Konferenz: In vino cultura. Kulturbeziehungen durch Weinbau über Grenzen hinweg

Datum konání: 
19. 10. 2022, 0:00 - 22. 10. 2022, 0:00

weinkultur_plakat.jpg?itok=nvN8tyy8 Tagungsort:

 • Moravské zemské muzeum (Mährisches Landesmuseum), Brno, Zelný trh 5, 1. Stock, Hörsaal
 • Masarykova univerzita, Filozofická fakulta (Masaryk-Universität, Philosophische Fakultät), Brno, Arne Nováka 1, Hörsaal B2.13

Organisation:

 • Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission / Česko-německá a Slovensko-německá komise historiků
 • Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission / Česko-lichtenštejnská komise historiků
 • Ständige Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker zum gemeinsamen kulturellen Erbe / Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví
 • Philosophische Fakultät der Masaryk-Universität Brünn / Filozofická fakulta Masarykovy univerzita Brno
 • Deutsches Historisches Institut Warschau / Německý historický ústav ve Varšavě
 • GWZO. Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa Leipzig / GWZO. Leibnizův ústav pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy
 • Masaryk-Institut und Archiv der Akademie der Wissenschaten der Tschechischen Republik, öff. Wissenschaftseinrichtung / Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i.
 • Liechtenstein Gruppe / Skupina Liechtenstein
 • Fakultät für Gartenbau der Mendel-Universität Brünn / Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity Brno
 • Mährisches Landesmuseum / Moravské zemské muzeum
 • Regionalmuseum in Mikulov / Regionální muzeum v Mikulově

Annotation:

Der Wein gehört seit Urzeiten zur europäischen Geschichte und Kultur. Er war immer ein Teil des Lebens nicht nur der gesellschaftlichen Eliten. Er verbindet die Geschichte der traditionellen Agrargesellschaften des Mittelalters und der frühen Neuzeit mit der Moderne. Die Kultivierung des Weins hat die sozialen und kulturellen Strukturen sowie die demografischen und anthropologischen Verhältnisse entscheidend beeinflusst und in beträchtlichem Maße zu den gegenseitigen Beziehungen der ethnischen Gruppen und Nationen in Mitteleuropa (einschließlich der Deutschen, Österreicher, Liechtensteiner und Tschechen) beigetragen.
Die Konferenz „In vino cultura“ wird sich mit der Geschichte des Weins in Mitteleuropa mit Hilfe sozialhistorischer, kulturhistorischer und anthropologischer Methoden befassen. An der Veranstaltung werden sich die Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Historikerkommission, die Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission und die Ständige Konferenz österreichischer und tschechischer Historiker beteiligen. Damit umfasst sie die geografische Region von Südmähren, Niederösterreich und der südwestlichen Slowakei, darüber hinaus wird auch ein breiter „gesamteuropäischer“ Umfang erwartet, vor allem die liechtensteinisch-deutsche Rheinregion.
Im Rahmen dieser Konferenz werden 16 Referate (von jeweils ca. 20 Minuten mit nachfolgender Diskussion) erwartet; auch ein öffentlicher Abendvortrag ist vorgesehen. Die Konferenzsprache ist deutsch, eventuell englisch, der öffentliche Vortrag wird ins Tschechische übersetzt.

Anotace:

Víno je od pradávna součástí evropských dějin a kultury. Vždy bylo součástí životů společenských elit i lidí žijících na okraji společnosti. Spojuje dějiny tradiční agrární společnosti středověku a raného novověku s dějinami moderní doby. Pěstování vína zásadním způsobem ovlivnilo sociální i kulturní struktury, demografické a antropologické poměry a do značné míry se dotýkalo vzájemných vztahů národů a etnických skupin žijících ve střední Evropě, včetně Němců, Rakušanů, Lichtenštejnců a Čechů.
Konference „In vino cultura“ se bude zabývat dějinami vína ve střední Evropě především prostřednictvím sociáněhistorických, kulturněhistorických a antropologických metod. Na jejím uspořádání se podílí Česko-německá a Slovensko-německá komise historiků, Česko-lichtenštejnská komise historiků a Stálá konference českých a rakouských historiků. Geografický rámec konference je tak vymezen především jižní Moravou, Dolními Rakousy a jihozápadním Slovenskem. Vzhledem k předpokládaným příspěvkům je ovšem očekáván také širší „celoevropský“ geografický záběr, především do německého a lichtenštejnského Porýní.
Ohlášeno je celkem 16 referátů v délce cca 20 minut s následnou diskusí, součástí bude také večerní veřejná přednáška. Jednací řečí konference bude němčina, popř. angličtina, veřejná přednáška bude tlumočena do češtiny.

 

Plakat (PDF)

Programm (PDF)