Střed | Centre, 2/2019 – Call for papers

Datum konání: 
30. 6. 2019, 0:00

Téma čísla: Role migrace v moderních středoevropských dějinách

Redakční uzávěrka pro odevzdání studií: 30. června 2019

 

Kontakt: stred@mua.cas.cz

Publikační jazyky: čeština, angličtina, němčina

Webová stránka časopisu: https://www.mua.cas.cz/cs/stred-casopis-pro-mezioborova-studia-strednievropy-19-a-20-stoleti

Plný obsah časopisu: www.ceeol.com

Abstrakty: http://cejsh.icm.edu.pl

Indexace: ERIH+, SCOPUS, CEEEOL, CEJSH, EBSCO

 

Migrační pohyby obyvatel jsou standardním projevem dynamiky společnosti. Individuální vůle odejít se však vždy dostávala do kontaktu a/nebo konfliktu se zájmy moci států původních i cílových, s ekonomickými zájmy nejrůznějších vlivových skupin i s různorodými aktivitami občanské společnosti. Tradiční zkoumání migrace se zaměřovalo zejména na její socioekonomický kontext. Jako ústřední faktory migrace byly viděny ekonomické podmínky v původních i cílových státech, v menší míře pak role státu jako aktéra omezujícího možnost ekonomické nebo politické seberealizace.

Novější přístupy tento rámec národního státu jako ústředního aktéra spíše opouští a soustředí se na migraci jako na globální fenomén, spoluutvářený autonomním jednáním samotných lidí v pohybu.

Střední Evropa je přitom oblastí, která je od 19. století tradičně považována za jedno z těžišť, odkud k migraci dochází, na druhé straně však často sloužila i jako přestupní či konečná stanice migračních pohybů odjinud. Jako region, který prošel během posledních dvou staletí řadou politických i sociálních proměn, je tak vhodným případem pro studium fenoménu migrace z nejrůznějších pohledů.

 

Aktuální číslo časopisu Střed | Centre se proto bude věnovat právě studiu migrace ve vztahu ke střední Evropě. Možná témata jednotlivých studií mohou zahrnovat např.:

  • ustavení a proměna středoevropských migračních režimů,
  • genderové aspekty migrace,
  • zobrazování migrace a jeho role v politické a společenské mobilizaci,
  • formování politického exilu a jeho snahy o ovlivňování vývoje v dřívější domovině,
  • občanská společnost a migrace,
  • migrace a moderní věda: proměna vědeckého poznání v souvislosti s migračními proudy,
  • podoby a dilemata návratu či repatriace.

Tisk (pdf)