Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00  Praha 8


Tel.:  286 010 110
Fax.: 284 680 150
e-mail: mua@mua.cas.cz
www.mua.cas.cz
IČ 67985921
číslo účtu 69527011/0710
ID datové schránky: cgsns2j

Domů

Vítejte na stránkách MÚA!

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., je vědeckým ústavem Akademie věd České republiky. Jeho jedinečnost spočívá v interdisciplinárním prolínání vědeckých oborů (zejména historie, archivnictví, pomocných věd historických, politologie, literární historie). Zabývá se výzkumem moderních dějin českých zemí v středoevropském kontextu a s akcentem na masarykovská bádání a na dějiny vědeckých institucí a osobností, dále se zaměřuje na archivnictví a kodikologii. Předmětem činnosti je rovněž přejímání a zpracování archiválií z pracovišť Akademie věd České republiky a archiválií vzniklých z činnosti jednotlivých vědců. Na základě smlouvy pečuje o archivní a knihovní fondy Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. Ústav poskytuje servisní a poradenské služby vědecko-informačního charakteru a zajišťuje dohled nad spisovou službou v rámci Akademie věd České republiky.

 

Aktuality pro nejbližší dny

 

Prezentace projektu

Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v
Protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945

Srdečně zveme na představení společného grantového projektu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., a Univerzity Jana Amose Komenského
"Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava, 1939–1945".

Seminář s prezentací a následnou diskuzí se uskuteční ve čtvrtek 30. 10. 2014 od 16:00

na adrese: Praha 1, ul. Na Florenci 3, schodiště C, 3. patro, zasedací místnost Ústavu pro českou literaturu AV ČR.


 

Konference

Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě. Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846-1914)

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Centrum právněhistorického výzkumu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Archiv hlavního města Prahy pořádají ve dnech 4. – 6. 11. 2014 vědeckou konferenci Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě. Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846-1914).

program (pdf)

plakát (pdf)


 

Seminář

Centralizace a regionalizace ve vědě v 50. a 60. letech 20. století v Československu a dalších zemích střední a východní Evropy


MÚA AV ČR připravuje odborný seminář na téma "Centralizace a regionalizace ve vědě v 50. a 60. letech 20. století v Československu a dalších zemích střední a východní Evropy",

který se bude konat 21. 11. 2014 v budově MÚA v Gabčíkově ul. 10, Praha 8.

program (pdf)


 

Seminář

Moderní člověk a náboženství

MÚA je spolupořadatelem vědeckého semináře na téma "Moderní člověk a náboženství", který se bude konat ve dnech 26. a 27. 11. 2014 v Masarykově muzeu v Hodoníně.

call for papers (pdf) 


 

Další aktuality

 

Konference

Die Sozialpolitik in den besetzten Ländern Europas, 1939-1945 / Social Policy in Occupied European Countries, 1939-1945

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Univerzitou Jana Amose Komenského, Praha
srdečně zvou na konferenci

Die Sozialpolitik in den besetzten Ländern Europas, 1939-1945 / Social Policy in Occupied European Countries, 1939-1945

14. – 16. květen 2015, Praha

Deadline přihlášek: 15. prosinec 2014

call for papers - deutsch (pdf)

call for papers - English (pdf)


   

Konference

Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890-2015 / Non-University Institutions in Science and Humanities, 1890-2015

Ke 125. výročí založení České akademie věd a umění pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR  ve spolupráci s Kabinetem pro dějiny vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ve dnech 27. – 29. května 2015 v Praze mezinárodní konferenci Mimouniverzitní vědecké instituce v letech 1890-2015 / Non-University Institutions in Science and Humanities, 1890-2015.

call for papers - česky (pdf)

call for papers - English (pdf)


 

Konference

Beyond Defeat and Victory. Physical Violence and the Reconstitution of East-Central Europe, 1914–1923

Pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s FSV UK a Imre Kertész Kolleg, Universität Jena.

17. - 19. 9. 2015, Praha

Deadline přihlášek: 31. 12. 2014

call for papers (pdf) 


   

Střed | Centre, 1/2015 – Výzva autorům

Téma čísla: Korupce, klientelismus a neformální vztahy v ekonomice, politice a společnosti

Call for papers – zde (pdf)


 

Právě vyšlo

Práce z dějin Akademie věd, 2014, roč. 6, čís. 1.

obsah a resumé


  

Právě vyšlo

Ivan ŠŤOVÍČEK a kol., Edvard Beneš (1884–1948). Písemná pozůstalost, Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, řada D, svazek 4, Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2013, 6 dílů, celkem 1343 s., ISBN 978-80-87782-14-9.

 

Předkládaný soubor inventářů obsahuje společný úvod, který se vztahuje k písemné pozůstalosti Edvarda Beneše jako celku, tj. životopis původce a dějiny fondu. Jednotlivé díly jsou uvozeny archivními charakteristikami, rozbory obsahů a informacemi o uspořádání, za nimi následující inventární seznamy příslušných částí fondu.

