Adresa

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 2362/10
182 00  Praha 8


Tel.:  286 010 110
Fax.: 284 680 150
e-mail: mua@mua.cas.cz
www.mua.cas.cz
IČ 67985921
Č. Ú. 69527011/0710

Domů

Vítejte na stránkách MÚA!

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., je vědeckým ústavem Akademie věd České republiky. Jeho jedinečnost spočívá v interdisciplinárním prolínání vědeckých oborů (zejména historie, archivnictví, pomocných věd historických, politologie, literární historie). Zabývá se výzkumem moderních dějin českých zemí v středoevropském kontextu a s akcentem na masarykovská bádání a na dějiny vědeckých institucí a osobností, dále se zaměřuje na archivnictví a kodikologii. Předmětem činnosti je rovněž přejímání a zpracování archiválií z pracovišť Akademie věd České republiky a archiválií vzniklých z činnosti jednotlivých vědců. Na základě smlouvy pečuje o archivní a knihovní fondy Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s. Ústav poskytuje servisní a poradenské služby vědecko-informačního charakteru a zajišťuje dohled nad spisovou službou v rámci Akademie věd České republiky.

 

Aktuality

 

Konference

Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě. Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846-1914)

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Centrum právněhistorického výzkumu Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Archiv hlavního města Prahy pořádají ve dnech 4. – 6. 11. 2014 vědeckou konferenci Formování vědního oboru národních právních dějin ve střední Evropě. Pocta prof. Jaromíru Čelakovskému (1846-1914).

call for papers (pdf)


 

Workshop

Between Politics and Culture: New Perspectives on the History of the Bohemian Lands and the First Czechoslovak Republic (1880s–1930s)

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Katedra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pořádají ve dnech 30. 5. – 31. 5. 2014 workshop na téma Between Politics and Culture: New Perspectives on the History of the Bohemian Lands and the First Czechoslovak Republic (1880s–1930s).

program (pdf)

program (web H-Soz-u-Kult)


 

MÚA opět na pražském veletrhu Svět knihy 2014

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., představí širokou nabídku svých publikací na letošním ročníku veletrhu Svět knihy ve dnech 15. 5. – 18. 5. 2014 na Výstavišti Praha-Holešovice ve stánku č. P604.

Zájemci zde budou moci zakoupit nové i starší tituly z naší produkce s výraznou slevou!

Svět knihy 2014


 

Přednáška Torstena Lorenze

Genossenschaften und ländliche Gesellschaft im östlichen Mitteleuropa 1850-1940. Ein Forschungsprojekt

Pracovní kolektiv grantového projektu "Edvard Beneš, Němci a Německo" pořádá přednášku "Genossenschaften und ländliche Gesellschaft im östlichen Mitteleuropa 1850-1940. Ein Forschungsprojekt", kterou přednese Dr. Torsten Lorenz, toho času hostující docent na Ústavu sociálních a hospodářských dějin FF UK.

Přednáška se uskuteční v pondělí 5. května 2014 od 15:00 v budově Akademie věd ČR v ulici Na Florenci 3, ve 3. patře (schodiště C) v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu.

Dr. Torsten Lorenz působil dříve jako odborný výzkumný pracovník ve Frankfurter Institut für Transformationsstudien (Frankfurtský ústav pro transformační studia), dále jako badatel na Europa-Universität Viadrina (Evropská Univerzita Viadrina) ve Frankfurtu nad Odrou či jako  samostatný odborný pracovník na Institut für Osteuropäische Geschichte (Ústav pro dějiny východní Evropy), při vídeňské univerzitě. Působil též na Technické Univerzitě v Drážďanech či na Humbodtově Univerzitě v Berlíně.
Dlouhodobě se věnuje hospodářským a sociálním dějinám střední a středovýchodní Evropy v 19. a 20. století. Mezi jeho hlavní témata bádání se řadí dějiny družstevnictví, mezietnické vztahy ve střední a východní Evropě, dále sociální dějiny šlechty či dějiny měst střední a východní Evropy a střední Asie.

Vybraná bibliografie:

Monografie

  • Von Birnbaum nach Miedzychod. Bürgergesellschaft und Nationalitätenkampf in Großpolen bis zum Zweiten Weltkrieg, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2005 (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 10).

Články

  • Die Stadtgeschichte Taschkents, in: Philipp Meuser (Hg.): Architekturführer Taschkent, Berlin: DOM Publishers 2012, S. 95-119 (publikováno též ve sborníku Philipp Meuser (ed.): Architekturführer Usbekistan, Berlin: DOM Publishers 2012, s. 95-119).
  • Michał Bobrzyński, die „ukrainische Frage” und die polnischen Nationaldemokraten 1908–1913, in: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze 11-12 (2010), s. 163-175.
  • Razem i osobno. Miasteczka na pograniczu galicyjsko-wołyńsko-podolskim (Společně i zvlášť. Malá města v haličsko-volyňsko-podolském hraničním regionu), in: Kwartalnik Historyczny 117 (2010), Nr. 3, s. 51-69 (společně s Paulem Adelsgruberem, Laurie Cohenovou a Börriesem Kuzmanym).
  • Die Entstehung des europäischen Genossenschaftsgedankens, in: Dresdner Hefte Nr. 91, 2007, s. 4-13.
  • Introduction: Cooperatives in Ethnic Conflicts, in: Torsten Lorenz (ed.): Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006, s. 9-44.
  • National Segregation and Mass Mobilization: Polish Cooperatives in the Posen Province before the First World War (společně s Uwe Müllerem), in: Torsten Lorenz (ed.): Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006, s. 183-200.
  • Miedzychód optiert: Behördenpolitik, Migration und Wandel in einem westpolnischen Landkreis, in: Schultz, Helga (ed.): Preußens Osten – Polens Westen. Das Zerbrechen einer Nachbarschaft, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2001 (Frankfurter Studien zur Grenzregion, Bd. 7), s. 145-182.

pozvánka (pdf)


 

Právě vyšlo

Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Ed. Josef Tomeš, Richard Vašek. Ad honorem eruditorum, sv. 1. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, ISBN 978-80-87782-22-4, 2014, 228 s.

