Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00  Praha 8


Tel.:  286 010 110
Fax.: 284 680 150
e-mail: mua@mua.cas.cz
www.mua.cas.cz
IČ 67985921
Č. Ú. 69527011/0710

Domů

Vítejte na stránkách MÚA!

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., je vědeckým ústavem Akademie věd České republiky. Jeho jedinečnost spočívá v interdisciplinárním prolínání vědeckých oborů (zejména historie, archivnictví, pomocných věd historických, politologie, literární historie). Zabývá se výzkumem moderních dějin českých zemí v středoevropském kontextu a s akcentem na masarykovská bádání a na dějiny vědeckých institucí a osobností, dále se zaměřuje na archivnictví a kodikologii. Předmětem činnosti je rovněž přejímání a zpracování archiválií z pracovišť Akademie věd České republiky a archiválií vzniklých z činnosti jednotlivých vědců. Na základě smlouvy pečuje o archivní a knihovní fondy Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. Ústav poskytuje servisní a poradenské služby vědecko-informačního charakteru a zajišťuje dohled nad spisovou službou v rámci Akademie věd České republiky.

 

Aktuality

 

Právě vyšlo

Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Ed. Josef Tomeš, Richard Vašek. Ad honorem eruditorum, sv. 1. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, ISBN 978-80-87782-22-4, 2014, 228 s.

Pamětním sborníkem Historička československé demokracie si připomínáme významné životní jubileum, kterého se v letošním roce dožívá docentka Eva Broklová, DrSc., emeritní ředitelka Masarykova ústavu Akademie věd České republiky a současná předsedkyně Masarykovy společnosti. Sborník obsahuje příspěvky, vesměs původní historické studie či eseje jejích dlouholetých kolegů, přátel a spolupracovníků. Je uveden biografickým medailonem jubilantky a uzavřen bibliografií jejích dosud vydaných děl.

Historička československé demokracie – obálka

 

Workshop

Between Politics and Culture: New Perspectives on the History of the Bohemian Lands and the First Czechoslovak Republic (1880s–1930s)

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Katedra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádají ve dnech 30. 5. – 31. 5. 2014 workshop na téma Between Politics and Culture: New Perspectives on the History of the Bohemian Lands and the First Czechoslovak Republic (1880s–1930s).

program (pdf)

program (web H-Soz-u-Kult)


 

Právě vyšlo

Práce z dějin Akademie věd, 2013, roč. 5, čís. 2.

obsah a resumé


Vratislav Doubek – Ladislav Hladký – Radomír Vlček a kol., T. G. Masaryk a Slované. Práce Historického ústavu AV ČR, řada A – Monographia, sv. 45. Praha: Historický ústav AV ČR (ISBN 978-80-7286-221-4), Masarykův ústav a Archiv AV ČR (ISBN 978-80-87782-13-2), 2013, 440 s.

Kolektivní monografie se zabývá otázkou vztahu T. G. Masaryka k ideologii slovanství a k jednotlivým slovanským národům. Publikace obsahuje celkem 26 původních studií od historiků z devíti zemí. Podrobně jsou zde zmapovány Masarykovy kontakty s Rusy, Ukrajinci, Poláky, Slováky, národy bývalé Jugoslávie a Bulhary. Značná pozornost je v knize věnována také současným posunům ve vnímání a hodnocení T. G. Masaryka v jednotlivých slovanských státech.

Kniha reflektuje současný stav poznání sledované problematiky, přináší nejen objektivnější hodnocení (bez nejrůznější dřívější ideologizace či sklonu k přílišnému patosu), ale často také nová, dosud neznámá fakta, resp. prezentuje i relativně stará témata z netradičních úhlů pohledu.

  T. G. Masaryk a Slované – obálka

Studie o rukopisech, XLII, 2012

Čtyřicátý druhý svazek Studií o rukopisech (XLII, 2012) přináší článek věnovaný Martinu z Tišnova, jenž byl doposud znám jako písař rukopisů a autor latinských panegyriků. Nově nalezená fakta naznačují i možnost, že je totožný se stejnojmenným tiskařem, který působil v 2. polovině 15. století v Kutné Hoře. Další příspěvky se zabývají odkazem knih klášteru augustiniánů kanovníků v Třeboni lékařem Martinem z Třeboně či raně novověkými narativními prameny k dějinám Jáchymova. V rubrice materiály je publikován soupis středověkých latinských rukopisů z kláštera františkánů v Chebu, které jsou od roku 2008 uloženy v Národní knihovně v Praze. Nedílnou součástí svazku jsou recenze nové literatury a bibliografie české kodikologické literatury za rok 2009.

  Studie o rukopisech, XLII, 2012 – obálka

Studie o rukopisech, XLIII, 2013

První příspěvek tohoto svazku Studií o rukopisech (XLIII, 2013) se zabývá anonymním výkladem na knihu Job a zvažuje možnost autorství Jakoubka ze Stříbra. Další článek připomíná osobnost profesora Miroslava Boháčka, významného kodikologa a prvního výkonného redaktora Studií o rukopisech. Obsáhlý příspěvek z připravovaného souboru studií k české umělecko-historické terminologii středověké knižní malby je tentokrát věnován klasifikaci gotických malovaných iniciál. V rubrice materiály je zařazen soupis rukopisných zlomků ze sbírek Státního okresního archivu v Kutné Hoře. Svazek doplňuje rozsáhlá recenzní příloha.

  Studie o rukopisech, XLIII, 2013 – obálka

  

Střed | Centre, 1/2014 – Výzva autorům

Téma čísla: Politické stranictví ve střední Evropě 1848-2010

(CfP zde)


 

Call for Papers

Climax or Beginning? Modernity, Culture, Central Europe and the Great War, Prague, October 24-25, 2014

(here


  

Call for Papers

Mapping the History of the Bohemian Lands and the First Czechoslovak Republic (1880-1938), Prague, May 30, 2014

(here


  

Dokončení projektu The Rare Books Indexing Project

Knihovna MÚA AV ČR spustila novou webovou aplikaci – databázi starých tisků z historického knižního fondu Ústavu T. G. Masaryka. Jedná se o tisky 16. století a některé další vybrané části 17. a 18. století, včetně fotografické dokumentace titulních stran.
Projekt vznikl díky finanční podpoře společnosti IBM ČR v rámci programu "Community Impact Grant".

Více na http://oldprint.mua.cas.cz


  

Navštivte náš nový e-shop a nakupujte publikace MÚA se slevou! (zde)