Střed | Centre, 1/2018 – Call for papers

Datum konání: 
31. 12. 2017, 0:00

Téma čísla: Za hranice sekularizace. Náboženství v kultuře, společnosti a politice střední Evropy   19. a 20. století.

Redakční uzávěrka: 31. 12. 2017

Kontakt: stred@mua.cas.cz

Publikační jazyky: čeština, angličtina, němčina

Webová stránka časopisu: http://www.mua.cas.cz/cs/stred-centre-casopis-pro-mezioborova-studia-stredni-evropy-19-a-20-stoleti-113

Plný obsah časopisu: www.ceeol.com

Abstrakty: http://cejsh.icm.edu.pl

Indexace: ERIH+, SCOPUS, CEEEOL, CEJSH


Role a vliv náboženství ve veřejném prostoru vzrůstají a upadají v každém socioekonomickém kontextu – předindustriálním, industriálním i postindustriálním – o čemž se obyvatelé střední Evropy v posledních letech znovu přesvědčují ať již v globální, nebo lokální perspektivě. Úloha a dopad náboženství nejsou vždy nutně spjaty a podmíněny růstem lidského poznání, racionality nebo technologií. Ústup náboženství z veřejného prostoru a privatizace náboženských hodnot a praxe ostatně ani nekopírují procesy industrializace, urbanizace nebo politických procesů a změn. Kritický pohled na sekularizační paradigma se tak nutně stává neoddělitelnou součástí soudobých vědeckých diskusí. Právě z těchto perspektiv se nové tematické číslo časopisu Střed/Centre chce podívat na roli náboženství i vývoj a cesty historiografie věnující se náboženským dějinám.
Oblast tázání by neměla být omezena jen na tradiční institucionální aktéry, ale zaměřit se i na menší a periferní náboženské komunity a sekty (spiritismus, bezvěrecké hnutí). Tematickým číslem bychom rádi překročili tradiční a dominantní témata konstituování národních církví, politického katolicismu, diplomatických vztahů a biografických sond předních reprezentantů náboženských komunit směrem k promýšlení náboženského myšlení a praxe v rámci regionů, průmyslových oblastí, sociálních skupin, generací a genderu. Vítány budou příspěvky propojující sociální a kulturní dějiny s církevními dějinami a dalšími disciplínami historických a společenských věd. Oceníme příspěvky k tématům mobilizace společnosti na náboženském a konfesním principu, vztahu náboženství a násilí, transferu moderních náboženských hnutí a proudů, reakce na dobové sociální a ekonomické problémy a změny, případně specifických podob religiozity (dělnictvo, ženy, mládež, veteráni, pastorační výzvy průmyslové společnosti, život menších a okrajových náboženských komunit a sekt). Zajímat nás budou i přesahy náboženských motivů a praktik do vztahů formujících identitu, každodenní život, rozhodování či metodologické reflexe (středo)evropské historiografie věnující se náboženským dějinám.

 

Call for papers (pdf)