Knihovní řád knihovny MÚA AV ČR

PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ

V souladu se zákonem ČNR č.283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky ve znění zákona č.220/2000 Sb., Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 19.února 2001 (článek 46d) a zřizovací listinou Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., který knihovnu spravuje, vydávám tento knihovní řád:

POSLÁNÍ KNIHOVNY

Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

VAZBY NA OSTATNÍ ZÁKONY

Knihovna podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních lidských práv a svobod umožňuje rovný přístup k informacím nejen vlastním pracovníkům, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

KNIHOVNÍ A INFORMAČNÍ FONDY

Tematická a druhová skladba knihovních fondů primárních a sekundárních odpovídá zaměření vědeckého výzkumu pracoviště, takto profilovaný knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dalšími zdroji v koordinaci a spolupráci v knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření. Knihovní a informační fond není omezen pouze na klasické nosiče informací, ale zahrnuje i elektronické informační zdroje a fondy.

KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu, bezplatně zpřístupňuje knihovní dokumenty také širší veřejnosti, které poskytuje rovněž ústní bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše, umožňuje zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů a přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný přístup. Elektronické informační zdroje knihovny MÚA AV ČR jsou zpřístupňovány rovněž prostřednictvím webových stránek Knihovny AV ČR. Knihovna MÚA AV ČR rozvíjí meziknihovní výpůjční služby.

UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Základní kategorií uživatelů knihovny jsou interní uživatelé - pracovníci ústavu a externí uživatelé - pracovníci ostatních pracovišť AV ČR, VŠ a širší veřejnost. Externím uživatelem knihovny se může stát fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky, ověřené pracovníkem knihovny podle osobních údajů, u právnických osob navíc na základě písemného ověření. Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

VÝPŮJČNÍ ŘÁD KNIHOVNY

Půjčování dokumentů z vlastního knihovního a informačního fondu je bezplatné. Výpůjční lhůta pro interní uživatele se stanovuje interním příkazem vedoucího knihovny, v souladu s pracovními potřebami uživatelů. Externím pracovníkům se půjčují dokumenty až na výjimky prezenčně, mimo ústav (domů) jen výjimečně, na dobu 1 měsíce, a to se souhlasem ředitele ústavu, který rovněž určuje možný počet půjčených svazků. V případě půjčování dokumentů mimo ústav (domů) je stanoven přesný termín vrácení vypůjčeného dokumentu, jsou uvedeny podmínky ručení uživatele za vypůjčený dokument, poplatky z prodlení a náhrady za ztracené dokumenty.

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Patří k nim

  • služby nabízené prostřednictvím WWW stránek knihovny
  • zpřístupňování online elektronických informačních zdrojů za podmínek stanovených vedoucím knihovny.

OSTATNÍ SLUŽBY KNIHOVNY

Patří k nim

  •  kopírovací služby
  • meziknihovní/mezinárodní výpůjční služby. Mezinárodní výpůjční služby poskytuje knihovna pouze pracovníkům MÚA AV ČR.
  • pořádání knižních výstav

S NKCE ZA NEDODRŽOVÁNÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Uživatel knihovny je povinen uhradit ztrátu knihovního dokumentu, jeho poškození nebo zničení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel MÚA AV ČR nebo jím pověřený pracovník. Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník placených služeb knihovny.

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 20. 2. 2009 v Praze.

Doc. PhDr. Ivan Šedivý, Csc. 
Ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i.