Střed | Centre, 2/2022 – výzva autorům

Datum konání: 
31. 7. 2022, 0:00

Téma čísla: Životní prostředí pohraničních regionů střední Evropy

Redakční uzávěrka pro zaslání rukopisů: 31. 7. 2022

 

Kontakt: stred@mua.cas.cz

Publikační jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina

Webová stránka časopisu: https://www.mua.cas.cz/cs/stred-casopis-pro-mezioborova-studia-stredni-evropy-19-a-20-stoleti

Indexace: SCOPUS, CEEOL, ERIH+, CEJSH, EBSCO

 

Pohraniční regiony byly ve střední Evropě v některých historických obdobích odděleny nepropustnou státní hranicí, v jiných zase představovaly téměř jednolitý prostor. Vždy je však bez ohledu na hraniční režim propojovalo životní prostředí. V životním prostředí a různých přístupech k němu po obou stranách hranice se tak odrážely odlišnosti v politice, hospodářských zájmech nebo kultuře. Politika utvářená v centru mohla přispívat ke společnému řešení problémů životního prostředí v pohraničí, stejně jako vyvolávat přeshraniční „ekologické války“. Známými příklady je třeba dlouhodobý spor mezi Českou republikou a Rakouskem o jadernou elektrárnu v jihočeském Temelíně, slovensko-maďarské rozpory ohledně vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros nebo nedávný česko-polský konflikt ohledně hnědouhelného dolu Turów v jihozápadním Polsku.
Vztah k životnímu prostřední pohraničních regionů však neformovaly jen konkrétní konflikty, ale také každodennost spojená s utvářením a udržováním přeshraniční infrastruktury nebo společný přeshraniční postup při užívání přírody a jejích zdrojů. Příroda pohraničních regionů střední Evropy navíc mohla nést také specifické kulturní významy, které se projevovaly v regionálních a národních identitách někdy sdílených po obou stranách hranice, jindy vnímaných odlišně. Výzkum vztahu mezi člověkem a přírodou napříč pohraničím vícero států umožňuje nejen vytvořit transnacionální perspektivu ale v případě střední Evropy, v níž se prolíná evropský Západ a Východ, také kriticky přehodnotit zjednodušující mentální stereotypy o ekologickém Západu a neekologickém Východu. Výzkum pohraničí v souvislosti s otázkami týkajícími se vztahu k životnímu prostředí může sloužit jako laboratoř pro zkoumání různých cest mezi moderními a postmoderními hodnotami napříč různými státy, politickými režimy a diskurzivními prostředími.

Toto číslo časopisu Střed | Centre poptává články analyzující otázky týkající se vztahu životního prostředí a středoevropských pohraničních regionů od 19. století do současnosti. Komparativní a transnacionální přístupy jsou v této souvislosti obzvláště vítány.

Možná téma studií mohou například zahrnovat:

  • Proměnu vztahu člověka k životnímu prostředí v pohraničních regionech
  • Vliv zemědělství a průmyslu na životní prostředí pohraničních regionů
  • Mezistátní environmentální konflikty a jejich dopad na pohraniční regiony
  • Přeshraniční ochrana přírody
  • Přeshraniční spolupráce při zvládání přírodních katastrof
  • Turismus v pohraničních regionech

 

Tisk (PDF)