sustrova@mua.cas.cz

PhDr. Radka Šustrová

  • +420 286 010 584
B 308

Curriculum Vitae

Vzdělání:

Od 2011: Postgraduální studium, FF UK, Praha
2012: PhDr., FF UK, Praha
2005-2011: Mgr., FF UK, Praha

Badatelské zaměření:

Sociální politika s důrazem na období druhé světové války, děti a mládež ve Třetí říši, společnost a německá menšina v Protektorátu Čechy a Morava, rodinná politika v Československu ve 30. - 60. letech

Výzkumné projekty od r. 2010:

Spoluřešitelka: Liberální společnost, nebo národní společenství? Sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava 1939–1945, GAČR, 2014–2016.

Pedagogická činnost od roku 2010:

Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK, Praha
Katedra historie, Pedagogická fakulta, TU Liberec

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

2016-dosud členka badatelské sítě EUI European Trajectories in the Quest for Welfare and Democracy (https://welfare-democracy.eui.eu/)

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

8/2014 – 9/2014 stipendistka, Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien, München, SRN
2/2014 stipendistka, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Institut für Geschichtswissenschaften V, Abteilung für Osteuropäische Geschichte, Düsseldorf, SRN
10/2012 – 7/2013 stipendistka, Humboldt-Universität zu Berlin, Lehrstuhl für Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt im Nationalsozialismus, Česko-německý fond budoucnosti, Berlín, SRN
8/2010 stipendistka, Česko-německá komise historiků a Česko-německý fond budoucnosti, Berlín, SRN

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Publikační činnost od roku 2010:

Vědecké monografie

  • Šustrová, Radka ; Rákosník, Jakub. Rodina v zájmu státu: Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989. Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2016. ISBN: 978-80-7422-378-5
  • Šustrová, Radka. Pod ochranou protektorátu: Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–1945. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. ISBN 978-80-7308-424-0.

Redakce kolektivních monografií

  • Šustrová, Radka ; Hédlová, Luba (eds.). Česká paměť: Obraz národa a místa paměti. Praha : Academia – Památník Lidice, 2014. ISBN: 978-80-200-2411-4

Studie v recenzovaných časopisech

  • Šustrová, Radka. “It Will Not Work without a Social Policy!” Research on Social Policy Practice on the Territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia. Czech Journal of Contemporary History. Vol. II, 2014, s. 31–56.
  • Šustrová, Radka. “Bez sociální politiky to nejde!” K výzkumu sociálněpolitické praxe na území Protektorátu Čechy a Morava. Soudobé dějiny. 2013, roč. 20, č. 1–2, s. 40–64.
  • Šustrová, Radka. Dětský válečný prožitek: Říšské děti v programu KLV na území Protektorátu Čechy a Morava. Historie – Otázky – Problémy. 2010, č. 1, s. 137–150.

Studie v kolektivních monografiích

  • Šustrová, Radka: Schutz und Erziehung im volkspolitischen Kontext: Die Lager der Kinderlandverschickung im Protektorat Böhmen und Mähren. In Jugend in der Tschechoslowakei: Konzepte und Lebenswelten (1918–1989)Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 7. bis 10. November 2013, Hrsg. von Christiane Brenner, Karl Braun, Tomáš Kasper. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht – Collegium Carolinum 2016, s. 209–234.
  • Šustrová, Radka ; Rákosník, Jakub. Privathaushalte im Spannungsfeld der Staatspolitik: Sozial- und Familienpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren. In Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Folge 7, 2013–2014, s. 305–320.
  • Šustrová, Radka ; Vajskebr, Jan. Niemeckie środki bezpieczeństwa na terenie Protektoratu Czech i Moraw przed i podczas ataku na Polskę. In Kampania Polska ´39. Militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia. Jerzy Kirszak, Daniel Koreś (ed.). Wroclaw: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania. Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2011, s. 275–285.