České země 1938–1945: Stav a perspektivy výzkumu

Datum konání: 
31. 10. 2019, 9:00 - 18:00

Pracovní workshop


Organizátoři: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Ústav pro studium totalitních režimů

Místo konání: MÚA AV ČR, Gabčíkova 2362/10, Praha 8

 

Uplynutí osmdesáti let od vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava a od počátku druhé světové války se nabízí jako příležitost k bilancování a debatě nad stavem výzkumu období nacistické okupace a anexe v československé/české historiografii. Cílem jednodenního pracovního workshopu je propojit dosavadní bádání se současnými výzkumy zabývajícími se problematikou druhé republiky, Protektorátu Čechy a Morava a Říšské župy Sudety z perspektivy politických, sociálních, hospodářských a kulturních dějin.
 

I) První část bude rozdělena do tematických bloků, ve kterých budou aktuálně probíhající výzkumné projekty vsazovány do kontextu dosavadních trendů v české a zahraniční historiografii. Těžištěm debaty budou možné interpretační posuny a jejich možné přínosy k současnému poznání daných témat. Cílem nebude primárně prezentovat dílčí výsledky a závěry, nýbrž na základě vlastního výzkumu a zkušenosti zasadit dané badatelské zaměření do širšího kontextu dosavadní historiografie, tematizovat výzkumné otázky, metody/přístupy, prameny a interpretační obtíže.

II) Ve druhé části otevřeme prostor pro cca 10 minutové prezentace (exposé) začínajících projektů, doktorských či magisterských prací.
Zajímáme se o projekty explicitně související s obdobím 1938–1945 nebo sledující delší časové rámce, u kterých tvoří období okupace klíčový mezník historické zkušenosti. Klademe přitom důraz na zasazení protektorátu do širšího komparativního rámce studia myšlení a sociální praxe daného období a s nimi souvisejících ekonomických, sociálních a kulturně-historických fenoménů.
Konkrétně se může jednat o výzkum z oblasti historie a spřízněných sociálních a humanitních věd zaměřený na studium např.:

  • Státu, jeho struktur a veřejných politik
  • Nacionalismu
  • Perzekuce menšin a dalších společenských skupin
  • Masového vyvražďování a holocaustu
  • Rezistence a kolaborace
  • Každodennosti války a okupace atd.

Zájemce o vystoupení na workshopu prosíme o registraci do 15. srpna 2019 prostřednictvím registračního formuláře.

O přijetí příspěvku budete informováni do 31. srpna 2019.

Dodání textu referátu bude vyžádáno k 10. říjnu 2019.

 

Kontakty pro případné dotazy:

PhDr. Radka Šustrová, PhD. (MÚA AV ČR) sustrova@mua.cas.cz
PhDr. Jaromír Mrňka, PhD. (ÚSTR) jaromir.mrnka@ustrcr.cz

 

Call for papers: Česká společnost 1938–1945 (pdf)

Add to My Calendar