Veškerá písemná pozůstalost E. Beneše je chápána a evidována jako jeden archivní fond Edvard Beneš (značka EB), který má čtyři oddíly. První oddíl (EB I) tvoří nejstarší písemnosti politického archivu, tj. písemnosti z let 1918–1938, oddíl druhý (EB II) soustřeďuje veškerou písemnou agendu z let 1939–1945, oddíl třetí (EB III) obsahuje dokumenty z let 1945–1948. Dokumenty soukromé povahy, osobní doklady, sbírka dokumentů o politické činnosti v letech 1915–1918, rukopisy literárních prací, soubor přednášek a projevů, poznámky, sbírky dokumentů k vědecké literární činnosti a ke psaní pamětí a konečně osobní korespondence a fotografie jsou zařazeny do oddílu čtvrtého (EB IV). Inventář E. Beneše je vydáván v šesti dílech o celkovém počtu 1343 stran.

Edvard Beneš

 Přehled dílů:

  1. Fond Edvard Beneš, oddíl I – veřejná činnost 1918–1938
  2. Fond Edvard Beneš, oddíl II – veřejná činnost 1939–1945
  3. Fond Edvard Beneš, oddíl III – veřejná činnost 1945–1948
  4. Fond Edvard Beneš, oddíl IV/1 – osobní dokumenty
  5. Fond Edvard Beneš, oddíl IV/2 – osobní korespondence
  6. Fond Edvard Beneš, oddíl IV/3 – fotografie 

 

Právě vyšlo

Střed | Centre. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, roč. 6, 2014, č. 1.

obsah


 

Anketa časopisu Dějiny a současnost – nejlepší historická kniha za rok 2013

Kniha Život na příděl pracovníka MÚA AV ČR Rudolfa Kučery byla oceněna v anketě časopisu Dějiny a současnost jako nejlepší historická kniha za rok 2013 v kategorii "Původní česká práce".

Anotace knihy: Jak proměnila první světová válka každodenní život statisíců dělníků v českých továrnách? Jaké nové významy dostávaly v prostředí akutního materiálního nedostatku základní aspekty lidského života, jako například kde, jak a co jíst nebo v jakých podmínkách a s kým pracovat? Jak proměnila totální válka organizovaný dělnický kolektiv?

Kniha sleduje tyto a podobné otázky ve čtyřech základních sférách válečného dělnického života: ve sféře konzumace potravin, výkonu průmyslové práce, genderových vztahů a sociálních protestů, které se s postupující válkou stávaly čím dál více běžným koloritem většiny českých měst.

 

Právě vyšlo

Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Ed. Josef Tomeš, Richard Vašek. Ad honorem eruditorum, sv. 1. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, ISBN 978-80-87782-22-4, 2014, 228 s.

Pamětním sborníkem Historička československé demokracie si připomínáme významné životní jubileum, kterého se v letošním roce dožívá docentka Eva Broklová, DrSc., emeritní ředitelka Masarykova ústavu Akademie věd České republiky a současná předsedkyně Masarykovy společnosti. Sborník obsahuje příspěvky, vesměs původní historické studie či eseje jejích dlouholetých kolegů, přátel a spolupracovníků. Je uveden biografickým medailonem jubilantky a uzavřen bibliografií jejích dosud vydaných děl.

Historička československé demokracie – obálka

 

Studie o rukopisech, XLII, 2012

Čtyřicátý druhý svazek Studií o rukopisech (XLII, 2012) přináší článek věnovaný Martinu z Tišnova, jenž byl doposud znám jako písař rukopisů a autor latinských panegyriků. Nově nalezená fakta naznačují i možnost, že je totožný se stejnojmenným tiskařem, který působil v 2. polovině 15. století v Kutné Hoře. Další příspěvky se zabývají odkazem knih klášteru augustiniánů kanovníků v Třeboni lékařem Martinem z Třeboně či raně novověkými narativními prameny k dějinám Jáchymova. V rubrice materiály je publikován soupis středověkých latinských rukopisů z kláštera františkánů v Chebu, které jsou od roku 2008 uloženy v Národní knihovně v Praze. Nedílnou součástí svazku jsou recenze nové literatury a bibliografie české kodikologické literatury za rok 2009.

  Studie o rukopisech, XLII, 2012 – obálka

Studie o rukopisech, XLIII, 2013

První příspěvek tohoto svazku Studií o rukopisech (XLIII, 2013) se zabývá anonymním výkladem na knihu Job a zvažuje možnost autorství Jakoubka ze Stříbra. Další článek připomíná osobnost profesora Miroslava Boháčka, významného kodikologa a prvního výkonného redaktora Studií o rukopisech. Obsáhlý příspěvek z připravovaného souboru studií k české umělecko-historické terminologii středověké knižní malby je tentokrát věnován klasifikaci gotických malovaných iniciál. V rubrice materiály je zařazen soupis rukopisných zlomků ze sbírek Státního okresního archivu v Kutné Hoře. Svazek doplňuje rozsáhlá recenzní příloha.

  Studie o rukopisech, XLIII, 2013 – obálka

  

Dokončení projektu The Rare Books Indexing Project

Knihovna MÚA AV ČR spustila novou webovou aplikaci – databázi starých tisků z historického knižního fondu Ústavu T. G. Masaryka. Jedná se o tisky 16. století a některé další vybrané části 17. a 18. století, včetně fotografické dokumentace titulních stran.
Projekt vznikl díky finanční podpoře společnosti IBM ČR v rámci programu "Community Impact Grant".

Více na http://oldprint.mua.cas.cz


  

Navštivte náš nový e-shop a nakupujte publikace MÚA se slevou! (zde)