petr@mua.cas.cz

Mgr. Stanislav Petr

 • +420 286 010 570
B 213

Curriculum Vitae

Vzdělání:

1972-1978: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

Pomocné vědy historické, kodikologie, diplomatika, pozdně středověké a raně novověké dějiny českých zemí, dějiny měst, dějiny knihoven a knižní kultury.

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spolupracovník: Katolická emigrační vlna z Čech a Moravy za husitských válek, GA ČR, 2017-2019.

Řešitel: Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně - knihovna Palatina, GA ČR, 2012-2016.
Řešitel: Soupis rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně, GA ČR, 2008-2010.

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2004-dosud: Člen, Centre internationale codicologique, Bibliothéque Royale Bruxelles
2004-dosud: Konzultant, Centrum medievistických studií
2000-dosud: Konzultant, Komise Českého historického ústavu v Římě.
1992-dosud: Tajemník, Komise pro soupis a studium rukopisů při Archivu AV ČR

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 v Archivu AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie (všechny, pouze pokud jediný autor)

 • Petr, Stanislav. Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana. Praha, Roma : Historický ústav AV ČR, 2014. 169 s. (Acta Romana Bohemica : 2). ISBN 978-7286-238-2.

Spoluautorství vědeckých monografií

 • Brodský, Pavel ; Hradilová, Marta ; Hrdinová, Martina ; Petr, Stanislav ; Šumová, Martina ; Tošnerová, Marie. Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 17). ISBN 978-80-86495-81-1.
 • Zachová, I. ; Petr, Stanislav ; Kernbach-Smékalová, A. Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea - fondu G 11 Moravského zemského archivu v Brně. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010. 687 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 14). ISBN 978-80-86495-66-8.

 

Studie v recenzovaných časopisech

 • Petr, Stanislav. Dva nové texty M. Maříka Rvačky z jeho působení na koncilu v Kostnici. Studia historica Brunensia. 2015, Roč. 62, č. 1, s. 201-225. ISSN 1803-7429.            
 • Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Tošnerová, Marie. Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech. 2013, Roč. 43, č. 0, s. 207-248. ISSN 0585-5691.            
 • Petr, Stanislav. Rukopis kartuziánského kláštera v Tržku ve vatikánské knihovně Palatina a nové poznatky k osobě zakladatele tržecké kartouzy Alberta ze Šternberka. Studie o rukopisech. 2012, 41 /2011/, č. 0, s. 19-56. ISSN 0585-5691.
 • Petr, Stanislav. Eine neue Handschrift der "Rechtssumme" Bruder Bertholds in der Nationalbibliothek Prag. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. 2012, Roč. 141, č. 1, s. 91-94. ISSN 0044-2518.            
 • Petr, Stanislav. Un manoscritto del convento degli agostiniani eremiti di Pivoň (Stockau) nella biblioteca Angelica a Roma. Bollettino dell'Istituto storico ceco di Roma. 2010, roč. 7, -, s. 73-93. ISSN 1214-9438.

Studie v kolektivních monografiích

 • Hradilová, Marta; Petr, Stanislav. Neznámý středověký rukopis nedělní postily Hortulus reginae z knihovny kláštera kapucínů v Žatci. In Doležalová, E.; Sommer, P. (ed.). Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Praha: Lidové noviny, 2016, S. 114-125. ISBN 978-80-7422-355-6.     
 • Petr, Stanislav. Text tajné korunovační přísahy Jiříka z Poděbrad v rukopise svatojakubské knihovny v Brně, sign. 106/120. In Červená, R. (ed.). Archivum amicus historici est. Brno: Statutární město Brno, 2015, S. 151-160. ISBN 978-80-86736-40-2.                    
 • Petr, Stanislav. Rukopis Historie české Eneáše Silvia Piccolominiho v knihovně Casanatense v Římě. In Baďurová, A.; Boldan, K.; Jelínková, A.; Vaculínová, M. (ed.). Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha : Knihovna AV ČR, 2014. s. 165-181. ISBN 978-80-86675-27-5.
 • Petr, Stanislav. Soupis bohemikálních rukopisů ve vatikánských a italských knihovnách. In Ad fontes, Český historický ústav v Římě (1994-2014) v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu v 19. - 21. století. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014, S. 81-92. Acta Romana Bohemica, 1. ISBN 978-80-7478-817-8.            
 • Petr, Stanislav. Diplomatische Quellen der Kirchenrepräsentanten der Kulmer und Leslauer Diözese in der Handschrift FM 611 des Mährischen Landesarchivs in Brno (Brünn). In Flachenecker, H.; Tandecki, J. (ed.). Quellen kirchlicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte. Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2011. s. 407-423. ISBN 978-83-61487-74-6.
 • Petr, Stanislav. Mittelalterliche Handschriften der Bibliothek des Prager Großpriorats des Malteserordens. In Borchardt, K.; Jan, L. (ed.). Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter. Brno : Matice moravská, 2011. s. 287-294. ISBN 978-80-86488-84-4.
 • Petr, Stanislav ; Bok, V. Deutsche mittelalterliche Handschriften in Bibliotheken Böhmens und Mährens. In Breith, A.; Glaßner, Ch.; Klein, K.; Schubert, M.; Wolf, J. (ed.). Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters. Stuttgart : Hirzel, 2011, s. 195-214. ISBN 978-3-7776-2159-3. [Kulturelles Handschriftenerbe Ostmitteleuropa, Praha, 03.03.2010-06.03.2010, CZ].
 • Petr, Stanislav. Církevní správa v královském městě Kolíně ve 14. století. In Rábik, V. (ed.). Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2010. s. 254-278. ISBN 978-83-7490-347-9.