kunstat@mua.cas.cz

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

 • +420 286 010 115
A 212

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2004: PhD., FSV UK.
1982: PhDr., FF UK.

Badatelské zaměření:

Česko-německé a česko-rakouské vztahy; České a německé/rakouské soudobé církevní a náboženské dějiny; Dějiny vědy, vědeckých institucí a akademické vzdělanosti.

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Řešitel: Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu, GA ČR, 2015-2017.
 • Spolupracovník: Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti v letech 1945-1968,GA ČR, 2013-2016.
 • Spolupracovník: Evangeliář z kláštera benediktinek od Sv. Gabriela v Praze (edice, komentář), Ministerstvo kultury ČR, 2012-2014.
 • Spolupracovník: Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. Století. GA ČR 2010-2013.
 • Spolupracovník: Edvard Beneš, Němci a Německo, GA ČR, 2010-2014.

Pedagogická činnost od roku 2010:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2009 – dosud: člen Stálé konference českých a rakouských historiků pči MZV (2009-2013 její spolupředseda.)
2009 – dosud: člen Collegia Carolina, Mnichov.
2008 – dosud: spoluvydavatel vědecké ediční řady Prager Schriften für Zeitgeschichte und Zeitgeschehen, Praha – Berlín.
2009 – dosud: člen redakční rady časopisu Práce z dějin Akademie věd.
2007 – dosud: spoluvydavatel Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, Collegium Carolinum, Mnichov.
2008 – dosud: člen kuratoria Středoevropské akademie (Akademie Mitteleuropa, Bad Kissingen.
2006–2013: člen společné Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků.

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

1994 – dosud: pravidelné 1-2měsíční stáže na Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu v rámci programu DAAD na podporu německých a rakouských studií v České republice.

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Spoluautorství vědeckých monografií:

 • Kaiserová, Kristina (ed.) ; Kunštát, Miroslav (ed.). Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Münster – New York : Waxmann Verlag, 2014. 502 s.
 • Kunštát, Miroslav (ed.) ; Kaiserová, Kristina (ed.). Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem: Albis international a UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF, 2011. 446 s.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Franc, Martin ; Kunštát, Miroslav. Vývoj plánování vědy v Československu a NDR v letech 1945-1989. Československý časopis pro fyziku. 2014, roč. 65, č. 5, s. 302-312. ISSN 0009-0700.
 • Kunštát, Miroslav. Teologie a věda – moderní dichotomie. Katoličtí teologové v Čechách a jejich působení ve vědeckých institucích. Práce z dějin Akademie věd. 2014, roč. 6, č. 2, s. 1-19. ISSN 1803-9448.
 • Franc, Martin ; Kunštát, Miroslav. Jak psát dějiny Akademie věd?. Práce z dějin Akademie věd. 2012, roč. 4, č. 2, s. 141-162. ISSN 1803-9448.
 • Cornelissen, Ch. ; Holec, R. ; Kunštát, Miroslav. Medien und Öffentlichkeit. Zur nationalen und transnationalen Wirkungsmacht von Massenmedien im Spannungsfeld zwischen Tschechen, Slowaken und Deutschen. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2011, roč. 51, č. 1, s. 3-20. ISSN 0523-8587.
 • Kunštát, Miroslav. V siločarách nové střední Evropy. Koncepce a tvorba zahraniční politiky Slovenské republiky v prvním desetiletí její existence. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. 2010, roč. 2, č. 2, s. 82-116. ISSN 1803-9243.

Studie v kolektivních monografiích

 • Kunštát, Miroslav. Zentren und Peripherien der Deutschböhmen in Wissenschaft und Forschung. In Kaiserová, K.; Kunštát, M. (ed.). Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Münster – New York, Waxmann Verlag, 2014. s. 9-72.
 • Kunštát, Miroslav. Das deutsche katholische Hochschulwesen in Böhmen: Die Theologische Fakultät der Prager Deutschen (Karl-Ferdinands-) Universität. In Kaiserová, K.; Kunštát, M. (ed.). Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Münster – New York, Waxmann Verlag, 2014. s. 275-306.
 • Konrád, Ota ; Küpper, R. ; Kalivodová, Eva ; Alexander, M. ; Šepták, M. ; Šmíd, M. ; Majewski, P. M. ; Brandes, D. ; Smetana, Vít ; Pehr, Michal ; Hauner, M. ; Horák, Pavel ; Tomeš, Josef ; Vašek, Richard ; Sommer, Vítězslav ; Bednařík, P. ; Hudek, A. ; Franzen, K. E. ; Weger, T. ; Kunštát, Miroslav. Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 306 s. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum : 129). ISBN 978-3-525-37302-6.
 • Kunštát, Miroslav. Církve v Československu 1948-1989: konflikt a konkurence loajalit. In Havelka, M. (ed.). Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století. Praha : Pavel Mervart, 2012. s. 189-210. ISBN 978-80-7465-053-6.
 • Kunštát, Miroslav. Znovusjednocení Německa a československá zahraniční politika. In Buchheim, Ch.; Ivaničková, E.; Kaiserová, K.; Zimmermann, V. (ed.). Československo a dva německé státy. Ústí nad Labem : Albis international, 2011. s. 197-212. ISBN 978-80-86971-28-5.