Střed | Centre, 2/2021 – výzva autorům

Datum konání: 
30. 6. 2021, 0:00

Téma čísla: Město – laboratoř změn

Redakční uzávěrka: 30. 6. 2021

 

Kontakt: stred@mua.cas.cz

Publikační jazyky: čeština, angličtina, němčina

Webová stránka časopisu: https://www.mua.cas.cz/cs/stred-casopis-pro-mezioborova-studia-stredni-evropy-19-a-20-stoleti

Plný obsah časopisu: www.ceeol.com

Abstrakty: http://cejsh.icm.edu.pl

Indexace: ERIH+, SCOPUS, CEEEOL, CEJSH, EBSCO

 

Dnes již ve městech žije většina světové populace, světu dominují ekonomicky i spotřebou přírodních zdrojů. Právě v urbánním prostředí se historicky začaly utvářet mnohé procesy a představy, které považujeme za součást naší civilizace ve sféře hospodářství, samosprávy, vzdělání či například rodinného života. Zároveň se zde nejzřetelněji projevovaly i nejzávažnější výzvy a hrozby.

Z perspektivy humanitních a společenských věd města představují cenný výzkumný rámec, kterým jsou prostorově vymezená a přitom historicky utvářená území se svým specifickým denním rytmem i dlouhodobými vývojovými cykly. Umožňují sledovat a zkoumat jak aktuální procesy, tak i jejich historické kořeny, proměny a reakce na ně. Města tak můžeme chápat jako „laboratoř“ výzkumu závažných problémů a otázek moderní doby.

Toto číslo časopisu „Střed/Centre“ poptává studie z oboru urbánních dějin, které na nových empirických příkladech ze střední Evropy 19. a 20. století přispějí jak k reflexi produktivnosti starých i nových témat a metod výzkumu včetně všeobecně vzývané interdisciplinarity, tak i k diskusi o aktuálnosti a potřebnosti historického výzkumu moderních měst.

Číslo časopisu zahrnuje následující tematické okruhy:

  • vnější i vnitřní hranice moderních měst, jejich posuny a rozostřování; sociálně-prostorové nerovnosti,
  • vliv architektury, urbanismu a technických oborů na mentální a komunikační mapy měst,
  • velké politické transformace a jejich projevy na úrovni měst,
  • města jako nositel specifických politických strategií; městský aktivismus,
  • město jako cíl expertních intervencí, plánování a sociálního inženýrství,
  • města čelící globálním krizím.

Tisk (PDF)