Pamětním sborníkem Historička československé demokracie si připomínáme významné životní jubileum, kterého se v letošním roce dožívá docentka Eva Broklová, DrSc., emeritní ředitelka Masarykova ústavu Akademie věd České republiky a současná předsedkyně Masarykovy společnosti. Sborník obsahuje příspěvky, vesměs původní historické studie či eseje jejích dlouholetých kolegů, přátel a spolupracovníků. Je uveden biografickým medailonem jubilantky a uzavřen bibliografií jejích dosud vydaných děl.

Historička československé demokracie – obálka

Práce z dějin Akademie věd, 2013, roč. 5, čís. 2.

obsah a resumé


Vratislav Doubek – Ladislav Hladký – Radomír Vlček a kol., T. G. Masaryk a Slované. Práce Historického ústavu AV ČR, řada A – Monographia, sv. 45. Praha: Historický ústav AV ČR (ISBN 978-80-7286-221-4), Masarykův ústav a Archiv AV ČR (ISBN 978-80-87782-13-2), 2013, 440 s.

Kolektivní monografie se zabývá otázkou vztahu T. G. Masaryka k ideologii slovanství a k jednotlivým slovanským národům. Publikace obsahuje celkem 26 původních studií od historiků z devíti zemí. Podrobně jsou zde zmapovány Masarykovy kontakty s Rusy, Ukrajinci, Poláky, Slováky, národy bývalé Jugoslávie a Bulhary. Značná pozornost je v knize věnována také současným posunům ve vnímání a hodnocení T. G. Masaryka v jednotlivých slovanských státech.

Kniha reflektuje současný stav poznání sledované problematiky, přináší nejen objektivnější hodnocení (bez nejrůznější dřívější ideologizace či sklonu k přílišnému patosu), ale často také nová, dosud neznámá fakta, resp. prezentuje i relativně stará témata z netradičních úhlů pohledu.

  T. G. Masaryk a Slované – obálka

Studie o rukopisech, XLII, 2012

Čtyřicátý druhý svazek Studií o rukopisech (XLII, 2012) přináší článek věnovaný Martinu z Tišnova, jenž byl doposud znám jako písař rukopisů a autor latinských panegyriků. Nově nalezená fakta naznačují i možnost, že je totožný se stejnojmenným tiskařem, který působil v 2. polovině 15. století v Kutné Hoře. Další příspěvky se zabývají odkazem knih klášteru augustiniánů kanovníků v Třeboni lékařem Martinem z Třeboně či raně novověkými narativními prameny k dějinám Jáchymova. V rubrice materiály je publikován soupis středověkých latinských rukopisů z kláštera františkánů v Chebu, které jsou od roku 2008 uloženy v Národní knihovně v Praze. Nedílnou součástí svazku jsou recenze nové literatury a bibliografie české kodikologické literatury za rok 2009.

  Studie o rukopisech, XLII, 2012 – obálka

Studie o rukopisech, XLIII, 2013

První příspěvek tohoto svazku Studií o rukopisech (XLIII, 2013) se zabývá anonymním výkladem na knihu Job a zvažuje možnost autorství Jakoubka ze Stříbra. Další článek připomíná osobnost profesora Miroslava Boháčka, významného kodikologa a prvního výkonného redaktora Studií o rukopisech. Obsáhlý příspěvek z připravovaného souboru studií k české umělecko-historické terminologii středověké knižní malby je tentokrát věnován klasifikaci gotických malovaných iniciál. V rubrice materiály je zařazen soupis rukopisných zlomků ze sbírek Státního okresního archivu v Kutné Hoře. Svazek doplňuje rozsáhlá recenzní příloha.

  Studie o rukopisech, XLIII, 2013 – obálka

  

Střed | Centre, 1/2014 – Výzva autorům

Téma čísla: Politické stranictví ve střední Evropě 1848-2010

(CfP zde)


 

Call for Papers

Climax or Beginning? Modernity, Culture, Central Europe and the Great War, Prague, October 24-25, 2014

(here


  

Call for Papers

Mapping the History of the Bohemian Lands and the First Czechoslovak Republic (1880-1938), Prague, May 30, 2014

(here


  

Dokončení projektu The Rare Books Indexing Project

Knihovna MÚA AV ČR spustila novou webovou aplikaci – databázi starých tisků z historického knižního fondu Ústavu T. G. Masaryka. Jedná se o tisky 16. století a některé další vybrané části 17. a 18. století, včetně fotografické dokumentace titulních stran.
Projekt vznikl díky finanční podpoře společnosti IBM ČR v rámci programu "Community Impact Grant".

Více na http://oldprint.mua.cas.cz


  

Navštivte náš nový e-shop a nakupujte publikace MÚA se slevou! (zde)