčev, V. Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí. Praha : Vyšehrad, 2013. 685 s.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Rychlík, Jan ; Rychlíková, M. Kult sv. Cyrila a Metoděje a jeho nacionalizace v moderní době. Národopisná revue. 2013, roč. 23, č. 2, s. 75-82. ISSN 0862-8351.
 • Rychlík, Jan: La nascita di uno stato comune: Cechi e Slovacchi durante la Prima guerra mondiale. In: Anuarul Institutului de Studii Italo-Român/Annuario dell‘Instituto di Studi Italo-Romeno, VIII, 2011, Cluj-Napoca/Roma 2011, pp. 53-66.
 • Rychlík, Jan. Spory slovenské a maďarské historiografie o interpretaci slovenského povstání 1848-1849 a jejich politický dopad. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 2012, roč. 52, suppl. 1, s. 199-208. ISSN 0323-0562.
 • Rychlík, Jan. Situace v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 a na počátku roku 1940 ve zprávách Generálního konzulátu Slovenské republiky v Praze. Český časopis historický. 2011, roč. 109, č. 4, s. 716-738.
 • Rychlík, Jan. Legie a legionáři v české a slovenské tradici a historiografii. Národopisná revue. 2011, roč. 21, č. 3, s. 170-180. ISSN 0862-8351.

Studie v kolektivních monografiích

 • Hladký, Ladislav ; Doubek, Vratislav ; Vlček, Radomír ; Cibulka, Pavel ; Hrabcová, Jana ; Rychlík, Jan ; Šístek, František ; Vaculík, J. ; Veljanovski, N. ; Kaleta, Petr ; Sekyrková, M. ; Agičić, D. ; Białokur, M. ; Džujko, J. ; Firsov, J. F. ; Harbuľová, Ľ. ; Kovaľ, P. ; Marholeva, K. ; Maziarz, A. ; Nenaševa, Z. S. ; Serapionova, J. P. ; Šmíd, M. ; Štěpánek, V. ; Vašš, M. ; Gantar Godina, I. ; Šimunović Bešlin, B. T. G. Masaryk a Slované. Praha : Historický ústav, 2013. 440 s. (Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, A : 45). ISBN 978-80-7286-221-4.
 • Rychlík, Jan. Státoprávní koncepce českých politických stran v letech 1990-1992. In Londák, M.; Michálek, S. (ed.). 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava : Veda, 2013. s. 155-165. ISBN 978-80-224-1313-8.
 • Rychlík, Jan. Gustáv Husák a česko-slovenské vztahy, postoje k otázce státoprávního uspořádání v období normalizace. In Londák, M.; Michálek, S. ; Rychlík, J. (ed.). Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci. Bratislava : Veda, 2013. s. 535-546.
 • Rychlík, Jan. Gustáv Husák – politická bilance. In Londák, M.; Michálek, S. ; Rychlík, J. (ed.). Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci. Bratislava : Veda, 2013. s. 836-840.
 • Rychlík, Jan. Cestovní ruch a vývoj osobní železniční a autobusové dopravy v období socialismu. In Kapitoly z dějin cestovního ruchu. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2012. s. 158-179, 219. ISBN 978-80-7415-065-4.
 • Rychlík, Jan ; Rychlíková, M. Jiří Horák jako diplomat. In Hlôšková, H. ; Pospíšil, I. ; Zelenková, A. (ed.). Slavista Jiří Horák v kontexte literatury a folklóru. I. Bratislava – Brno : Česká asociace slavistů – katedra etnologie a kultúrnej antropologie FiF UK – slavistická společnost Franka Wollmana v Brně, 2012. s. 93-112.