PhDr. Martina Hrdinová, Ph.D.

Portrét
 • +420 286 010 571
B 212

Curriculum Vitae

Vzdělání:

2001-2009: Ph.D, PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
1992-1997: Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Badatelské zaměření:

kodikologie, heraldika, dějiny šlechty raného novověku, elektronické zpracování rukopisů, databáze, digital humanities

Výzkumné projekty od r. 2010:

 • Člen týmu: Knihověda.czPortál k dějinám české knižní kultury do roku 1800, MK NAKI II, 2016–2020.
 • Spolupracovnice: Korpus kodikologických pramenů, GA ČR, 2010–2014.

Pedagogická činnost od roku 2010:

2010-2012: Filozofická fakulta UK v Praze, Archivnictví a Pomocné vědy historické

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • 2011-2012: tajemnice Rady MÚA AV ČR, v. v. i.
 • od 2019: tajemnice Dozorčí rady MÚA AV ČR, v.v.i.

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Hrdinová, Martina. Erby ctihodné šlechty slavného Království českého. Edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století. Praha : Academia, 2013. 694 s. ISBN 978-80-200-2196-0.
 • Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Šumová, Martina; Tošnerová, Marie. Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 633 s. (Studie o rukopisech. Monographia : 17). ISBN 978-80-86495-81-1.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Hrdinová, Martina. Erbovní galerie v sídlech české šlechty v raném novověku a jejich osudy s důrazem na heraldické soubory s vícevrstvými genealogickými koncepty. Opuscula historiae artium. 2019, 68 (2), s. 268-281. ISSN 1211-7390.
 • Hrdinová M., Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury. Studie o rukopisech. 2018, roč. 48, s.  185-191. ISSN 0585-5691.
 • Hrdinová M., Stalo se toto zhlédnutí a spatření erbuov. Heraldické památky a jejich využití při majetkoprávních sporech na přelomu 16. a 17. století. Sborník archivních prací. 2018, roč. 68, č. 1, s. 28-43.
 • Hrdinová, Martina. Mortuáriá zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Pamiatky a múzeá. 2016, roč. 65 (3), 58-61. ISSN 1335-4353.
 • Brodský, Pavel; Hradilová, Marta; Hrdinová, Martina; Petr, Stanislav; Tošnerová, Marie. Sbírka rukopisných zlomků ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. Studie o rukopisech. 2013, roč. 43, s. 207-248. ISSN 0585-5691.

Kapitoly v monografiích

 • Cymbalak, Tomáš; Hrdinová, Martina; Podliska, Jaroslav. K nálezu erbovního poháru rodu Kirchmayerů z Reichwitz v kontextu souboru skel z odpadní jímky z Prahy – Nového Města. In: Tomková, K., Venclová, N., (eds.). Krajinou archeologie, krajinou skla. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2020, s. 327-344. ISBN 978-80-7581-024-3.
 • Brodský, Pavel; Jeránková, Martina. Die Aktivitäten der Abteilung für Katalogisierung und Studium der Handschriften des Masaryk-Instituts und des Archivs der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. In Breith, A.; Glaßner, Ch.; Klein, K.; Schubert, M.; Wolf, J. (ed.). Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters. Stuttgart : Hirzel, 2011, s. 224-233. ISBN 978-3-7776-2159-3. [Kulturelles Handschriftenerbe Ostmitteleuropa, Praha, 03.03.2010-06.03.2010, CZ].